GİRNE KAPISI

Home » Gezilecek Yerler » GİRNE KAPISI

Venedik Dönemi’nde surlarla çevrili Lefko?a’ya giri? ve ç?k??lar?n yap?ld??? orijinal üç kap?dan biridir. Lefko?a tahkimat?n?n in?a edilmesine büyük katk? sa?layan dönemin Venedik askeri valisi Francesco Barbaro’nun ad?ndan dolay? kap?ya Porta Del Proveditore (Vali Kap?s?) ad? verilmi?tir. Osmanl? ile ?ngiliz Sömür?e Dönemleri’nde Lefko?a – Girne yolu buradan geçti?inden ‘’Girne Kap?s?’’ ad?yla bilinir olmu?tur.

Eskiden kap?n?n sa? ve sol taraf? surlarla biti?ik oldu?undan sadece kap?n?n kemerli geçidinden ?ehre girilip ç?k?lmaktayd?. ?ehrin emniyetinin sa?lanmas? amac?yla Osmanl? Dönemi’nden 1879 y?l?na kadar geçerli kap?lar kapat?l?r, zorunlu bir durum olmamas? halindeyse ertesi sabaha kadar kapal? kal?rlard?. 1931 y?l?nda Girne Kap?s?’n?n sa? ve solundaki surlar kesilerek trafi?e aç?lmas? ile Lefko?a’n?n eski giri? kap?s? olma i?levini yapm??t?r. Son kap?c?s?n?n Horoz Ali oldu?u ve 120 ya??nda vefat etti?i bilgileri edinilmektedir.

Kap?n?n kente bakan güney cephesinde 3 ayr? mermer kitabe yer almaktad?r. Latince yaz?lar içeren ortadaki büyük kitabede, kap?n?n ‘’MDLXII’’ (1562) y?l?nda in?a edildi?i kay?tl?d?r. Bu kitabenin sol ve sa??ndaki ‘’GVRI 1931’’ (George V Rex Impaü
rator) kayd?, kap?n?n iki yan?ndaki geçitlerin ‘’1931 y?l?nda Kral ve ?mparator Be?inci George’’ zaman?nda aç?ld??? anlam?na gelmektedir.

Büyük kitabenin üst ba??ndaki mermer levhada ise, 1808 – 1839 y?llar?n aras?nda saltanat süren II. Sultan Mahmut’un tu?ras? vard?r. Tu?ran?n kap?ya monte edildi?i 1820/21 y?l?nda, kap?n?n üst ba??na ?imdiki bekçi odas? in?a edilmi?.

Ayr?ca Mevlevi Dervi?lerinden Hattat ?eyh Feyzullah (Feyzi) Dede’nin Celi – Sülüs ile Reyhan stilinde yazm?? oldu?u mermer kitabe de kap?n?n kuzey cephesinin üst ba??na monte edilmi?tir. ?ki sat?rl?k kitabenin ilk sat?r? Kuran-? Kerim’in 61 suresinin (Saf Suresinin) 13. Ayetinden al?nm??t?r. Okunu?u ?öyledir: ‘’Ya Muhammed, inanlara Allah’tan yard?m ve yak?nda bir zafer gelece?ini müjdele’’. Saf Suresinden olmayan ikinci sat?r?n okunu?u ise ?öyledir: ‘’Her kap?y? açmaya muktedir olan, bizim için de hay?rl? bir kap? aç.’’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir