GİRNE KALESİ

Home » Gezilecek Yerler » GİRNE KALESİ

       Girne kalesi, Akdeniz k?y?lar?nda Orta Ça?’dan bu güne kalan etkileyici kalelerden biridir. Girne’nin kuzey do?usunda yer alan kale, limana hakim durumda ve dikdörtgen planda in?a edilmi?tir. Antik kaynaklar kaleden ilk kez ?ngiltere Kral? Arslan Yürekli Richard’?n M.S. 1191 y?l?nda Üçüncü Haçl? seferine kat?l?rken, K?br?s Kral? Isak Komnen’i yenerek K?br?s’? ele geçirmesi üzerine bahsetmektedir. Kalenin kesin yap?m tarihi bugüne dek saptanamam??sa da kale içiyle çevresinde yap?lan ara?t?rmalar bizlere kalenin M.Ö. III. ve II. yüzy?llarda yap?ld???n? göstermektedir.

       Ülkemizde var olan nadir kal?nt?lardan Girne Kalesi’nin K?br?s’a yap?lan sürekli Arap ak?nlar?na kar?? Bizansl?larca Girne’yi savunmak için in?a edildi?i varsay?lmaktad?r. Girne kalesi Lüzinyan döneminde çe?itli de?i?ikliklere u?rad?. Vedenikliler zaman?nda son ?eklini ald? ve günümüze kadar o ?ekliyle gelmi?tir.

1570 y?l?nda Osmanl?lar taraf?ndan ku?at?lan kalenin sakinleri kalenin gücünü denemeden teslim olmu?lar bu sayede kalenin günümüze kadar sa?lam olarak kalmas?nda bilmeden önemli bir rol oynam??lard?r. Osmanl? döneminde kalenin asma köprüsü y?k?larak yerine bu günkü yeni köprü yap?lm??t?r.

1946 y?l?ndan sonra kale bir ara polis koleji olarak ta kullan?lm??t?r. Daha sonra ?ngilizler taraf?ndan ayaklanan Rumlar? hapsetmek amac?yla hapishane olarak kullan?lan kale 1974 K?br?s Bar?? Harekat?yla Türk’lere geçmi?tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir