GİRNE BANDABULİYA

Home » Gezilecek Yerler » GİRNE BANDABULİYA

Girne Bandabuliya’s?, kentin merkezi bir noktas?nda yer al?r. 1878 y?l?nda ?ngiliz Sömürge döneminde belediye binas? olarak in?a edilmi?tir.

Zaman içinde kapal? bir pazar yerine dönü?mü? olan yap?n?n içinde manavlar, kasaplar, bal?kç?lar ve kahvehaneler bulunmakta idi.

1990’l? y?llarda bu i?levini yitiren bina yap?lan restorasyon ve yeniden düzenlemenin ard?ndan 2006 y?l?ndan itibaren K?br?s’a özgü seramik, el i?leri, ah?ap oyma i?leri, tak?, aksesuar sat?? yerleri yan?nda restaurant ve cafelerin de yer ald??? bir e?lence merkezine dönü?türülmü?tür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir