Kıbrıs'a Genel Bakış

Home » Genel » Kıbrıs Genel » Kıbrıs’a Genel Bakış

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR?YET? (K.K.T.C.)

CUMHURBA?KANI: Dervi? Ero?lu
BA?KENT?: Lefko?a
KURULU? TAR?H?: 15 Kas?m 1983
YÖNET?M ?EKL?: Cumhuriyet
RESM? D?L?: Türkçe
PARA B?R?M?: Türk Liras?
YÜZÖLÇÜMÜ: 3355 km2
?KL?M?: Akdeniz
B?TK? ÖRTÜSÜ: Maki
D?N?: %99 ?slam, %1 Ortodoks, Maronit ve Katolik
NÜFUSU: 232,371 (2006)
OKUR YAZAR ORANI: %99
ELEKTR?K: 220 / 240 Volt A/C
?NTERNET ALAN ADI: .nc.tr
TELEFON KODU: +90 392

RESM? TAT?LLER
01 OCAK: Yeni Y?l
23 N?SAN: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?
01 MAYIS: Bahar Bayram?
19 MAYIS: Gençlik ve Spor Bayram?
20 TEMMUZ: Bar?? ve Özgürlük Bayram?
01 A?USTOS: Türk Mukavemet Te?kilat? Kurulu? Günü
30 A?USTOS: Zafer Bayram?
29 EK?M: T.C. Cumhuriyet Bayram?
15 KASIM: K.K.T.C. Cumhuriyet Bayram?

 

Do?u Akdenizde bir ada olan K?br?s, Sicilya ve Sardunya’dan sonra gelen üçüncü büyük adad?r. 70 km kuzeyde Türkiye, 100 km do?udaki kom?usu Suriye, 370 km güneyde M?s?r, kuzeybat?da 950 km uzakl?kta Yunanistan ve 170 km güneydo?u’da Lübnan ve ?srail ile kom?u olarak bulunmaktad?r.

K?br?s adas?n?n yüzölçümü 9251 kmkaredir. Kuzey K?br?s 3355 kmkare Güney K?br?s ise 5896 kmkaredir.

K?br?s Adas? 1963 ve 1974 y?llar? aras?nda, Türk ve Rum toplumlar?n?n kültürel farkl?l?klar?ndan dolay?, aralar?nda olu?an sürtü?me bir sava? haline dönü?mü?tür. Türkiyenin askeri müdahalesi ile 1974’de K?br?s Adas? birbirinden ayr? iki ba??ms?z devlete bölünmü?tür. Kuzeyde Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti Güneyde ise K?br?s Rum Yönetimi bulunmaktad?r.

KIBRIS TAR?H?
M.Ö 7000’li Y?llarda Neolitik zamana ait yerle?im yerleri bulunmu?tur. Ortaya ç?kan baz? kal?nt?lara göre, insanlar Mezopotamya ve Anadoludan gelerek, tar?m ve hayvanc?l?k yapabildikleri görülmektedir. M.Ö. 6000 Y?l?nda gelen guruplar ise kilden kullanabilecekleri kaplar yapma sanat?n? geli?tirmi?lerdir. ?lk yerle?im birimi oldu?u ortaya ç?kan “VRISI” kuzey sahilinde Girne’nin 10 km do?usundad?r. “KIROKITIA” ise Limasol ve Lefko?a aras?ndaki kal?nt?lard?r. Hayvan yeti?tirme, yün örme, bal?kç?l?k ve çiftçilik ile u?ra??ld??? bulunan ilk bulgular aras?ndad?r.

Bronz ça??nda, yerle?im birimlerinin daha büyüdü?ü ortaya ç?km??t?r. K?br?s adas?ndaki bak?r?n miktar olarak çok olmas?, bronz ça?da ya?ayan insanlar? bu madenin ticareti ile u?ra??lmas?na yöneltmi?tir. “ENKOMI” Bronz ça?da geli?en modern ve zengin bir kasaban?n kal?nt?lar?d?r. K?br?s M.Ö 2000 y?l?ndan bu yana yak?n bir geçmi?e kadar, adan?n konumuna ve zengin bak?r kaynaklar?na sahip olmak için, bölgedeki güçlerin ardarda istilalar?na sahne olmu?tur. ?stilalar?n getirdi?i kültürel de?i?iklikler aday? tarihi kal?nt?lar ve eserler ülkesi yapm??t?r.

KIBRIS TAR?H?N?N KRONOLOJ?K TAKV?M?
M.Ö. 7000 – 3000 Yeni Ta? Devri
M.Ö. 3000 – 1450 Bronz Ça??
M.Ö. 1450 – 700 Eski M?s?r Egemenli?i
M.Ö. 700 – 545 Asurlular Egemenli?i
M.Ö. 545 – 345 ?ran Pers Egemenli?i
M.Ö. 345 – 290 Eski Yunan (Helen) Egemenli?i
M.Ö. 290 – 58 Ptolemik K?rall??? Egemenli?i
M.Ö. 58 – M.S. 395 Romal?lar Egemenli?i
395 – 1190 Bizans Egemenli?i
1190 – 1191 ?ngiliz Egemenli?i
1191 – 1489 Lüzinyan Egemenli?i
1489 – 1570 Venedik Egemenli?i
1570 – 1878 Osmanl? Egemenli?i
1878 – 1960 ?ngiliz Egemenli?i
1960 – 1974 K?br?s Cumhuriyeti
1974 – K?br?s Bar?? Harekat?
1974 – 1983 K?br?s Türk Federe Devleti – K?br?s Rum Yönetimi
1983 – Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti

CO?RAF? BÖLGELER AYRIMI
 GAZ?MAGUSA: Küçük bir ticaret liman?d?r. Nüfusu 35.000 dir. Bal?kç? kasabas? olarak kurulmu? XIII. Yüzy?lda Lüzinyanlar devrinde geli?mi?tir. Do?u ile bat? aras?ndaki önemli bir ticaret merkezidir. Gezilecek ba?l?ca yerleri; Otello Kalesi (Kulesi), Nam?k Kemal Zindan?, Salamis Harabeleri ve St. Barnabas Arkeoloji müzesidir.

       G?RNE: Turistik bir ?ehirdir. Nüfusu 17.000’dir.Da? ve deniz manzaralar?na sahip oldu?u için, konaklama tesisleri ve plajlar? bak?m?ndan zengindir. At nal? ?eklindeki liman? oldukça dikkat çekicidir. Ayr?ca Girne Kalesi görülmeye de?er bir tarihi mekand?r. Girne’de görülmesi gereken önemli tarihi mekanlar?; Girne Kalesi, St. Hilarion Kalesi, Bellapais Manast?r?, Buffavento Kalesi ve ?kon Müzesi’dir.

       GÜZELYURT: Ad?n?, do?as?n?n zenginli?inden ve görüntüsünden alm??t?r. Nüfusu 12.000’dir. Bu ?ehirde Neolitik döneme rastland??? bulgular aras?ndad?r. Gezilmesi gereken en önemli yerleri; Güzelyurt Müzesi, Soli Harabeleri, Vuni Kalesi ve St. Mamas Manast?r?d?r

       LEFKO?A: K?br?s?n ba?kentidir. Nüfusu 45.000’dir. Görülmesi tavsiye edilen yerleri; Arap Ahmet Soka??, Selimiye Camii, Yi?itler Burcu Park?, Barbarl?k Müzesi, Mevlevi Tekke Müzesi, Arasta Sokak, Venedik Sütunu, Büyük Han, Belediye Pazar? ve Dervi? Pa?a Kona??d?r.

       MARA?: 1974 Y?l?ndaki askeri harekattan önce adan?n en büyük turistik bölgelerinden biriydi. Nüfusu 6000’dir. Mara?l?lar askeri harekat ba?lamadan önce, k?sa bir zaman sonra döneceklerini dü?ünerek her ?eyi oldu?u gibi b?rak?p kenti terk etmi?lerdir. Günümüzde 1974 senesine ait bir otomobilin, galeride hala durdu?u bilinmektedir. Mara? plaj?nda yürürken etraf?n?za bakt???n?zda zaman?n adeta dondu?unu göreceksiniz.

       ?SKELE: Karpaz yar?madas?n? içine alan ve güzel sahilleri olan bir ?ehirdir. Nüfusu 5.000’dir. Bir çok tarihi eseri içinde bar?nd?rmaktad?r. Tarih tutkunlar? için Apostolos Andreas Manast?r?, Aytrias Bazilikas?, Kantara Kalesi, Kanakaria Kilisesi, Philon Kilisesi, ?skele, ?kon Müzesi ve Kral Mezarlar?n? görmelerini tavsiye ederiz.

K.K.T.C. SEYAHAT?NDE UNUTULMAMASI GEREKENLER
* KKTC’ye giderken Havayolu seyahatini tercih edecekseniz mutlaka D?? Hatlar? kullanman?z gerekecektir.
* Giri?te nüfus cüzdan?n?z yeterli olacakt?r. Turist olarak üç ayl???na giri? yapabilir ancak 3 ay? geçirmemeniz gerekmektedir.
Pasaportunuzu her ihtimale kar?? yan?n?zda bulundurursan?z, tedbir aç?s?ndan daha iyi olacakt?r.
* Adan?n kuzeyi ve güneyi aras?nda be? s?n?r kap?s? vard?r. Ledra Palace, Metehan (Lefko?a), Bostanc? (Güzelyurt), Beyarmudu (Beyarmudu) ve Akyar (Gazimagusa)
* Güney taraf?n? ziyarete gelen turistler kuzey k?sma geçebiliyor. Kuzeyden güney k?sma geçmek ise sadece AB vatanda?lar?na özeldir.
* Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyetinde otomobil kullanabilmek için T.C. ehliyetine sahip olman?z yeterlidir.

AKLINIZDA BULUNSUN
* K?br?s’ta ?arap yap?m? için üzüm yeti?memektedir. K?br?s rak?s?, “zivania” denen yöresel içki ve konya?? bulunmaktad?r.
* K?br?s’ta “cikla” denilen, adaya özgü küçük bir ku? türü bulunmaktad?r. Bu ku?un tüyleri yolunarak cikla tur?usu yap?lmakta ve içki mezesi olarak sunulmaktad?r.

KIBRIS’TA SPOR OLANAKLARI
GOLF: Golfe yeni ba?layanlar için, bir çok imkanlar? olan Korineum Golf and Country Clup, 800 Dönümlük arazisi içinde 18 delikli uluslararas? standartlara uygun ilk ve tek golf sahas?d?r.

KORINEUM GOLF AND COUNTRY CLUB
TEL: (0392 600 15 00)

DALI?:
K?br?s Adas?nda deniz s?cakl???n?n 22 dereceyi buldu?u günler dal?? için en uygun günlerdir. Görü? alan? 30 metreden fazlad?r. Buluntular? Girne Kalesinde olan en eski bat?klar 2300 y?l öncesine aittir.

AMPHORA DIVING
TEL: (0542 851 49 24 )

NAUT?LUS DIVING
TEL: (0392 227 31 60)

AT B?NME: Binicilikle ?lgilenen yerli ve yabanc? turistlere Cyprus Gardens bu imkan? sunmaktad?r.

CYPRUS GARDENS
TEL: (0392 371 25 52)

TANDEM PARAGLIDING HIGHLINE AIR TOUR
TEL: (0542 855 56 72)

AC?L TELEFON NUMARALARI
POL?S ?MDAT: 155
YANGIN: 199
ORMAN YANGIN: 177
AC?L SERV?S: 112
SAH?L GÜV.: 158

POL?S
LEFKO?A: 0392 228 33 11
GAZ?MAGUSA: 0392 366 53 10
G?RNE: 0392 815 20 14
GÜZELYURT: 0392 714 21 40
KARPAZ: 0392 381 23 25

HASTANELER
LEFKO?A DEVLET HASTANES?: 0392 228 54 41
G?RNE DEVLET HASTANES?: 0392 815 22 66
GÜZELYURT CENG?Z TOPEL HASTANES?: 0392 727 73 51
GAZ?MAGUSA DEVLET HASTANES?: 0392 366 28 76
D?PKARPAZ SA?LIK OCA?I: 0392 372 21 84

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir