GAZİ MAĞUSA

Home » Gezilecek Yerler » GAZİ MAĞUSA

Kentin çekirde?ini, k?y?daki lagünün çevresine M?s?r Kral? II. Ptolemy Phiadelphus’un (?Ö 285-247) kurdu?u ve kar?s?n?n ad?n? verdi?i Arsinoe denilen bir yerle?menin olu?turdu?u söylenmektedir. Daha sonra kentleri 648 y?l?nda Arap korsanlar? taraf?ndan ya?malan?nca Arsinoe’ye göç eden Salamisliler Araplar?n bulamamas? umuduyla buraya Ammakhostos ya da “kumlara gizli” ad?n? vermi?lerdir. Bugünkü Famagusta (Gazima?usa) sözcü?ü de buradan türetilmi?ti. Famagusta’n?n as?l geli?mesinin ada 1191 y?l?nda haçl?lar?n eline geçtikten sonra gerçekle?ti?i görülmektedir.

Bu tarihten sonra kent hac?lar?n Kudüs’e gidip gelirken mola verdikleri bir durak haline gelmi?tir. Hristiyanl???n kutsal topraklardaki son kalesi Akra da 1187 y?l?nda Eyyubiler taraf?ndan al?n?nca, son Hristiyan ?övalyeleri, soylular ve tüccarlar Famagusta’ya göçmü? ve kutsal topraklara dönecekleri günü beklemeye ba?lam??lard?r. Papal???n Hristiyanlar?n dinsizlerle al?? veri? etmesini yasaklamas?ndan sonra K?br?s limanlar? Suriye limanlar?n?n yerini alm?? ve Bat?l? ülkeler ekonomik ç?karlar?n? korumak için Famagusta’da ticaret kolonileri kurmu?lard?r. Her ne kadar bu ç?kar kavgas? sonunda Cenevizlilerin zaferiyle bitmi?se de sonu gelmeyen kanl? mücadele Famagusta’y? tüketmi? ve nüfusunun büyük bir k?sm? kenti terketmi?ti. 1489 y?l?nda ada Venediklilerin eline geçti?inde kent y?k?nt? halinde idi. Venediklilerin geli?iyle kentte yeni bir in?aat hamlesi ba?lad?. Ancak bu onu güzelle?tirmeye de?il yakla?an Osmanl? tehlikesine kar?? savunmaya yönelikti. Deniz taraf?ndaki tabyalar, Martinengo tabyas? ve Kara Kap?s?’n?n Ravelin denilen tabyas? bu s?rada in?a edilmi?tir. Bu ara surlar?n d???na 46 metre geni?li?inde bir hendek aç?larak içi su ile doldurulmu?tu. Ancak kal?n surlar? ve tabyalar? yeterli olmayacak ve kent 1571 y?l?nda zorlu bir ku?atmadan sonra Osmanl? ordusuna teslim olacakt?. Gazima?usa’da görülebilecek oldukça fazla say?da turistik ve tarihi yer mevcuttur. Bunlar Lala Mustafa Pa?a Camii, Salamis Harabeleri, Othello Kalesi, Canbulat Müzesi, Sinan Pa?a Camii, Nam?k Kemal Hapishanesi, çe?itli kilise ve manast?rlar mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir