Fotoğraflarda Gözler Neden Kırmızı Çıkıyor?

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » İlginç Bilgiler » Fotoğraflarda Gözler Neden Kırmızı Çıkıyor?

k?rm?z?-göz-620x330

Geceleri fla?la çekilen foto?raflarda genellikle gözler k?rm?z? ç?kar. Peki foto?raftaki güzelli?i bozan bu olay nas?l olur? Niçin her zaman olmaz? Niçin gündüzleri fla?la çekilen foto?raflarda olmaz?

Gözümüz iç içe geçmi? üç tabakadan olu?ur. En d??ar?daki gözümüzü koruyan ve göz ak? da denilen sert tabakad?r. ?kincisi, kan damarlar?ndan meydana gelmi? ve ortas?nda göz bebe?inin bulundu?u damar tabakad?r. Bu damarlar sayesinde fazla ???kta göz bebe?imiz küçülür, karanl?kta ise daha çok ???k alabilmek için büyür ama bu hareketi oldukça yava? yapar. Üçüncü tabaka da retina ad? verilen, ????a duyarl? k?lcal damar a?lar?ndan olu?an a? tabakas?d?r.

Köpek, kedi, geyik, karaca gibi hayvanlar?n gözlerinin arkas?nda, yani retinalar?nda ayna gibi, yans?t?c? özel bir tabaka vard?r. E?er karanl?kta gözlerine el lambas? veya araba far? gibi bir ???k tutarsan?z, bu ???k gözlerinin içinden yans?r ve gözleri karanl?kta p?r?l p?r?l parlar. ?nsanlar?n gözlerinin retinas?nda ise böyle bir yans?t?c? tabaka yoktur.

Foto?raf makinesinin fla?? çok k?sa bir zamanda çok kuvvetli bir ???k verir. Gözbebe?imiz ise bu kadar k?sa zamanda küçülmeye f?rsat bulamaz. I??k do?rudan retinaya ula??r ve oradan da do?rudan k?lcal damarlar?n görüntüsü yans?r. ??te fla?la çekilen foto?raflarda görülen bu k?rm?z?l?k retina tabakas?ndaki k?lcal damarlar?n görüntüsüdür.
Günümüzde, birçok foto?raf makinesinde, gözün bu k?rm?z? görüntüsünü azaltacak önlemler al?nm??t?r. Bu makinelerde fla? iki kere çakar. Birinci çak?? resim çekilmeden az önce olur ve gözbebe?inin küçülerek gözdeki yans?may? azaltmas?na zaman tan?r. ?kincisi de tam foto?raf çekilirken olur ki, gözbebe?i olmas? gereken durumu alm??t?r zaten. Ba?ka bir önlem de odadaki bütün ???klar? açarak gözbebe?inin önceden küçülmesini sa?lamakt?r.

Geceleri fla?l? foto?raflarda, gözlerin k?rm?z? ç?kmas?n?n önlenmesinin bir yolu da fla?? objektiften olabildi?ince uzak tutmakt?r. Günümüzde foto?raf makineleri o kadar küçülmü?tür ki, fla? makinenin bünyesinde ve objektife birkaç santim mesafededir. Fla??n ????? göze gelip yans?yarak geri döndü?ünde do?rudan objektife gelir. Gündüzleri ise gözümüze d??ar?dan, her yönden ???k geldi?i için, fla??n ????? bunlar?n aras?nda daha az oranda gözümüze girer ve k?rm?z? göz olay? yaratmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir