pt-web-830x400

“Sa?lam kafa, sa?lam vücutta bulunur” sözü do?ruland?! Bilim adamlar? fitness’?n unutkanl??a ve alzheimer hastal???na kar?? koruyucu oldu?unu ve hastal??? durdurdu?unu kan?tlad?.

alzheimer

ABD’de bilim adamlar?n?n, beyin ve fitness ili?kisi üzerinde yapt?klar? ara?t?rmalar sonucunda fitness’?n ba?lang?ç safhas?ndaki Alzheimer hastalar?na da yarar sa?lad??? ortaya ç?kt?.

Alzheimer hastal???n?n ba?lang?ç safhas?ndaki hastalar üzerinde yap?lan ara?t?rmada, vücutlar? daha fit olan hastalar?n beyninde daha az hasar meydana geldi?i saptand?.

Sa?l?kl? insanlarda, fitness ve egzersizin beyinde, ilerleyen ya?a ba?l? de?i?iklikleri yava?latt??? biliniyor. Son bulgular ise, Alzheimer’in ba?lang?ç safhas?nda olan hastalar?n da egzersizden yarar görebilece?i yönünde.
Alzheimer Derne?i Medikal ve Bilimsel Dan??man? Dr. Sam Gandy, “E?er Alzheimer hastas? iseniz, fit olmak için geç kalm?? say?lmazs?n?z” diyor.

University of Kansas T?p Merkezi ara?t?rmac?lar?, 60 ya? üzeri 56 sa?l?kl? yeti?kin ve 60 ba?lang?ç seviyesindeki Alzheimer hastas? üzerinde fitness ve beyin ili?kisini ara?t?rd?.

Ara?t?rmac?lar, oksijen tüketimini ölçen ko?u band? testlerine dayanan kardiyovasküler fitness testini uygulad?lar. MRI (manyetik rezonans görüntüleme) yöntemiyle beynin özellikle haf?za k?sm?na odaklanarak beynin hacmini ölçtüler.

Ara?t?rman?n sonuçlar?, Chicago’da Alzheimer Derne?i Uluslararas? Konferans’?nda sunuldu. Alzheimer’da beynin hippocampus bölgesinin hasar gören ilk bölge oldu?u ve Alzheimer ba?lang?c?ndaki hastalar aras?nda fiziksel olarak fit olanlar, olmayanlara göre beynin haf?za aç?s?ndan önemli olan hippocampus bölgesinde daha fazla beyin hacmine sahip.

Ara?t?rmay? yürüten Robyn Honea “Bu çal??ma, beyinde hasar?n tam olarak nerede meydana geldi?ini bulmak aç?s?ndan bir ilk. Alzheimer’e ba?l? haf?za kayb?n?n gerçekle?ti?i kilit bölge olan hippocampusta fitness’a ba?l? de?i?iklikleri tespit etmek mümkün” dedi.

Ba?ka bir ara?t?rmada da Avustralyal? ara?t?rmac?lar, haf?za kayb? ya?ayanlar?n bak?c?lar? taraf?ndan yönlendirilen 12 ayl?k bir ev egzersizi program?yla haf?za kayb?n?n yava?lad???n? ve daha iyi bir ya?am kalitesine ula?t?klar?n? ortaya koymu?tu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir