Elma sirkesinin güzelliğinize olan faydaları

Home » Dünya Mutfağı » Elma sirkesinin güzelliğinize olan faydaları

14741043750-08055600

Sirkenin cildinize, saç?n?za, evinize kadar pek çok konuda yarar? oldu?unu biliyor muydunuz? Üstelik Miranda Kerr ve Megan Fox gibi güzellikleriyle göz kama?t?ran ünlüler, elma sirkesi modas? da ba?latt?.

Neredeyse bütün marketlerin raflar?nda bulunan elma sirkesinin yemeklerde kullan?m? d???nda sa?l?k ve hastal?klar?n tedavisinde de yayg?n bir ?ekilde kullan?ld???n? söylemek mümkün.

??te elma sirkesinin denenmi? ve sonuç al?nm?? 9 faydas?:

Saçlar? parlat?r
Sirkeyi, saç?n?z? ?ampuanlad?ktan sonra durulama amac?yla kullanabilirsiniz. Sirke, saç köklerini güçlendirir ve saçlar? parlat?r. Bunun için eski bir ?ampuan ?i?esine, bir iki yemek ka???? sirke koyup suyla doldurun. ?yi sonuç alabilmek için haftada birkaç kez ?ampuanlama sonras? sirkeli su kullan?n.

Do?al elma sirkesi cildin PH’?n? düzenler
Tonik yerine do?al sirkeyi suland?rarak pamuk ile yüzünüze uygulay?n. Bunu geceleri yüzünüzü y?kad?ktan sonra ve sabah yüzünüze nemlendirici sürdükten sonra yapabilirsiniz. Elma sirkesini hafif kompres yaparak uygulad?ktan sonra gece boyunca sirkenin cildinizde kalmas?, ciltteki ya?lanma lekelerinin ve sivilce izlerinin geçmesine yard?m eder.

Di?teki lekeleri temizler
Di?lerinizin beyazlamas? için elma sirkesiyle di?lerinizi f?rçalay?n, a?z?n?z? suyla çalkalay?n.

Güne? yan?klar?n? iyile?tirir
Bir fincan sirkeli suyu banyo suyuna eklemek ve bu suyun içinde 10 dakika kadar kalmak, güne? yan???n?n ac? veren etkisini ortadan kald?r?r.

Kilo vermeye yard?m eder
Kilo kontrolü için yakla??k yar?m litre suya iki yemek ka???? kadar elma sirkesi eklemelisiniz. Sirkeli suyu gün boyunca yudumlayabilirsiniz. Elma sirkesinde bulunan temel içerik maddesi asetik asit, günlük olarak al?nd???nda kilo vermede etkili oluyor. 2009 y?l?nda yap?lan ve “Bioscience, Biotechnology and Biochemistry” dergisinde yay?mlanan ara?t?rmaya göre, 12 hafta boyunca asetik asit tüketen ki?ilerin vücut a??rl?klar?nda, kar?n bölgesi ya?lar?nda, bel çevresi ölçüsü ve trigliseritte azalma görüldü. Trigliserit, kaç?nmam?z gereken kötü kolesterolü art?r?r.

?çsel vücut sistemini dengeler
Vücut sürekli denge durumuna ula?mak için çaba sarf eder. Do?al elma sirkesi de vücudun sa?l?kl? alkalin pH seviyesini sürdürmesine yard?m eder. Ara?t?rmalara göre, yüksek asit seviyesi (dü?ük pH seviyesi) enerjiyi dü?ürür ve enfeksiyon etkisini art?r?r.

14741043970-66261500

Detoks yapmaya yard?m eder
Vücudun pH’?n? dengelemeye yard?m eden elma sirkesi, vücudun ba?tan a?a?? zehirden ar?nmas?n? sa?lar. Ara?t?rmalar, kardiyovasküler dola??m? uyarmaya yard?m etti?ini ve karaci?erin toksinlerden ar?nmas?n? sa?lad???n? gösteriyor.

Alerji etkilerini azalt?r
Sirke vücuttan mukusu atmaya ve lenf dü?ümlerini temizlemeye yard?mc? olur. Ara?t?rmalar, elma sirkesinin, mukusu ve t?kan?kl??? azaltma yetene?inden dolay? alerjiye de iyi geldi?ini gösteriyor. Alerji etkilerini azaltt???nda sinüs enfeksiyonlar?n? ve bo?az a?r?s?, ba? a?r?s? gibi onunla ilgili semptomlar? da gidermeye yard?m edebiliyor.

Ev temizli?inde etkili sonuç verir
Çe?itli e?yalar? temizlerken sirke kullanmak, evde ve günlük hayatta do?al olmayan kimyasal tüketimini azaltmak anlam?na gelir. Ayr?ca ellma sirkesiyle tuvaletinizi ve banyonuzu temizleyerek etrafa elma kokusu yay?lmas?n? sa?layabilirsiniz. Sirkeyi tuvalete döktükten sonra bütün gece beklemesine izin verin. Sirkeyi ayn? zamanda bula??k makinesinde deterjan yerine kullanabilirsiniz. Bir bardak su ile yar?m bardak sirkeyi kar??t?r?p ve bu kar???mdan mikrodalga f?r?n, mutfak yüzeyleri, pencereler, aynalar ve daha pek çok yeri temizlemek için yararlanabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir