Dondurulmuş Limon Mucizesi ve Şaşırtıcı Faydaları

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Sağlık » Dondurulmuş Limon Mucizesi ve Şaşırtıcı Faydaları

Dünyada ki en büyük ilaç firmalar?ndan birinin beyan?na göre 1970 li y?llarda bu yana yap?lan laboratuvar testlerine göre 12 adet kanser tipine limonun faydas? kan?tlanm??t?r. ?çlerinde kal?n ba??rsak, prostat, akci?er, pankreas ve meme gibi çok önemli kanser türleri bulunan bu deney sonucunda limonun kanser hücrelerini önleyici ve yok edici etkisi oldu?u sonucuna ula??lm??t?r.

311845_0

 

Limonu Türk mutfa??nda ço?unlukla s?karak kullan?yoruz. Bu sayede yaln?zca suyundan faydalanm?? oluyoruz. Fakat limonun kabu?unun özellikle kanseri önleyici etkisi oldu?unu bilmemizde fayda vard?r.Dondurulmu? Limon Kemoterapiden Daha Etkili… Donmu? limon Kansere kar?? çok etkili; Dondurulmu? ve rendelenmi? limon kanser hücrelerini öldürmesiyle öne ç?kmaktad?r. Bu aç?dan kemoterapiden daha fazla etkili oldu?u söylenmektedir. Bu ?ekilde söylenmesinin sebebi ise limon özünün sentetik versiyonunu üretmeye çal??an laboratuvarlar?n oldu?u bilinmesidir. Bu sayede yüksek kazançlar elde edeceklerdir.

Dondurulmu? limon sayesinde limonu kabu?uyla birlikte hiç bir ?ekilde ziyan etmeden kullanm?? olursunuz. Bu sayede limonun içerisinde bulunan tüm vitaminlerden faydalanm?? olacaks?n?z. Dondurulmu? Limon Nas?l Haz?rlan?r? Haz?rlan???: Donmu? limon elde etmek için öncelikle limonu güzelce y?kayal?m. Ard?ndan buzdolab?na koyal?m ve 1 gün bekletelim. 1 gün sonras?nda limonu kabu?uyla birlikte rendeleyelim.

Limonun bu ?ekilde kullan?m? yemeklerinizde ve salatalar?n?zda çok farkl? bir lezzet verecektir ve ayn? zamanda oldukça fayda sa?layacakt?r. Rendelenmi? limonda yaln?zca limonun suyuna göre 5-10 kat daha fazla vitamin vard?r. ??te rendelenmi? dondurulmu? limonun faydalar?; Dondurulmu? Limon Faydalar?; Rendelenmi? dondurulmu? limonun vücuttaki toksinleri giderici ve vücut dinçle?tirici etkisi vard?r. Dondurulmu? ve rendelenmi? olarak kullan?lan limon yemeklere daha çok lezzet katacakt?r. Tüm dünya da limon a?ac?ndan elde edilen bile?ikler kanser tedavisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kemo-terapi tedavisinde kullan?lan bir çok ürünlerden 10.000 kat daha fazla tedavi edici etkisi vard?r. Kanser hücrelerini yava?lat?c? etkisi vard?r. Limonun bir mucizesi de kötü huylu kanser hücrelerini tahrip eder ayn? zamanda sa?l?kl? hücrelere hiçbir ?ekilde zarar vermez.

Stres ve asabi bozukluklara kar?? tedavi edicidir. Donmu? limonun ur, yumru, kist ve tümöre kar?? iyile?tirici ve önleyici etkisi vard?r. ?ltihap, enfeksiyon ve mantara kar?? önleyici ve tedavi edicidir. Donmu? limon parazit ve ba??rsak kurtlar?na kar?? tedavi edicidir. Son olarak dondurulmu? limon iyi bir antidepresand?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir