Diyeti Sobe Eden 10 Neden...!

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Diyeti Sobe Eden 10 Neden…!

Zay?flama amaçl? diyet program? uygulamak, kilo fazlas? olan, hayat?nda kal?c? beslenme de?i?iklikleri yapmak ve kilo vermek isteyenler için en iyi yöntem. Ancak zay?flayabilmek; ki?inin durumunu kabullenmesi, gerçekçi hedefler koymas?, ya?am tarz?n? de?i?tirmekte kararl? olmas?, zay?flamay? bir tak?nt? haline getirmemesiyle mümkün.

Çünkü zay?flama sürecinde diyet program?n? baltalayan birçok neden bulunuyor.Diyeti sabote eden ba?l?ca 10 nedeni ?öyle s?ral?yoruz:

1-ARA Ö?ÜN YAPINCA VÜCUT ÇALI?KAN KARINCA OLUYOR

Beslenme uzmanlar?n?n üç ana ö?ün d???nda üç ara ö?ün yap?lmas?na yönelik ?srar?, vücudun tembelle?mesini önleme amac?ndan kaynaklan?yor. Diyet program? uygulayan ki?iler ara ö?ünleri gereksiz buluyor ve yapmamakta direnebiliyor. Oysa ara ö?ün yapmak ki?i, masaba?? i? de yapsa vücudun k?tl?k sinyali almas?n?, dolay?s?yla ya?lar? depo olarak tutmas?n? engelliyor. Ara ö?ün yapanlarda metabolizma daha h?zl? çal???yor. Masa ba?? i?i de yap?lsa vücut enerji harcamaya devam ediyor. Ya?lardan enerjiyi kullan?yor. Ara ö?ünsüz bir diyette vücut k?tl?k sinyali al?yor, ihtiyac? olan enerjiyi kaslardan kar??l?yor.

2-SADECE KALOR? HESABI ??E YARAMAZ, ?ÇER?K HESABI DA ÖNEML?D?R

Beslenme uzman? gözetiminde diyet yapanlar, yiyeceklerinin kalorisini ö?renince ö?len ve ak?am yemeklerin kalorisini hesaplay?p, bu kaloriye denk dondurma, tatl? ya da ba?ka yiyecekler tüketmeye çal???yor. Böyle yap?nca da denge bozuluyor. Ö?len yeme?inin kalorisini hesapl?yorlar. O kalorinin yerine dondurmay?, pastay? koymaya çal???yorlar. Sa?l?kl? beslenme diyetinde salata, et, ekmek var, yo?urt var. Bu yiyecekleri tüketince protein, karbonhitrat, ya? al?nm?? oluyor. Tüm besin gruplar? dengelenmi? oluyor.

3- HAZIR DONDURMANIN CAZ?BES? DE ÇOK KALOR?S? DE

Haz?r dondurmalar?n kalorisi çok yüksek oldu?undan tüketilmemesinde yarar var. Tatl?y? ve dondurmay? çikolata, f?nd?k, f?st?k soslar?yla tüketmek vücuda bol bol ?eker ve ya? al?nmas?na yol aç?yor. Bunun yerine arada s?rada sade dondurma tüketmek haz?r dondurma tüketmekten daha yararl?d?r.

4- EN ÇOK ERKEKLER SABOTE ED?YOR

Zay?flama amaçl? olarak beslenme ve diyet uzmanlar?nca ki?iye özel olarak haz?rlanan beslenme programlar?, ki?inin sa?l?k ko?ullar?, günlük beslenmesi, yapt??? i?, stres düzeyi de göz önünde bulundurularak planlan?yor. Kad?nlar?n diyetini sabote eden nedenlerin ba??nda erkeklerin tav?rlar? geliyor. Erkekler e?lerine ya da sevgililerine, diyet yaparken genellikle yard?mc? olmuyor. Onun yerine ‘bir tanecik tatl? yemekten bir ?ey olmaz, ‘kepek ekme?i yiyince ne oluyor, onun da kalorisi var!’, ‘hiç pilavs?z hayat olur mu?’, ‘bu kebap da yenilmez mi?’ gibi cümleler kurarak zay?flama diyetinin amac?n? ortadan kald?racak engellemelerde bulunuyor. E?er diyet yapan ki?i yemek yemeyi çok seviyor ve zorlan?yorsa, bu tav?rlar?n sürekli gün içinde tekrarlanmas?, ?irket arkada?lar?n?n çevresindeki ba?ka ki?ilerin de destek olmamas? nedeniyle diyet program? ba?ar?s?z olabiliyor.

5- B?R AROMALI KAHVEN?N KALOR?S? Ö?LE YEME??N?NK? KADAR

S?cak havalar so?uk içeceklerin tüketimini de art?r?yor. Ancak yemek konusunda oldu?u gibi içecek konusunda da a??r?ya kaçmamak önemli. Sade kahvenin kalorisi çok az, ancak kahve kar???m halinde olunca, çe?itli aromalar, kremalar kat?l?nca 560 kaloriyi buluyor. Ço?u zaman beslenme uzmanlar? sadece ö?le yeme?inde yakla??k 500 kalori tüketilmesini istiyor. Bu durumda ö?le ö?ününün kalorisi tek bir kahveden al?nm?? oluyor. Ayr?ca fazladan ya? ve ?eker de depolan?yor.

6- ET?KET OKUYUNCA ?EKER VE YA?DAN KAÇMAK MÜMKÜN OLUYOR

Diyet yaparken en çok yan?ld???m?z konular aras?nda light ürünler geliyor. Bu ürünlerin etiketlerinin iyi okunmas? gerekiyor. Diyet çikolatalar ve meyveli sodalar?n dikkatli tüketilmesi önem ta??yor. Diyet çikolatan?n ?ekeri azalt?l?yor, ama çikolata tad? verilebilmesi için ya?? art?r?l?yor. Sade soda yerine meyveli soda daha fazla ?eker al?nmas?na yol aç?yor.

7- AZ SU ?ÇMEK ÖDEM? ARTIRIYOR

Su içmek vücutta biriken fazla suyun d??ar? at?lmas?n? sa?l?yor. Yaz aylar?nda en çok rahats?zl?k veren konular aras?nda vücuttaki ödem geliyor. Bu ödemi önleyici unsunlar?n ba??nda az kafein tüketmek, yeterince su içmek yer al?yor. Günde 2-2,5 litre su tüketimi sa?l?kl? beslenmenin ayr?lmaz bir parças? olarak kabul ediliyor.

8- DI?ARIDA TÜKET?LEN YA?LI Y?YECEKLER ???MANLI?I ARTIRIYOR

Zay?flama diyeti uygularken diyetisyenin verdi?i listeye uygun beslenmek gerekiyor. Toplu yerlerde pi?en yemekler, d??ar?da tüketilen yiyecekler her zaman evdekinden daha ya?l? yap?l?yor. E?er can?n?z, makarna ve pilav çektiyse d??ar?da kat? ya?la ya da içeri?ini bilmedi?iniz bir ya?la yap?lm?? pilav veya makarnay? tüketmektense evde zeytinya??yla yapt???n?z? yemek daha do?rudur.

9- D?YET? B?R BOZUP B?R BA?LAMAK METABOL?ZMAYA ZARAR VER?YOR

Zay?flaman?n da sa?l?kl? beslenmenin de temel kural? kararl? olmaktan geçiyor. Kararl?l?k yoksa diyet program? da ba?ar?s?z olmaya mahkum oluyor. Sürekli diyet program?n? bozup bozup yeniden ba?lamak, istikrarl? bir ?ekilde uygulamamak zay?flamaya neden olmayaca?? gibi kilo al?nmas?na da sebep olabiliyor.

10-?EKERL? VE AS?TL? ?ÇECEKLER YA?LANMANIN YOLUNU AÇIYOR

Bir kutu kolada 25 küp ?eker var. Bu yüksek ?eker içeri?ini bir bardak suda kullansak o içilemez hale gelir. Bu nedenle kolal? içeceklerdeki ?eker, asit içeri?iyle birle?ince içilecek hale geliyor. Diyet kolan?n kalorisi dü?ük ama yapay tatland?r?c? kullan?ld???ndan dolay? insülin direncine neden oluyor. Diyet kola ayr?ca kafein içeri?i sebebiyle vücutta ödem olu?turuyor. ?çinde birçok katk? maddesi de bulunuyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir