Diyete Başlayacak Olanların Bilmesi Gerekenler

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Diyete Başlayacak Olanların Bilmesi Gerekenler

Al?nan fazla kilolardan kurtulmak isterken yap?lan sa?l?ks?z diyetler sa?l???n?z?n bozulmas?na sebep oldu?u gibi ?i?manl??? da beraberinde getiriyor.

Bu yüzden diyet yapmak isteyen ki?iler mutlaka diyetisyene ba?vurmal? ve baz? kurallara dikkat etmeli. ??te dikkat edilmesi gerekenler…

– 1 günde 3 kilo diyet listesi, 1 ayda 10 kilo diyet listesi, gibi normal akl?n almayaca?? diyet önerilerine itibar etmeyiniz. Bünyemizin bir ritmi vard?r ve ani de?i?iklikler ?ok etkisi yaratabilir.

– Normalde yapmad???n?z ve yapamayaca??n?z ?eyleri diyette yapmak için kendinizi zorlamay?n. Normalde yemiyorsan?z salatay? merkeze alan bir diyet sizin için uzun ömürlü olmayacakt?r. Ayn? ?ekilde yo?urt çok sevmiyorsan?z ve diyetinizde temel bir ürünse bir süre sonra yo?urt görmeye bile dayanamaz hale gelebilirsiniz.

– Her diyet ki?iye özeldir ve kendi bünyenizi en iyi siz bilirsiniz. Bu nedenle diyetisyeninizi bilgilendirmekten kaç?nmay?n. Uzman bir diyetisyen size uygun ve uygulamas? zor gelmeyecek yöntemleri sunacakt?r.

– Kendinizi fanatikçe s?n?rlamay?n. ?nternetten birçok yiyece?in muadili anlam?nda de?i?im oranlar? var. Bunlar? bilin ve diyetisyeninize de dan??arak uygulay?n.

– A??r? yasakç? olmay?n ama bir diyette çikolatalar?n ve abur cuburlar?n yeri olmad???n? da bilin.

– Esas?nda diyet diye bir ?ey olmad???n? olay?n özünde sa?l?kl? ve dengeli beslenme oldu?unu unutmay?n. Diyetteyin ruh halinin k?s?tlay?c? olumsuz havas?na girmeyin.

– En önemlisi de bol bol yürüyün, merdiven ç?k?n, parklarda ve yollarda yürüyün.

– Diyet ömür boyu uygulanacak bir beslenme tarz?d?r. Yaz geliyor kilo vereyim, k?? geliyor bo? vereyim dü?üncesine girmeyin.

– Ak?am 7’den sonra bir ?ey yemeyin. O saatten sonra yenen yiyeceklerin hazm? zor olaca??ndan ve hareket etme ve böylece yediklerimizi eritme ?ans? pek olmayacakt?r.

– Kahvalt?n?z? düzgün yap?n. Günün en önemli ö?ününü ihmal etmezsek zinde ve enerjik oluruz ve gün boyunca gözümüzü abur cuburlardan uzak tutabiliriz.

– Ekmek olabildi?ince az yiyin. Vücudumuzun o kadar çok karbonhidrata ihtiyac? olmad???n? unutmay?n. Ama ekmek görünce kaçan biri olman?n da gere?i yok, diyetisyeniniz aksini söylemiyorsa.

– Bol su için. Diyette oldu?unuz için de?il, vücudumuzun en önemli ihtiyac? oldu?undan ve son derece lezzetli oldu?undan su için.

– Az ve s?k beslenin.

– Mümkünse yediklerinizi 3 ana ö?ün, 3 de ara ö?üne bölün.

– Yiyecekleri iyice çi?neyin.

– Ni?astal? ve posal? g?dalar tüketin.

– Total ya?, karbonhidrat ve protein yüzdelerini ayarlay?n.

– ?eker ve tuz içeren g?dalar?n tüketimini azalt?n.

– Alkollü içki tüketmeyin.

– Fiziksel aktivite düzeyini art?r?n.

– Tatl?lardan ve pastalardan uzak durun. Yine fanatik olmadan ama sa?l?kl? beslenmeye karar verdi?inizi hat?rlayarak ölçülü bir yakla??m içinde olun.

– Kendinizi esir gibi hissedece?iniz bir diyet psikolojisine girmeyin. Sa?l?kl? besleniyorum modu ile kendinizi motive edin.

– Diyetisyeninizi size, ya?am biçiminize, al??kanl?klar?n?za ve kültürünüze uygun bir liste vermesi konusunda yönlendirin. Kibrit kutusu kadar peynir, yar?m saatte bir at??t?rmak gibi öneriler bize göre de?ildir genellikle.

– Ufak tefek at??t?rma al??kanl??? her türlü diyeti ve sa?l?kl? beslenme niyetini sabote edebilir. Dikkatli olmakta fayda var.

– Glisemik endeksi yüksek yan? i?lenmi? besinlerde her türlü beslenme rejiminde uzak durulmal?d?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir