Diş ipi kullanmak gerçekten faydalı mı

Home » Dünya Mutfağı » Diş ipi kullanmak gerçekten faydalı mı

dis_ipi_kullanmak_gercekten_faydali_mi-0

BBC’nin hanerine göre uzmanlar?n her gün di? ipi kullanman?n di? plaklar? ve di? eti hastal?klar?yla mücadeleye yard?mc? oldu?u yönünde bir kan?t bulunmad???n? kabul etti?i belirtildi.

Biliminsanlar?n?n onlarca y?ld?r yap?lan di? ipi kullanma tavsiyesinin güçsüz kan?tlara dayand???n? kabul etti?i söyleniyor. Di? ipi kullan?m?n?n yarar?na ili?kin bilimsel kan?t bulunamad???ndan ABD’de art?k resmen tavsiye edilmedi?i bildiriliyor.

Faydas? yok
ABD Sa?l?k Bakanl???’n?n resmi sa?l?k tavsiyelerinden kald?r?lma karara ise, geçmi?te bu konuda yap?lan ara?t?rmalar?n ele al?nd??? iki incelemeden sonra var?ld??? söyleniyor.

?ncelemeler sonucu di? ipi kullan?m?n?n yarar? konusunda yo?un olarak tavsiye edilmesine kar??n, di? ipi kullan?m? konusundaki ara?t?rmalar?n büyük ço?unlu?u di? ipinin plaklar?n temizlenmesinde ve di? eti iltihaplanmas?nda genel anlamda etkili oldu?unu destekleyen kan?t gösteremiyor.

AP’nin sorusuyla ba?lad?
Amerikan Sa?l?k Bakanl???’n?n 1979’tan bu yana yapt??? di? ipi kullanma tavsiyesini sessiz sedas?z kald?rmas?na yol açan sürecinse, Associated Press Haber Ajans?’n?n bu tavsiyenin dayand??? bilimsel kan?tlar? sormas?yla ba?lat?ld??? belirtiliyor.

ABD hükümetinin ajansa gönderdi?i mektupta di? ipi kullan?m?n?n uzun vadeli ara?t?r?lmad???n? kabul etti?i ve etkili oldu?u sonucuna varan ara?t?rmalar?n, di? eti hastal?klar? ve çürükler konusundaki uzun vadeli etkilerine de?il, sadece bir iki hafta boyunca a??z hijyenine odakland???n? söyledi?i bildiriliyor.

Ancak uzmanlar?n kan?tlar?n zay?f oldu?unu söylemekle birlikte, özellikle sigara içenler ve ?eker hastalar? gibi risk gruplar?na di? ipi kullan?m?n? sürdürmeleri tavsiyesini yapt?klar? da vurgulan?yor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir