Detoks yapın gençlik enerjinizi koruyun

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Detoks yapın gençlik enerjinizi koruyun

detoks_yapin_genclik_enerjinizi_koruyun-0

Gençlik enerjisini korumak için vücuttaki toksin birikimi d??ar?ya atmak gerekti?inin alt?n? çizen Uzman Diyetisyen Olcay Bar??, bunun yolunun baz? dönemlerde detoks uygulamaktan geçti?ini belirtiyor.

Modern ya?am içinde fark?nda olarak veya olmayarak ki?iler bedenine a??r? yüklenir. Solunan havadan içilen suya, yenen i?lenmi? besinlerden strese kadar pek çok etken vücudun kolay atamayaca?? toksin birikimine sebep olur. Hastal?klardan korunmak ve vücut görünümünü bozmamak için gençlik enerjisini korumak gerekti?ini vurgulayan ?enpiliç’in ‘Dengeli Beslen Harekete Geç’ Projesi Dan??man? Uzman Diyetisyen Olcay Bar??, bunun da vücuttaki toksin at?klar? atmak için detoks yaparak mümkün olaca??n?n alt?n? çiziyor.

Vücudunuz detoks sinyali veriyor mu
T?bbi tedavi çözümü tam sa?lanamayan ?ikayetler konusunda detoks uygulamas? yap?labilir. Ba? a?r?s?, s?rt a?r?lar?, s?k s?k so?uk alg?nl???na yakalanmak, kronik yorgunluk, eklem a?r?lar?, burun ka??nt?s?, sinirlilik, deri döküntüleri, öksürük, uyku hali, deri k?zar?kl?klar?, gö?üs h?r?lt?s?, gözlerde hassasiyet, uykusuzluk, bulant?, bo?az a?r?s?, savunma sisteminde yava?lama, ba? dönmesi, haz?ms?zl?k, boyun tutulmas?, de?i?ken ruhsal yap?, anksiyete (kayg?), sinüslerde t?kan?kl?k, a??z kokusu, dola??m bozuklu?u, ate?, depresyon, kab?zl?k gibi…

Ancak t?bbi aç?dan hekim taraf?ndan takip edilen kronik hastal??? bulunan ki?ilerin detoks yapmas? önerilmez.

Detoks nas?l yap?l?r
Detoks, en uzunu 15 günlük olmak üzere haftada bir, üç ya da yedi günlük kürler halinde yap?labilmektedir. Beslenme detoksu için mutlaka bir beslenme uzman?ndan destek almak gerekir. Beslenmeyle yap?lacak de?i?ikliklerin yan?nda egzersiz yaparak terlemek ve ba??rsak hareketlili?inin devam?n? sa?lamak da vücuttaki toksin maddelerin at?m?n? destekleyecektir.

14718701870-18423900

Beslenmeye ek öneriler
– Detoks süresince sabah uyan?nca bir bardak ?l?k suya bir ka??k limon suyu veya bir ka??k elma sirkesi ekleyerek için.

– Yemeklerde tercihen çi? sar?msak ve maydanoz yiyin.

– Mide probleminiz yoksa zencefil ve ac? biberi çorbalar?n?za katarak kullan?n.

– Yemek aralar?nda papatya, zencefil, ?hlamur, meyankökü gibi ar?nd?r?c? çaylar için.

– Ak?amlar? rahatlat?c? ve uykuya geçi?i kolayla?t?ran papatya çay? için.

– Ayda bir kez vücudunuzu ar?nd?r?n. Örne?in gün boyunca sadece evde s?k?lm?? do?al meyve suyu, su ile birlikte çi? sebze-meyve yiyin.

– K?rm?z? etin tüketim s?kl???n? azalt?n ve ?arküteri ürünleri, sakatat, rafine edilmi? besinler, ?eker, tuz, doymu? ya?lar, kahve ve alkollü içecekleri olabildi?ince almamaya çal???n.

– Besin seçimlerinizde olabildi?ince do?al ürünler kullan?n.

– ?çeri?ini bildi?iniz ph oran? 7 veya üzerinde olan içme sular?n? ve mineralli sular? (maden suyu) tercih edin.

– Yumurta, bu?day, süt ve süt ürünlerini belirli dönemlerde s?ra ile yiyin. Hepsini ayn? dönemde yememeye özen gösterin.

– Mevsim meyve-sebzelerini kullanmaya özen gösterin.

– Sofran?zda en çok bulunan besinler; meyve, sebze, ye?illik, tah?llar, baklagiller, dü?ük ya? oranl? süt ve süt ürünleri, beyaz et ve bal?k olsun.

– Limon asidik olarak dü?ünülse de vücudumuz için en ideal asit düzenleyici besinlerdendir. Bu sebeple her gün bir miktar kullanmaya özen gösterin.

– Hem klorofil hem de di?er vitaminler aç?s?ndan ideal detoks besini olan maydanozu kaynayan suya at?p, suyun alt?n? kapat?n ve bu ?l?k suyu gün içerisinde için.

– Pi?irme metotlar?n?n da besin seçimi kadar önemli oldu?unu unutmay?n. K?zartma, kavurma i?lemi yapmamaya, ya?? a??r? ?s?ya maruz b?rakmamaya dikkat edin. Ha?lama, buharda ya da f?r?nda pi?irme yöntemlerini tercih edin. Ayr?ca pi?irme gereçlerinizin paslanmaz çelik, cam ya da porselen olmas?na dikkat edin.

14718701990-58513100

Sa?l?k için dengeli beslenip harekete geçin
Yap?lan ara?t?rmalar Türkiye’de erkeklerin yüzde 25’inin kad?nlar?n da yüzde 41’inin obez ya da a??r? kilolu oldu?unu gösteriyor. Dünya’daki çocuklar?n yüzde 20-25’inin obez oldu?u ve bu çocuklar?n yüzde 70’inin eri?kinlikte de obez olduklar? biliniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir