DERVİŞ PAŞA KONAĞI(ETNOGRAFYA MÜZESİ)

Home » Gezilecek Yerler » DERVİŞ PAŞA KONAĞI(ETNOGRAFYA MÜZESİ)

Dervi? Pa?a Kona?? surlar içinde tarihi çevre dokusunu en yo?un biçimde koruyan Arabahmet Mahallesi Beli? Pa?a sokakta yer almaktad?r. 19 yüzy?l ba?lar?nda in?a edilmi?, iki giri? kap?s? olan kona??n esas (cümle) giri? kap?s? üzerinde hicri 1219 (miladi 1807) tarihi okunmaktad?r. Konuk sahibine atfen Dervi? Pa?a Kona?? ismi ile an?lmaktad?r.

Dervi? Pa?a K?br?s’ta ilk Türk gazetesi olan ‘’Zaman’’ gazetesini ç?karan ?ah?st?r. Esas ad? Tüccarba?? Hac? Dervi?’tir. Zaman gazetesinin ilk say?s? 25 Aral?k, 1891’de yay?nlanm?? ve zamanla gazetenin seviyesi yükselmi?, sesi Anavatan’da bile duyulmaya ba?lanm??t?r. Bundan dolay? gazetenin sahibi olan Tüccarba?? Hac? Dervi? Efendi’ye ‘’Mir-i miran’’ rütbesi verilmi? ve Dervi? Pa?a diye an?l?r olmu?tur.

?ki katl? kona??n alt kat? ta?tan, üst kat? ise kerpiçten in?a edilmi?tir. Sadece yola ç?k?nt? yapan ba? oda dolma sistemi (ah?ap iskelet, içi moloz ta? dolgu) ile in?a edilmi?tir. Sonradan ilave edildi?i belli olan ba? odan?n süslemeli tavan?nda miladi 1869 tarihi okunmaktad?r. Konak ‘’L’’ planl? olup geni? bir iç avlusu vard?r. Alt kat odalar? iç bahçeyi çevreleyen revakl? galerilere aç?lmaktad?r. Üst katta avludaki haznenin üzerine oturan ah?ap bir merdivenle ç?k?lmakta ve bu kattaki odalar sonradan kapat?lan bir sofaya aç?lmaktad?r. Yola ç?k?nt? yapan ba? oda’y? (selaml?k odas?) büyüklü?ü, iç süsleme tavan kaplamas? ve çat? saçaklar? ile di?er odalardan ayr?lmaktad?r.

Konakta genel olarak ya?ant?n?n üst kat odalarda geçti?i, alt kat odalar?n?n ise daha ziyade depolama, hizmetçi ve servis odalar? olarak kullan?ld???n? söyleyebiliriz.

Kona??n a?evi, hamam ve helâ k?s?mlar? esas binadan ayr?, avlunun kuzey taraf?nda yer almaktad?r. ?u anda üstü tamamen çökmü? olan bu k?s?mlar?n sadece duvarlar? ayakta durmaktad?r. Kona??n günümüzde ya?ayan sahiplerinden ald???m?z bilgi ve mevcut izlere göre iki katl? oldu?u anla??lan bu bölümden kona??n üst kat?nda bir köprü ile ba?lant? sa?lamakta idi.

Zaman içinde geçirdi?i kötü kullan?mlar ve bak?m eskisinden harap duruma gelen konak, 1974 Bar?? Harekât?nda bomba isabeti olarak yola ç?k?nt? yapan ba? odan?n güneybat? kö?esi y?k?lm?? ve tehlikeli hale gelmi?ti.

1975 y?l?nda ba?lat?lan kamula?t?rma i?lemleri 1978 y?l?na kadar sürmü? ve 1979 y?l?nda yenileme çal??malar?na ba?lan?lm??t?r.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi taraf?ndan K.K.T.T.C’de gerçekle?tirilen ilk büyük çapl? yenileme uygulamas? olmas? aç?s?ndan oldukça önemli olan Dervi? Pa?a Kona?? Restorasyonu T.C. yard?mlar? ile 1986 y?l?nda tamamlanm??t?r.

Konak, 21 Mart 1988 y?l?nda üç düzenleme çal??malar? tamamland?ktan sonra Etnografya Müzesi olarak hizmete aç?lm??t?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir