Mehmet Akif Caddesi Dereboyu / Lefko?a

www.gurmekibris.com

       Her geçen gün daha fazla say?da insan arad??? hizmetleri interneti kullanarak buluyor,bulmaya çal???yor. ??letmenizi internetteki en s?k kullan?lan sitelere kay?t ettirerek daha fazla insana ula?abilme imkan?n? sizlere sunmaya çal???yoruz.Bizimle çal??mak istemez misiniz?

?leti?im:0533 858 38 88 — 0542 852 80 06

 

Neden Biz…?

       Sitemizin öncelikli amac?, mutlaka tad?lmas? gereken lezzetleri listelemek. Bu lezzetleri listelerken nerede yenmesi gerekti?i konusunda tavsiyeleri de vermek. K?sacas? yemezsek olmaz gitmezsek çok ?ey kaybedece?imiz yemek ve mekan ikililerinin bir listesini yapmak… Bu lezzetleri ve mekanlar? ise hem biz kendi edindi?imiz tecrübelerden hem de damak zevkine güvendi?imiz dostlar?m?z ve siz ziyaretçilerimizin sayesinde sunuyoruz…

Mekan ve yemek kay?tlar?n? kolayla?t?rmak için sitemizin tasar?m? ve projelendirilmesi a?amas?nda üyelik sistemi kullanmaya karar verdik. Bu, mekan ve yemek kay?t i?lemini kolayla?t?ran bir ?ey oldu elbette. Ama bundan daha da önemlisi, site ziyaretçilerimizin ve takipçilerimizin de iyi niyetine, damak zevkine ve tarafs?zl???na güvendi?imizin de bir ifadesi ayn? zamanda.

Ancak arada ç?kabilecek olan suistimal denemelerine kar??n ve içeri?in kalitesini sürekli olarak üst düzeyde tutabilmek amac?yla sitemiz, ziyaretçilerimiz, içeri?imiz ve amac?m?za yönelik çal??malar?m?z konusunda bizim dikkat etti?imiz, hassas davrand???m?z ve sizden de siteye katk?lar?n?z s?ras?nda hassas davranman?z? istedi?imiz konular? sizinle payla?maya çal??t?k.

Bildi?iniz mekanlar ve yerler mi var? Oraya gitmezsek orada ?unu yemezsek çok ?ey mi kaybederiz? Veya ?ehrinize geldik? Orada ne yenir? Nerede yenir? Oras? neresi? Bu sorular? ben çok güzel cevaplar?m m? diyorsunuz?
Eeee, biz de sizi bekliyorduk… Sizi ?öyle yorum yap k?sm?na alal?m… Mesela bildiklerinizi hem bizimle hem di?er ziyaretçilerimizle payla?san?z… Artsak ço?alsak, okusak, gitsek, gelsek, payla?ssak… Ve sayenizde daha etkile?imli bir yer olsak, daha çok i?e yarasak…
Not: Öneri kayd?n?z incelendikten sonra onaylanarak yay?na al?nacakt?r! ?imdiden te?ekkürler…

 

Genel özelliklerimiz

 • Dama??m?za dü?künüz. Güzel yemek dendi mi orada dururuz.
 • Kaliteyi seviyoruz.
 • ?yi hizmeti takdir ediyoruz.
 • Evet ar?zal?y?z. Kolay kolay be?enmeyiz. Ama anlay??l?y?z.
 • ?yi niyetliyiz.
 • Sansür sevmiyoruz.
 • Tarafs?z?z.
 • Tek bir tecrübe ile karar vermiyoruz.
 • En iyi reklam yemekten ve mekandan memnun mü?teri dü?üncesindeyiz.
 • Kendimizi ve bu siteyi sürekli olarak geli?tirmeye çal??mas?nda ve azmindeyiz.

 

Yorumlar ile ilgili hassas oldu?umuz noktalar

 • Hakaret sevmeyiz.
 • Tarafs?z?z. Sansür sevmiyoruz.
 • Reklamlar? sevmedi?imiz gibi, karalama veya kötülemeyi de ho? görmüyoruz.
 • Olumsuz ele?tirileri yay?nlar?z. Ancak nedenleri iyi niyet, tarafs?zl?k ve adalet s?n?rlar? içinde belirtilirse…
 • Olumsuz ele?tirilerde kullan?lan dile dikkat ediyoruz. Sizden de ayn? hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz.

 

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir