Çok mutlu olmanın da zararları var

Home » Dünya Mutfağı » Çok mutlu olmanın da zararları var

196051

?sviçre’de yap?lan bir ara?t?rmada, kalp kas?yla çevrili iki bo?luktan biri olan kalbin sol kar?nc???ndaki de?i?iklik olarak tan?mlanabilecek ‘takotsubo kardiyomiyopatisi’ vakalar? incelendi.

Zürih Üniversite Hastanesi’nin European Heart Journal adl? t?p dergisinde yay?mlanan ara?t?rmas?, her 20 vakadan birine sevinçli anlardaki stresin neden oldu?unu belirledi.

Ancak bu durum normalde geçici oluyor ve insanlar genellikle daha sonra kendilerini normal hissediyorlar.

1750 hastay? inceleyen ara?t?rmac?lar, ?u nedenlere dayal? kalp rahats?zl?klar? belirledi:

– Do?umgünü partisi
– O?lunu evlendirmek
– 50 y?l sonra bir arkada?la bulu?mak
– Büyükanne olmak
– Tuttu?u tak?m?n?n maç? kazanmas?
– ?kramiye kazanmak

Bu gibi olaylardan en çok etkilenenlerin ise menopoza giren kad?nlar oldu?u görüldü. Ara?t?rmac?lardan Dr Jelena Ghadri “Takotsubo sendromuna yol açan nedenlerin daha önce san?ld???ndan daha çe?itli olabilece?ini gösterdik” dedi. ?ngiliz Kalp Vakf? yöneticilerinden Prof. Peter Weissberg ise, duygusal olaylar?n kalbe nas?l geçici olarak zarar verdi?ini belirlemek için daha birçok ara?t?rma yap?lmas? gerekti?ine dikkat çekti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir