Cevaplıyoruz: Çili Nedir?

Home » Dünya Mutfağı » Cevaplıyoruz: Çili Nedir?

cili-696x464

Meksika mutfa??ndan dünyaya yay?lan ve kendine has ac?s?yla öne ç?kan çili nedir?

Çili (?ngilizce yaz?l???n? bilmeniz daha olas?: Chilli), kendine has ac? çe?nisiyle sofralara lezzet katan ve dünya çap?nda kullan?lan bir baharat türüdür. Asl?nda bizim deyimimizle bir pul biber türü de diyebiliriz. Çili’nin anavatan? Meksika’d?r. Ac? lezzetleriyle öne ç?kan Meksika mutfa??, me?hur lezzetini büyük ölçüde çiliye borçludur diyebiliriz. Zira Meksika mutfa??ndaki çe?itlerin hemen hepsinde çili bir ?ekilde kullan?lmaktad?r. Nitekim dünyadaki çili tüketiminde Meksika, zirvede yer al?r. ?smiyle büyük restoran zincirlerine ilham veren çili, bu restoranlar sayesinde tüm dünyan?n be?enisine sunulmu?tur. Hatta bu ac? lezzet günümüzde hemen her ülkeye yay?lmakla kalmam?? Hindistan, Çin, Kore gibi mutfaklar?n ana unsuru haline de gelmi?tir.

Çili, tahmin edilebilece?i üzere kurutulmu? biberin ezilmesi suretiyle elde edilir. Fakat tek bir türü yoktur. Yayg?n olan ve öne ç?kan çe?itleri olmakla birlikte anavatan? Meksika’da doksanda fazla türü vard?r. Bu türler aras?ndaki temel ayr?m, farkl? biberlerden yap?lmas?ndad?r. En yayg?n çili biberi Cayenne’dir. Ac?, k?rm?z? biber deyince gözümüzde canlanan veya birçok üründe gösterilen tipik biber görüntüsü Cayenne’e aittir. Cayenne biberi d???nda birbirinden farkl? renklere ve tatlara sahip Pasilla, Poblano ve Jalapeno biberleri de çili yap?m?nda s?kça tercih edilen biberlerdir. Örne?in Jalapeno k?rm?z? de?il, ye?il renge sahiptir.

Çili türlerini birbirinden ay?ran bir di?er özellik ise harmanland??? di?er baharatlard?r. Çünkü çili genelde farkl? baharatlarla veya tuzla harmanlanarak çe?itlendirilir. Daha sonra bu türler; yeme?e kat?larak, pul biber ?eklinde sunularak ve genellikle de soslara kat?larak servis edilir. En tan?nm?? tür Chile Serrano’dur. Me?hur salsa soslar?nda bu tip çili kullan?l?r. Chile Habanero ve Chile de Arbol da yayg?n kullan?lan türlerdendir. Bu iki türün özelli?i oldukça ac? olmalar?d?r. Keskin bir ac? isteyenler bu soslar? tercih edebilir. Chile Chipotle de çe?ni olarak a?ina oldu?umuz bir türdür. Di?erlerinin aksine daha çok yemek pi?irilirken kat?lan bu sos, Albondigas gibi et yemeklerinde kullan?l?r. Bir de do?rudan çiliye kaynakl?k eden biberlerden poblanonun içi doldurularak dolma ?eklinde yap?lan bir yemek de mevcuttur. Çili biberleri bu ?ekilde de kullan?l?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir