LALA MUSTAFA PAŞA CAMİİ

St. Nicholas Katedrali Akdeniz dünyas?n?n en güzel Gotik yap?lar?ndan biri olarak bilinmektedir. Lüzinyan’lar döneminde 1298-1312 y?llar? aras?nda yap?lm??t?r. Önündeki tropik incir (Ficus Sycomorus) a?ac?n?n in?aat ba?lad??? zaman dikildi?i ve katedral ile ya??t oldu?unu söyleyenler vard?r. 1571 y?l?nda cami haline getirilene kadar adan?n krallar? önce Lefko?a’daki St. Sophia Katedrali’nde K?br?s Kral? olarak, sonra da kutsal topraklara daha yak?n oldu?u için Famagusta’da Kudüs Kral? olarak taç giyerlerdi.

Katedralin en güzel ve en iyi korunmu? olan Bat? cephesinin mimarisi Fransa’n?n Reims Katedrali’nin ön yüzünden etkilenmi?tir. Bu cephede ortadaki giri?in üzerinde Gotik stilde i?lemeli e?siz bir pencere yer alm??t?r. Avlusundaki 16. yüzy?l Venedik galerisi günümüzde ?ad?rvan olarak kullan?lmaktad?r. Giri?inin iki yan?ndaki yuvarlak pencerelerin üzerinde bir Venedik armas? görülmektedir. Oynayan hayvanlar ve çelenklerle süslü kabartman?n Salamis’teki bir Roma tap?na??ndan geldi?i san?lmaktad?r. Katedralin içinde orta nefin yan neflerden tonozla bir tavan? da ta??yan iki s?ra sütunla ayr?ld??? göze çarpar. Aps?ti K?br?s kiliselerinin ço?unda oldu?u gibi Do?u üslubunda, yani üç bölmelidir. Yukar?daki gül pencereler veya sivri kemerli ince uzun pencereler çok iyi korunmu? durumdad?r. Bat? yönünde ve yanda iki ufak ?apel yer alm??t?r.

GAZİ MAĞUSA

Kentin çekirde?ini, k?y?daki lagünün çevresine M?s?r Kral? II. Ptolemy Phiadelphus’un (?Ö 285-247) kurdu?u ve kar?s?n?n ad?n? verdi?i Arsinoe denilen bir yerle?menin olu?turdu?u söylenmektedir. Daha sonra kentleri 648 y?l?nda Arap korsanlar? taraf?ndan ya?malan?nca Arsinoe’ye göç eden Salamisliler Araplar?n bulamamas? umuduyla buraya Ammakhostos ya da “kumlara gizli” ad?n? vermi?lerdir. Bugünkü Famagusta (Gazima?usa) sözcü?ü de buradan türetilmi?ti. Famagusta’n?n as?l geli?mesinin ada 1191 y?l?nda haçl?lar?n eline geçtikten sonra gerçekle?ti?i görülmektedir.

Bu tarihten sonra kent hac?lar?n Kudüs’e gidip gelirken mola verdikleri bir durak haline gelmi?tir. Hristiyanl???n kutsal topraklardaki son kalesi Akra da 1187 y?l?nda Eyyubiler taraf?ndan al?n?nca, son Hristiyan ?övalyeleri, soylular ve tüccarlar Famagusta’ya göçmü? ve kutsal topraklara dönecekleri günü beklemeye ba?lam??lard?r. Papal???n Hristiyanlar?n dinsizlerle al?? veri? etmesini yasaklamas?ndan sonra K?br?s limanlar? Suriye limanlar?n?n yerini alm?? ve Bat?l? ülkeler ekonomik ç?karlar?n? korumak için Famagusta’da ticaret kolonileri kurmu?lard?r. Her ne kadar bu ç?kar kavgas? sonunda Cenevizlilerin zaferiyle bitmi?se de sonu gelmeyen kanl? mücadele Famagusta’y? tüketmi? ve nüfusunun büyük bir k?sm? kenti terketmi?ti. 1489 y?l?nda ada Venediklilerin eline geçti?inde kent y?k?nt? halinde idi. Venediklilerin geli?iyle kentte yeni bir in?aat hamlesi ba?lad?. Ancak bu onu güzelle?tirmeye de?il yakla?an Osmanl? tehlikesine kar?? savunmaya yönelikti. Deniz taraf?ndaki tabyalar, Martinengo tabyas? ve Kara Kap?s?’n?n Ravelin denilen tabyas? bu s?rada in?a edilmi?tir. Bu ara surlar?n d???na 46 metre geni?li?inde bir hendek aç?larak içi su ile doldurulmu?tu. Ancak kal?n surlar? ve tabyalar? yeterli olmayacak ve kent 1571 y?l?nda zorlu bir ku?atmadan sonra Osmanl? ordusuna teslim olacakt?. Gazima?usa’da görülebilecek oldukça fazla say?da turistik ve tarihi yer mevcuttur. Bunlar Lala Mustafa Pa?a Camii, Salamis Harabeleri, Othello Kalesi, Canbulat Müzesi, Sinan Pa?a Camii, Nam?k Kemal Hapishanesi, çe?itli kilise ve manast?rlar mevcuttur.