BARBARLIK MÜZESİ

Bu evde K?br?s Türk Kuvvetleri Alay Doktoru Binba?? Dr. Nihat ?lhan’?n e?i ve üç çocu?u, Binba??n?n alaydaki görevinde oldu?u bir s?rada korunmak için s???nd?klar? banyo odas?nda cani Rumlar taraf?ndan kahpece ve ac?mas?zca 1963 y?l? Noelinde ?ehit edilmi?tir. Bu bina daha sonra müzeye çevrilmi?tir. Bu müzedeki duvar panolar?nda sergilenen foto?raflar, 21 Aral?k 1963’te ba?layan Rum Katliam? sonucu ?ehit olan kad?n, genç, ihtiyar, masum karde?lerimizin; evleri ve köyleri yak?l?p y?k?lmak suretiyle göç etmeye zorlanan soyda?lar?m?z?n öyküsünü yans?tmaktad?r.

BEDESTEN(St. Nicholas Kilisesi)

Selimiye Camisi’nin güneyinde yer alan Bedesten, XIV. Y.Y.’a tarihlenen Gotik mimari tarz?nda in?a edilmi? olan bir kilise yap?s?d?r. Yap?, Venedik hakimiyeti döneminde St. Nicholas Kilisesi ad? alt?nda Ortodokslar taraf?ndan metropolit binas?, Osmanl? hakimiyeti döneminde ise baz? de?i?iklikler yap?larak kapal? çar?? ve hububat deposu olarak kullan?lm??t?r. Bu dönemde (1573) yap?n?n ismi Bedesten olarak de?i?tirilmi?tir. Kuzey kap?s?, Gotik mimarinin ayakta duran en güzel örneklerinden birisidir. Kap?n?n üstünde, Orta Ça??n asil ailelerine ait armalar yer almaktad?r. Yan yana iki kiliseden meydana gelen yap? içerisindeki bir odada, Ömeriye Camisinden getirilen Orta Ça?a ait mezar ta?lar? ile Osmanl? devrine ait ah?ap bir tavan te?hir edilmektedir.

 

LEFKOŞA

Çok eski bir kurulu? tarihi ve Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti’nin ba??ehri olan Lefko?a daha çok Lüzinyan’lar devrinde geli?mi?tir. Türk ve Rum kesimlerini ay?ran ye?il hatla ikiye ayr?lm?? olan ?ehrin kuzey bölümünde Türkler oturmaktad?r. Lefko?a’n?n etraf?nda Türklere kar?? savunma maksad? ile 1567 y?l?nda Venedikliler taraf?ndan kal?n ve yüksek surlar yapt?r?lm??t?. Onbir burcun yerald??? bu surlar tüm Lefko?a’y? çevrelemektedir. ?imdi Rum kesiminde kalan ve Konstanza diye bilinen burcun üzerinde K?br?s’?n Türkler taraf?ndan fethi s?ras?nda ?ehit dü?en Bayraktar’?n türbesi ve Bayraktar Cammi yap?lm??t?r. Cami ile türbe, 1963’te ba?lat?lan Rum sald?r?lar? sonucu Rumlar taraf?ndan yak?lm?? ve y?k?lm??t?r. Lefko?a, Ortaça? ve daha sonraki devirlerde yap?lan eserler bak?m?ndan zengin bir ?ehirdir. Bu eserler aras?nda Gotik mimari ve Osmanl? mimari tarz?n?n en güzel örneklerini görmek mümkündür.
Üçyüz y?ldan fazla Türk idaresinde kalm?? olan K?br?s’?n, di?er ?ehirlerinde oldu?u gibi eski Lefko?a’da da bariz bir Türk ?ehri karakteri vard?r.

Lefko?a’n?n görülebilecek yerleri aras?nda Barbarl?k Müzesi, Bedesten, Haydar Pa?a Camii, Selimiye Camii, Etno?rafya Müzesi, Büyük Han, Kumarc?lar Han?, Büyük Hamam, Dervi? Pa?a Kona?? yer almaktad?r.