Kadınlarda akıntı nedenleri ve tedavisi

1453325109_2

Vajinal ak?nt?lar?n birçok kad?n?n kabusu oldu?unu dile getiren Kad?n Hastal?klar?, Do?um ve Tüp Bebek Uzman? Prof. Dr. Cem F?ç?c?o?lu, “Çok kolay tedavi edilebilir olanlar? oldu?u gibi tekrarlayarak ya?am kalitesini bozan ak?nt?lar da vard?r” dedi.

Ak?nt? neden olur
“Ak?nt?n?n nedeni genellikle mevcut hazne içerisindeki do?al ortamda bulunan mikroplar?n dönem dönem patojen yani ak?nt?ya sebebiyet verecek güce ula?malar?d?r” diyen Prof. Dr. Cem F?ç?c?o?lu, “Bazen adet kanamalar?, uzun süre ?slak mayoyla kalmak, s?k denize girip ç?kmak ve s?k ili?ki gibi nedenler de kokulu ak?nt?n?n haz?rlay?c?s? olarak kar??m?za ç?kabilir” ?eklinde konu?tu.

Nelere dikkat edilmeli
Çok a??r? vajinal temizlik yapan, a??r? hijyen kurallar?n? uygulayan bir kad?nda da vajinal enfeksiyonlar?n tekrarlama riskinin daha fazla olaca??n? söyleyen Prof. Dr. F?ç?c?o?lu, o nedenle çok a??r? vajina içerisine müdahale etmeyi önermedi?ini vurgulad?.

Şeker tüketimini önlemenin 8 yolu

seker-cocuk

Sa?l?kl? ve yeterli beslenme anne karn?ndan ya?l?l??a kadar her dönemde oldukça önemlidir. Çocuklar?n yeti?kinlik döneminde sa?l?kl? beslenme al??kanl?klar?n?n olu?mas? ve ortaya ç?kabilecek kronik hastal?klar?n önlenmesi için ilk temeller aile deste?i ile at?l?r. Çocuklar bebeklik dönemlerinden sonra anneden ba??ms?zla?maya ba?lar. Özellikle ?eker tüketimiyle ilgili bilinç yaratmak bu dönemde çok önemlidir.

Günlük tüketim 5 küp ?ekeri geçmemeli
Çocuklar ben duygusunun geli?ti?i dönemde kendi besin seçimlerini yapmaya ba?lar, okul dönemlerinde çocuklar?n beslenme davran??lar? aile kontrolünden uzakla??r. Bu dönemde genellikle ön planda sa?l?kl? besinler yer almaz ve çocuklar arkada?lar?n? rol model al?r. Bireylerin tatl?ya olan duyarl?l?klar? do?u?tand?r, bu nedenle özellikle küçük ya?larda ?ekerli besinlerin tüketimi daha fazla olur. ?ekerin olas? zararlar?ndan korunmak için bebe?i tatl?yla geç tan??t?rmakta fayda vard?r. Dünya Sa?l?k Örgütü’nün önerisine göre ?ekerden gelen enerji günlük al?nan enerjinin yüzde 10’unu ve çocuklarda ?eker tüketimi günlük 5 küp ?ekeri geçmemelidir. Yap?lan bir ara?t?rmada çocuklar?n 4 ya??ndan 10 ya??na kadar olan süreçte toplamda 5500 adet küp ?eker tüketti?i görülmü?tür.

?eker tüketimini önlemenin yollar?
– Etiket okumay? al??kanl?k haline getirin ve çocuklar?n?za a??lay?n. Besin etiketlerinde yer alan fruktoz ?urubu, m?s?r ?urubu, dekstroz, kahverengi ?eker gibi ifadelerin asl?nda birer ?eker oldu?unu unutmay?n.

– Haz?r meyve suyu, gazl? içecekler, ?ekerli-aromal? shakeler yerine su, ev yap?m? so?uk meyve çay?, ayran tercih edin. Su tüketimini art?rmak için limon, elma dilimi, nane yapra?? içeren sular? tercih edebilirsiniz.

– Günlük 1 barda?? geçmeden taze s?k?lm?? meyve sular? veya ?ekersiz kompostolar tüketilebilir. Katk? maddesi olmadan haz?rlanm?? olan taze s?k?lm?? meyve sular? hem çocuklar?n vitamin-mineral tüketimini art?r?r hem de vücut için gerekli olan ?eker meyvelerde bulunan fruktozdan (meyve ?ekeri) kar??lan?r.

– ?eker ve ?ekerli besinler ödül olarak tercih edilmemelidir. Çocuklara besinler kesinlikle ödül olarak verilmemelidir. Bu durum sa?l?kl? beslenme davran??? kazanamamalar?n?n en büyük nedenlerinden biridir. Çocuklara ödül mekanizmas? olarak sunulan ?eker ve çikolata zamanla çocuklar?n beyninde yararl? besin alg?s?na dönü?ür.

– Çocuklar?n rol model ald??? ki?iler ?eker tüketimine dikkat etmelidir. Çocuklar 1 ya??ndan itibaren anne ve babalar?n? rol model ald?klar?ndan ebeveynlerin yemek yeme davran??lar? direkt çocuklara yans?r. Bu nedenle anne ve babalar tüm yeme davran??lar?na dikkat etmelidir. Evde ?eker yerine yenebilecek kuru meyve, meyveli toplar gibi sa?l?kl? alternatifler bulundurulmal?d?r.

– Gün içerisinde ?eker tüketimini azaltman?n bir yolu da protein içeren kahvalt?lard?r. ?yi bir kahvalt? vücudun açl?k mekanizmas?n? dengeler ve tatl? krizlerini önler. Bu yüzden yumurta, peynir, ceviz/zeytin, tam tah?ll? ekmek, mevsim sebzelerinin bulundu?u dengeli bir kahvalt? iyi bir seçenek olacakt?r.

– Beslenme eksiklikleri ?eker iste?ini artt?r?r, bu nedenle eksiklik görüldü?ünde vitamin, mineral, omega-3 ya? asidi deste?i mutlaka al?nmal?d?r.

– Çocuklar?n ?eker tüketimini azaltmak için evde kolay ve e?lenceli at??t?rmal?klar haz?rlayabilirsiniz. Besleyici bir de?eri olmayan kek, kurabiye ve pastalar yerine kuru meyveler, f?nd?k, ceviz, badem veya yulaf unu, tam bu?day unu içeren sa?l?kl? tatl?lar tercih edilmelidir.

Maydanoz ve dereotuyla kanserden korunun

782527

Maydanoz ve dereotu beraber tüketildi?i takdirde, kansere kar?? etkili oldu?u bilinen bir kimyasal meydana getiriyor.

Maydanoz ve dereotunun beraber yenmesi durumunda ortaya kansere kar?? etkili oldu?u bilinen bir kimyasal meydana getirdikleri ç?kt?. ?ki otun beraber yenmesiyle ortaya ç?kan ‘Glaziovianin A’ adl? madde vücutta tümör olu?umunu engelliyor. Rus bilim insanlar? taraf?ndan yap?lan çal??ma sonucu ortaya ç?kan bulgu, kanserin önlenmesi ad?na çok ucuz ve herkesin ula?abilece?i maddeler kullan?lmas? nedeniyle büyük ilgiyle kar??land?.

Mevsim geçişlerinde oluşan alerjiye karşı alınabilecek önlemler

alerji-cocuk-www-gidahatti-com_-e1451548454729

A??rl?kl? olarak mevsim geçi?lerinde ortaya ç?kan polenler alerjiye sebep oluyor. Prof. Dr. Ferah Ece “Alerjik bünyelilerin ve ast?m hastalar?n?n özellikle bu dönemde ilaçlar?n? düzenli kullanmalar? çok önemli. ‘?yiyim’ diyerek ilaç kullan?m?n? asla kesmemeliler” dedi.

Alerjenler kabusunuz olmas?n
Alerjenler solunum yoluyla, a??zdan yutularak (besinler ve ilaçlar ?eklinde), deri veya mukozadan temas ya da enjeksiyon yoluyla vücuda girerler. Alerjik reaksiyonlar?n birçok tipleri vard?r, vücudun de?i?ik bölümlerinde meydana gelebilirler. Tutulan sisteme göre deride ürtiker, gözlerde k?zar?kl?k, burunda ka??nt?, t?kan?kl?k, ak?nt?, solunum zorlu?u ve öksürü?e sebep olur. Mevsimsel alerji genellikle üst solunum yollar?nda ba?lay?p zamanla alt solunum yollar?n? da tutar ve ast?m ataklar?na sebep olur. Ayr?ca mevsimsel alerjinin yüzde 30 ast?ma dönü?mesi alerjide erken tan?n?n önemini gösterir. Alerjiyi tetikleyen birçok etken var. Bunlar?n aras?nda en yayg?nlar?; a?aç polenleri, ev tozu akarlar?, evcil hayvanlar?n tüyü, hamam böcekleri. Alerjiye kar?? al?nacak en temel önlem, alerjen maruziyetinden uzakla?mak.

Dikkat etmeniz gerekenler:

– Yatak odas?ndan tüm toz toplay?c? e?yalar uzakla?t?r?lmal?d?r. Hal?lar kalkmal?, kitap, dekoratif e?yalar, pelu? aksesuarlar toplanmal?d?r.

– Tüm yatak çar?af, nevresim ve yast?k k?l?flar? haftada bir en az 60 derece ?s?da y?kanmal?d?r.

– A??r perdeler hafif ve y?kanabilir olanlarla de?i?tirilmelidir.

– Evcil hayvan varsa yatak odalar?na girmesine izin verilmemelidir.

– Evin ortam? nemli olmamal?d?r.

– Ev ve araba klima filtrelerinin düzenli temizlenmesi sa?lanmal?d?r.

– Polenlerin yo?un oldu?u mevsimlerde sabah saatlerinde, aç?k alanlara ç?kmamaya özen gösterilmesi gerekir.

– Çimen polenine alerjisi olanlar, bahçe çimlerini biçmemeli veya biçilirken ortamda bulunmamal?d?r.

– Polenler ile kaplanma riskine kar?? giysiler ve çama??rlar polen mevsiminde aç?k havada kurutulmamal?d?r.

– Otomobil al?naca?? veya de?i?tirilece?i zaman, polen yakalay?c? hava filtreleri olan modeller tercih edilmelidir. Otomobillerdeki polen filtresinin bak?m? ise düzenli olarak yapt?r?lmal?d?r

– Ak?amlar? eve gelince k?yafetler de?i?tirilmeli ve du? al?nmal?d?r.

Kaktüsün inanılmaz faydası

kaktus-cesitleri

Eskiden sadece çöllerde ve ?ss?z yerlerde görülen kaktüs bitkisi art?k hemen her yerde kar??m?za ç?k?yor. Nedeni ise çok su istememesi ve budanmas?na çokta fazla gerek kalmamas?.

Dünyada da üretimine önem verilen bu bitki art?k hem iç hem de d?? mekanlar?n bitki ile süslenmesinde dahi kullan?l?yor. Yal?n ama ayn? zamanda yer dolduran görüntüsü sayesinde herkes taraf?ndan s?kça tercih ediliyor.

Kaktüs radyasyonu önlüyor
Yap?lan ara?t?rmalar kaktüsün elektronik e?yalar?n yayd??? radyasyonu önledi?i yönde. Bu nedenle art?k bilgisayar, televizyon, telefon ve daha nice teknolojik aletler dolu ya?am alanlar?nda ba?kö?e de mutlaka bir kaktüse rastlars?n?z. Özellikle de büyük ve kalabal?k ofislerde her masaya neredeyse iki bilgisayar dü?erken kaktüs resmen imdad?m?za yeti?iyor.

14740161900-51193700

Dikenleri ve görüntüsünün renksiz, çiçeksiz olmas? ve ayn? zamanda kokusuz olmas?ndan dolay? itici gelen bu bitkiyi ne?eli, renkli alt materyallerle süslerseniz veya renkli bitkilerin içine yerle?tirirseniz bu itici görüntüsünden eser kalmayacakt?r.

Evinizin hangi bölgelerinde olmal?
Pe?im hükümlü olarak ne gerek var ?imdi dedi?iniz kaktüsün nadide özelliklerine kar?? sayg? duymak ve biraz da kulak vermek gerekiyor. Her ?eyin do?al?n?, organi?ini bulal?m bu ?ekilde ya?ayal?m derken bu topraktan ç?kan do?al bitkinin mucizelerini görmezden gelmemek gerek. Siz de evinizin radyasyon alt?nda olabilece?ine inand???n?z çal??ma odas?, salon vb. bölgelere mutlaka minik de olsa bir saks? içerisinde kaktüs yerle?tirmelisiniz.

YAZ AYLARINDA BESLENME

BESLENME-YAZ-AYLARI

Yaz aylar?n?n ba?lamas? ile artan hava s?cakl?klar? birtak?m sorunlar? da beraberinde getirmektedir. S?cakl?k ve nem art???na ba?l? olarak vücut ?s?s? artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sa?lamaya çal??maktad?r. Siz de metabolizman?z?n yaza en kolay ?ekilde adapte olmas?n? istiyorsan?z, beslenmenizle ilgili a?a??daki noktalara dikkat edin.

Ya?am?n her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sa?l???n korunmas? için esast?r. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çe?itli besinler en az 3 ana ve 3 ara ö?ünde yeterli miktarlarda al?nmal?d?r.

Kahvalt?, günün en önemli ö?ünüdür. Yaz aylar?nda yap?lacak kahvalt?da az ya?l? peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmal?; kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu ve bitki çaylar? tercih edilmelidir.

Yaz aylar?nda ya?l? besinlerin ve ya?da k?zartmalar?n tüketiminden kaç?n?lmal?; yemekleri pi?irirken k?zartma ve kavurma yerine ha?lama, ?zgara, kendi suyunda veya az suda pi?irme gibi sa?l?kl? pi?irme yöntemleri uygulanmal?d?r.

Yaz aylar?nda vücut direncini art?rmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alabilmesini sa?lamak için sebze ve meyve çe?itlerinden yararlan?lmas? önemlidir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekir.

Kan ?ekerini h?zl? yükselten ve h?zl? dü?üren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf ?eker ve ?ekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir.

Enerjisi yüksek hamur tatl?lar? yerine sütlü tatl?lar, meyve tatl?lar? ya da dondurma gibi tatl?lar tercih edilmelidir.

Terleme ile artan s?v? ve mineral kayb?n?n önlenmesi için yeterli s?v? al?m? önemlidir. Ayr?ca, ya?am?n her döneminde yeterli s?v? al?m? vücutta olu?an toksinlerin at?lmas?nda, vücut fonksiyonlar?n?n düzenli çal??mas?nda, metabolizma dengesinin sa?lanmas?nda ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekle?mesinde son derece önemli rol oynamaktad?r. Bu nedenle, her gün en az 2-2.5 litre su içilmeli, s?v? al?m?n?n kar??lanmas?nda kahve, çay ve gazl? içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir.

Tuz Yerine Baharat

tuz-ve-baharat

Dünyada en s?k görülen ölüm nedenlerinin ba??nda kalp-damar hastal?klar? geliyor. Ancak bu durum ya?am tarz? de?i?ikli?iyle yüzde 70’lere varan oranda azalt?labiliyor. Bu önlemlerin ba??nda ise tuz tüketimi geliyor. Kardiyoloji Uzman? Doç. Dr. Ahmet Karabulut, yemeklerin tuz yerine baharatlarla lezzetlendirilmesinin önemine de?inerek, baz? baharatlar?n kalp sa?l???na önemli katk?lar sa?lad???n? belirtiyor.
Biberiye: Vücutta bulunan iltihabi reaksiyonlar?n etkisini azaltarak kalp-damar sa?l???na katk?da bulunuyor.
Safran: Antioksidan özelli?iyle damar yap?s?n? koruyor, kolesterolü dü?ürmeye destek oluyor.
Ki?ni?: Vücudun savunma mekanizmas?n? güçlendirip, haz?ms?zl??a iyi gelen ki?ni?, hipertansiyon kontrolüne katk?da bulunuyor.
Zencefil: Damar duvarlar? üzerinde olumlu etki yaparak tansiyonun kontrolünü de kolayla?t?r?yor.
Sumak: Kan ?ekeri seviyesinin dü?mesine yard?mc? oluyor.
Karabiber: Bu baharat ya? hücrelerinin y?k?m?n? art?rarak, kilo vermeyi kolayla?t?r?yor.
Zerde: Vücudun savunma mekanizmas?n? güçlendiren zerde damar duvarlar?n? koruyarak, yüksek tansiyon kontrolüne de yard?mc? oluyor.
*Dünya Sa?l?k Örgütü taraf?ndan yap?lan bir ara?t?rmaya göre, her y?l dünyada yakla??k 2,7 milyon ki?i yeterli miktarda sebze ve meyve yememeye ba?l? olarak hayat?n? kaybediyor.

*Do?an?n bize sundu?u nimetler vücudumuzun hem içten hem de d??tan güzelle?mesine yard?mc? oluyor. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzman? Op. Dr. ?lhan Serdaro?lu, güzel bir cilt için besinlerden faydalan?lmas? gerekti?ini belirterek, ?unlar? söylüyor: “K?rm?z? biber, içindeki karoten ile cilde giden kan miktar?n? art?r?yor ve k?r???kl?klar? yok ediyor. Omega-3 ya? asitlerinden zengin somon, saçl? derinin nemlenmesini sa?layarak k?r?lmalar? önlüyor. Tropikal bir meyve olan papaya hem cildi güne? ???nlar?n?n zararlar?ndan koruyor hem de anti-enflamatuvar özellikleriyle akne olu?umunu engelliyor.”

tuz-ve-baharat-1

*Karaci?er dostu enginar, A ve C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor mineralleri içeriyor. Karaci?eri koruyup, bu organ? ilgilendiren hastal?klar?n daha çabuk iyile?mesini sa?layan enginar ayr?ca böbrek ve ba??rsaklar?n düzenli çal??mas?na da yard?mc? oluyor. Sindirimi kolayla?t?r?p, idrar söktürücü özelli?i olan bu sebze, kandaki ?eker oran?n? ayarl?yor, kolesterolü dü?ürüyor. Bedensel ve zihinsel yorgunlu?u gidermeye yard?mc? olan enginar, hücrelerin y?pranmas?n? engelleyerek ya?lanman?n etkilerini azalt?yor. Ayr?ca ate? dü?ürücü ve i?tah aç?c? özellikleri de bulunuyor. Çi? enginar?n 100 gram? yaln?zca 47 kalori. Üç gram protein, 11 gram karbonhidrat ve 94 mg sodyum içeriyor. Öte yandan günlük C vitamini ihtiyac?n?n yüzde 20’sini, proteinin yüzde 7’sini, B6 vitamininin yüzde 6’s?n?, lif ihtiyac?n?n da yüzde 22’sini kar??l?yor.

Günde 500 Kalori Yakmanın Yolları

diyet-3

Hepimizin bildi?i gibi kilo vermenin yolu inatç? ya?lardan geçiyor. Onlardan kurtulmay? ba?aramad???m?z sürece kilo vermek de hayal oluyor… Bu durum sizi sürekli ve bilinçsizce diyet yapmaya zorlayarak sa?l???n?z? olumsuz yönde etkiliyor. Ancak herhangi bir diyet yapman?za gerek kalmadan da günde 500 kalori yakabilirsiniz. Uzun süredir vermeyi istedi?iniz fazla kilolardan yemek ve hareket al??kanl?klar?n?z? de?i?tirerek kurtulman?z mümkün. ??te daha sa?l?kl?, enerjik ve fit bir vücut için izlemeniz gereken 10 yol…

DAHA KÜÇÜK TABAKLAR
Kilonuzu bilerek, metabolizma yap?n?z? göz önünde bulundurarak neyi ne kadar yemeniz gerekti?inizi bilmeniz çok önemli. E?er ki her ö?ünde fazladan besin tüketiyor ve bu durumdan ?ikayetçi oluyorsan?z daha küçük tabaklardan yemenizi öneririz. Ne kadar büyük tabak kullan?rsan?z, taba?? a?z?na kadar doldurmak için elinizin ayar? da ?a?acakt?r. Siz siz olun, küçük tabaklar? tercih edin ve kalorilere meydan okuyun!

ÜÇ BÜYÜK TUZAK
Beslenmesine dikkat eden, kilo vermeye çal??an ki?ilerden ?u cümleyi sürekli duydu?unuzu varsay?yoruz: “?eker, un ve tuzdan uzak duruyorum!…’’ Halk aras?nda üç beyaz olarak da bilinen, metabolizmay? ve vücut sa?l???n? olumsuz yönde etkileyen ?eker, un ve tuzu hayat?n?zdan tamamen ç?kararak fazla kalorileri de bir kenara b?rakm?? olursunuz. Kalorilerden uzak durman?n yan? s?ra dengeli ve sa?l?kl? beslenme için uzak durulmas? gereken bu üç dü?man; kalp ve böbrek sa?l???n?z? tehlikeye att??? gibi, obezite, diyabet ve tansiyon gibi rahats?zl?klara davetiye ç?kar?yor. Un, tuz ve ?ekeri hayat?n?zdan bir anda ç?karam?yorsan?z, giderek azaltmay? deneyin. Bir süre sonra de?i?ime al??acak, yemek istemeyeceksiniz bile.

HAREKETE GEÇ?N
Sa?l?kl? bir yap?ya sahip olmak için beslenmeniz kadar ne kadar hareket etti?iniz de çok önemli. Ü?engeçli?inizi bir kenara b?rak?p, mümkün oldu?unca tüm i?lerinizi “tabana kuvvet” diyerek halletmeniz sizin yarar?n?za olacak. Herhangi önemli bir sakatl???n?z ya da rahats?zl???n?z olmad??? sürece asansör yerine merdiven kullan?n. Yak?n mesafelerde otomobil ya da toplu ta??ma tercih etmeyin ve yürüyün. Telefon görü?melerinizi oturarak de?il yürüyerek yap?n. Bunlar?n hiçbirini çok h?zl? tempolarda uygulamak zorunda de?ilsiniz. Sadece s?k s?k yürüyün ve bir yerde saatlerce oturmamaya çal???n. Gün içinde hareket ederek yakt???n?z 350 kaloriye ek olarak biraz daha fazla hareket ederek bu rakam? 500’e ç?karmak elinizde!

diyet-4

GAZLI ?ÇECEKLERE HAYIR
En sevdi?iniz yeme?i yerken yan?nda so?uk ve gazl? bir içece?in size nas?l bir keyif verdi?ini biliyoruz. Ama bu gazl? içecekler içeri?indeki ?eker, fosforik asit, aspartam ve kafein gibi bile?enlerle metabolizman?za zarar verdi?i gibi rafine ?eker sebebiyle kalori miktar?nda da art?? gösteriyor. Gazl? içecekleri zihninizden ç?kararak, varl???n? unutup sadece su tüketmenizde yarar var.

TATLI YER?NE MEYVE
Birço?umuz her ne kadar sa?l?kl? ve temiz beslenmeye çal??sak da tatl?ya olan tutkumuza bazen kar?? koyam?yoruz. Unutmamak gerekir ki asl?nda o çok masum ve sempatik gözüken tatl?lar?n içinde koca bir kalori dünyas? var. Un, ?eker, tatland?r?c?lar ve ?uruplar tatl?y? oldu?undan daha da kalorili hale getiriyor, böylece tüketti?iniz her “fit” olmayan tatl?da kilo al?yorsunuz. Tatl? krizinize kar?? gelmek için ba?ka alternatiflerinizin de oldu?unu hat?rlay?n. Mesela bir muz ya da bir elma, belki birkaç adet çilek… Meyvelerde bulunan ?eker ve kalorinin yedi?iniz tatl?lardakiyle ayn? olmad???n? belirtmek isteriz. Ama yine de her ?eyin fazlas? zarar mant???ndan yola ç?karak, meyve tüketimini de abart?ya kaçmadan yap?n.

KURUYEM?? YASA?I
Kuruyemi?ler, diyet listeleri uygulayanlar?n ya da sa?l?kl? ?ekilde enerji almak isteyenlerin en çok tüketti?i besinlerden. Her ne kadar iyi bir enerji kayna?? olsa da özellikle kavrulmu? yemi?lerden uzak durman?z gerekiyor. ??lenmemi? ve kavrulmam?? kuruyemi?leri tercih ederek kalori al?m?n? daha aza indirmeniz mümkün. Burada dikkat etmeniz gereken di?er bir nokta ise kuruyemi?i gece ve ara ö?ünlerin d???nda yememeniz. Gece ald???n?z her besin, size kalori ve ya? olarak geri döner.

M?DEN?Z? D?NLEY?N
Ne yaz?k ki bilinçsiz ve dengesiz beslenen her ki?i için yemek yemek demek, sofradan t?ka basa, a?r?lar içinde ayr?lmak demek. Ama unutmay?n ki böyle bir zorunlulu?unuz yok. Çünkü fazladan yedi?iniz her besin size ekstra ve almaman?z gereken kaloriler olarak geri döner. Üstelik fazladan kalori ald???n?z gibi midenize de zarar vermi? olacaks?n?z. Spazm, kas?lma ya da kar?n a?r?s?yla kar?? kar??ya kalabilirsiniz. Yemek yerken bir yandan da midenizi ve vücudunuzun verdi?i tepkilere dikkat çekin. Çok yedi?inizde mideniz size sinyalleri zaten verir. Ona kulak vermedi?inizde ise mide rahats?zl?klar? ortaya ç?kar.

TELEV?ZYONDAN UZAK DURUN
Tüm gün i? için ko?turup durdunuz, çok yoruldunuz ve eve gidip ayaklar?n?z? uzat?p televizyonun kar??s?nda yay?lman?n hayalini kuruyorsunuz… Asl?nda ne kadar yorgun olursan?z olun yapman?z gereken yar?m saatlik bir egzersiz ya da aç?k havada yürüyü? olsa da bazen evde oturmak isteyebilirsiniz. Ama kumandan?n yan?na ba?ka faktörler eklemeyin! Televizyon izlerken gördü?ünüz yiyecek reklamlar? i?tah?n?z? kabart?yor olabilir. ?radenize sahip ç?k?n ve en az?ndan elinizi patlam?? m?s?r, cips, çikolata gibi sa?l?ks?z besinlere götürmeyin. ?radenize kar?? gelebildi?iniz anda kalorileri ba??n?zdan savm?? olacaks?n?z, bunu yapabilirsiniz!

Y?Y?N VE KALKIN
Gelenek ve göreneklerimiz gere?i sofra muhabbetlerini çok seviyoruz, bu bir gerçek. Tabaktaki yemek yenilip bitirilse bile, ortadan ufak ufak bir ?eyler at??t?rmaya bay?l?yoruz. Sizce de bu al??kanl??? biraz de?i?tirmenin zaman? gelmedi mi? Sofrada oturdu?unuz sürece t?ka basa doymu? bile olsan?z masan?n bir ucundan bir ucuna at??t?rmaya devam edeceksiniz. Bu kadardan bir ?ey olmaz deyip yeme?e devam edeceksiniz ve ekstra kalorileri bünyenize dahil etmi? olacaks?n?z. Siz en iyisi küçük taba??n?zdaki yeme?inizi bitirin ve sofradan ayr?lmaya bak?n.

KAÇ KALOR??
Sürekli kalorinizi dü?ünün demiyoruz. Ama tüketti?iniz ö?ünde ne kadar kalori oldu?unu bilmenizde de yarar var. Böylece yeme?i fazla kaç?rd???n?z zamanlarda telafi edebilece?iniz bir ortam olu?abilir. Ö?le yeme?inde fazla miktarda yediyseniz, kalorisini hesaplayarak ak?am yeme?inde daha uygun bir ö?ün tüketebilirsiniz.

Spor Sonrasında Acıkınca

spor-ve-diyet-554x330

Baz?lar? sabah?n erken saatlerinde spor yapmaktan ho?lan?r, baz?lar? da uykusuna k?yamaz i? ç?k??? ak?am saatlerini tercih eder.

Her iki durumda da antrenman sonras? kar?nlar zil çalar. Bu durumda neler tüketebilece?inizi bilirseniz eliniz abur cubura gitmeden sa?l?kl? at??t?rmal?klar tükebilirsiniz.

1 dilim organik mozzarella peyniri (80 kalori) ve 1 adet orta boy portakal (68 kalori): 148 kalori

1 adet küçük muz (89 kalori) ve 8 adet çi? badem (55 kalori): 144 kalori

200 ml kakaolu süt (135 kalori) veya 200 ml muzlu süt (135 kalori): 135 kalori

20 bebek havuç (70 kalori) ve 2 yemek ka???? humus (70 kalori): 140 kalori

200 g kabuklu edamame: 150 kalori

1/2 paket m?s?r ve pirinç patla?? (70 kalori) ve 2 adet light karper peyniri (60 kalori): 140 kalori

12 adet yer f?st??? (67 kalori) ve 1 porsiyon, yakla??k 10 g yüzde 70 kakaolu bitter çikolata (56 kalori): 123 kalori

150 g yo?urt (110 kalori) ve 1 avuç nar (35 kalori): 145 kalori

Toksin ve ödem atmak için mucize diyet

timthumb

Bir hastal?ktan ziyade basit ve geçici bir belirti gibi görülen ödem, böbrek yetmezli?i, karaci?er bozuklu?u, kalp rahats?zl?klar?, damar t?kanmalar?, alerjik durumlar, hormonal ve psikolojik sebeplerden dolay? olu?abilir.

Ödem tedavisinden önce iyi bir muayene ve tetkik yap?lmas? gerekmektedir. Ödem ellerde ayaklarda ve göz kapaklar?nda ?i?meye neden olur. Bu durumda ki?i yüzük takamaz, ayakkab? giyemez hale gelir.

Ender Saraç ve Vücuttan Toksin ve Ödem Atmak ?çin 3 Günlük Mucize Diyet

Bir uzman taraf?ndan kontrol alt?nda tutulmak en önemlisidir. Bunun yan?s?ra yediklerinize dikkat etmeli, günde iki litre ?l?k su içmeli ve a??r? tuzlu yiyeceklerden uzak durmal?s?n?z. Tuzu tamamen hayat?n?zdan ç?karmak da vücutta ödem olu?turur. Düzenli egzersiz de ödem kontrolü aç?s?ndan önemlidir.

Gün içinde yeterli miktarda karbonhidrat ve protein al?nmas? gerekiyor. Tuz al?m?n?n azalt?lmas? ama tamamen kesilmemesi gerekiyor. Özellikle yüksek tuz içeren ?arküteri ürünleri, konserve yiyecekler ve tur?u tüketilmemesi de önemli noktalar aras?nda.

ÖDEME ?Y? GELENLER

Maydanoz, ödeme kar?? ?ifa kayna??d?r. Hem suyunun içilmesi hem de ot halinde yenmesi; böbreklerin, karaci?erin ve idrar yollar?n?n temizlenmesini sa?l?yor çünkü bu ye?il bitkinin idrar söktürücü etkisi bulunuyor.
Ayr?ca, kabuklu armut, kavun, elma, kiraz sap?, ?eftali, dereotu, turp ve patl?can vücuttaki fazla s?v?y? at?yor ve ödemi engelliyor.

ÖDEM VE ???K?NL?K AZALTICI ÇAY TAR?F?

Malzemeler: Bir tutam m?s?r püskülü, bir tutam kiraz sap?, 3-4 adet saplar?yla birlikte maydanoz, bir tutam hindiba

Doktorumuz Ender Saraç’tan 3 günde kolayl?kla forma girebilece?iniz, vücutta biriken ödem ve toksinleri atan mucize diyeti sizlerle payla??yoruz. Bu diyetle ilgili dikkat edilmesi gereken tek ?ey 3 günden fazla devam etmemektir.

1. GÜN

Sabahtan ö?leye kadar ?l?k ye?il elma kompostosu için! Tarifi a?a??da;

3 adet kabuklar?n? soydu?unuz ye?il elma
4 adet kabuk tarç?n
5 adet karanfil
15 adet kuru üzüm
Bütün malzemelerimizi kaynat?p ?l?tt?ktan sonra blenderdan geçiriyoruz ve ?l?k olarak tüketiyoruz.
Ö?leden ak?ama kadar lahana çorbas? içiyoruz. Tarifi a?a??da;

Küçük boy bütün beyaz lahana
4 di? sar?msam
1 ba? so?an
birkaç adet sivribiber
Bir tutam maydanoz
Birer çay ka???? kimyon, zerdeçal ve zencefil
3 tatl? ka???? zeytin ya??
Buna ek olarak gün içerisinde rezene veya ye?il çay gibi ?l?k s?v?lar tüketilmesi çok önemlidir!

2. GÜN

Gün boyu taze ve çi? g?dalar tüketilecek!

Sabah; 2 adet orta boy salatal?k ve 2 adet orta boy ye?il elma

Ö?le; Bol bol ye?il salata tüketin, 5-6 yemek ka???? ya?s?z veya az ya?l? yo?urt, her iki saatte 1 adet ye?il elma ve salatal?k tüketin.

Ak?am; Yar?m kilo az ha?lanm?? kabak ve yan?nda 3-4 yemek ka???? ya?s?z veya az ya?l? yo?urt

Yatarken; 1 adet orta büyüklükte ye?il elma

3. GÜN

Sabah; 2-3 tane ceviz için yan?nda 1 büyük su barda?? dolusu az ya?l? taze süt

Ara ö?ün; 1 adet orta büyüklükte ye?il elma

Ö?le; Yar?m kilo az ha?lanm?? kabak ve yan?nda 3-4 yemek ka???? ya?s?z veya az ya?l? yo?urt

Ara ö?ün; 2-3 birkit kutusu boyutunda taze lor veya di?er ya?s?z / az ya?l? peynir çe?itleri

Ak?am; So?anl? ve sar?msakl? taze fasülye ve yan?nda brokoli, ?sanak gibi koyu ye?il, taze sebze

Yatarken; Vücudumuzu zinde tutabilmek için 2 veya 3 adet kivi

ÖNEML? NOT: Diyet süresince ?l?k s?v?lar tüketmeye dikkat edin. Doktor Ender bey ye?il çay ve rezene çay?n? ?iddetle öneriyor.