Detoks yapın gençlik enerjinizi koruyun

detoks_yapin_genclik_enerjinizi_koruyun-0

Gençlik enerjisini korumak için vücuttaki toksin birikimi d??ar?ya atmak gerekti?inin alt?n? çizen Uzman Diyetisyen Olcay Bar??, bunun yolunun baz? dönemlerde detoks uygulamaktan geçti?ini belirtiyor.

Modern ya?am içinde fark?nda olarak veya olmayarak ki?iler bedenine a??r? yüklenir. Solunan havadan içilen suya, yenen i?lenmi? besinlerden strese kadar pek çok etken vücudun kolay atamayaca?? toksin birikimine sebep olur. Hastal?klardan korunmak ve vücut görünümünü bozmamak için gençlik enerjisini korumak gerekti?ini vurgulayan ?enpiliç’in ‘Dengeli Beslen Harekete Geç’ Projesi Dan??man? Uzman Diyetisyen Olcay Bar??, bunun da vücuttaki toksin at?klar? atmak için detoks yaparak mümkün olaca??n?n alt?n? çiziyor.

Vücudunuz detoks sinyali veriyor mu
T?bbi tedavi çözümü tam sa?lanamayan ?ikayetler konusunda detoks uygulamas? yap?labilir. Ba? a?r?s?, s?rt a?r?lar?, s?k s?k so?uk alg?nl???na yakalanmak, kronik yorgunluk, eklem a?r?lar?, burun ka??nt?s?, sinirlilik, deri döküntüleri, öksürük, uyku hali, deri k?zar?kl?klar?, gö?üs h?r?lt?s?, gözlerde hassasiyet, uykusuzluk, bulant?, bo?az a?r?s?, savunma sisteminde yava?lama, ba? dönmesi, haz?ms?zl?k, boyun tutulmas?, de?i?ken ruhsal yap?, anksiyete (kayg?), sinüslerde t?kan?kl?k, a??z kokusu, dola??m bozuklu?u, ate?, depresyon, kab?zl?k gibi…

Ancak t?bbi aç?dan hekim taraf?ndan takip edilen kronik hastal??? bulunan ki?ilerin detoks yapmas? önerilmez.

Detoks nas?l yap?l?r
Detoks, en uzunu 15 günlük olmak üzere haftada bir, üç ya da yedi günlük kürler halinde yap?labilmektedir. Beslenme detoksu için mutlaka bir beslenme uzman?ndan destek almak gerekir. Beslenmeyle yap?lacak de?i?ikliklerin yan?nda egzersiz yaparak terlemek ve ba??rsak hareketlili?inin devam?n? sa?lamak da vücuttaki toksin maddelerin at?m?n? destekleyecektir.

14718701870-18423900

Beslenmeye ek öneriler
– Detoks süresince sabah uyan?nca bir bardak ?l?k suya bir ka??k limon suyu veya bir ka??k elma sirkesi ekleyerek için.

– Yemeklerde tercihen çi? sar?msak ve maydanoz yiyin.

– Mide probleminiz yoksa zencefil ve ac? biberi çorbalar?n?za katarak kullan?n.

– Yemek aralar?nda papatya, zencefil, ?hlamur, meyankökü gibi ar?nd?r?c? çaylar için.

– Ak?amlar? rahatlat?c? ve uykuya geçi?i kolayla?t?ran papatya çay? için.

– Ayda bir kez vücudunuzu ar?nd?r?n. Örne?in gün boyunca sadece evde s?k?lm?? do?al meyve suyu, su ile birlikte çi? sebze-meyve yiyin.

– K?rm?z? etin tüketim s?kl???n? azalt?n ve ?arküteri ürünleri, sakatat, rafine edilmi? besinler, ?eker, tuz, doymu? ya?lar, kahve ve alkollü içecekleri olabildi?ince almamaya çal???n.

– Besin seçimlerinizde olabildi?ince do?al ürünler kullan?n.

– ?çeri?ini bildi?iniz ph oran? 7 veya üzerinde olan içme sular?n? ve mineralli sular? (maden suyu) tercih edin.

– Yumurta, bu?day, süt ve süt ürünlerini belirli dönemlerde s?ra ile yiyin. Hepsini ayn? dönemde yememeye özen gösterin.

– Mevsim meyve-sebzelerini kullanmaya özen gösterin.

– Sofran?zda en çok bulunan besinler; meyve, sebze, ye?illik, tah?llar, baklagiller, dü?ük ya? oranl? süt ve süt ürünleri, beyaz et ve bal?k olsun.

– Limon asidik olarak dü?ünülse de vücudumuz için en ideal asit düzenleyici besinlerdendir. Bu sebeple her gün bir miktar kullanmaya özen gösterin.

– Hem klorofil hem de di?er vitaminler aç?s?ndan ideal detoks besini olan maydanozu kaynayan suya at?p, suyun alt?n? kapat?n ve bu ?l?k suyu gün içerisinde için.

– Pi?irme metotlar?n?n da besin seçimi kadar önemli oldu?unu unutmay?n. K?zartma, kavurma i?lemi yapmamaya, ya?? a??r? ?s?ya maruz b?rakmamaya dikkat edin. Ha?lama, buharda ya da f?r?nda pi?irme yöntemlerini tercih edin. Ayr?ca pi?irme gereçlerinizin paslanmaz çelik, cam ya da porselen olmas?na dikkat edin.

14718701990-58513100

Sa?l?k için dengeli beslenip harekete geçin
Yap?lan ara?t?rmalar Türkiye’de erkeklerin yüzde 25’inin kad?nlar?n da yüzde 41’inin obez ya da a??r? kilolu oldu?unu gösteriyor. Dünya’daki çocuklar?n yüzde 20-25’inin obez oldu?u ve bu çocuklar?n yüzde 70’inin eri?kinlikte de obez olduklar? biliniyor.

Ispanaklı Peynirli Börek Tarifi

borektarifi-500x262

Ispanakl? Peynirli Börek Malzemeleri

1 Kg yufka
Yar?m kg ?spanak
300 gr beyaz peynir
1 adet so?an
3 adet yumurta
3 yemek ka???? yo?urt
1 kahve fincan? m?s?r özü ya??
2 yemek ka???? zeytinya??
Yar?m çay ka???? karabiber

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

Ispanakl? börek tarifimiz için ilk önce ?spanaklar?m?z? ince ince do?ruyoruz. Yumurta karabiber ve zeytinya??m?z? bir kasenin içine al?p ç?rp?yoruz.

Ad?m 2

Rendelenmi? so?anlar?m?z? ?spanaklar?m?z?n üzerine ilave ediyoruz. Ç?rpt???m?z malzememizi de üzerine ilave ediyoruz ve kar??t?r?yoruz.

Ad?m 3

Daha sonra iki yemek ka???? yo?urt ve bir yumurtay? ç?rp?p bir yemek ka????n? tepsi için b?rak?p s?v? ya??m?z? ilave ediyoruz. ?çine bir kahve fincan? su ilave ediyoruz.

Ad?m 4

Kalan ya? ile de tepsimizi ya?l?yoruz. Peynirimizi üç e?it parçaya böldükten sonra yufkalar?m?z? videomuzda görmü? oldu?unuz gibi kesip tepsimize yerle?tiriyoruz ve üzerine yo?urtlu kar???m?m?zdan gezdirerek ikinci kat?na parça parça olan yufkalar?m?z? yerle?tirip ayn? i?lemi bir kez daha tekrarlad?ktan sonra dördüncü kat?na bir bütün yufka yerle?tirip üzerine ?spanakl? peynirli börek için do?ram?? oldu?umuz ?spanaklardan yerle?tiriyoruz.

Ad?m 5

Onun üzerine de üç parçaya bölmü? oldu?umuz peynirlerin iki parças?n? serpi?tiriyoruz. Sonra da üzerine parça yufkalar?m?z? koyup kar???m? döküp üzerine bir bütün yufkay? koyup kar???m döküyoruz ve tekrar parça yufkalar?m?z? koyuyoruz ve ?spanaklar?m?z? tekrar üzerine serpi?tiriyoruz. Ve peynirimizin de bir k?sm?n? üzerine elimizle parça parça yap?p at?yoruz.

Ad?m 6

Sonra ayn? ?ekilde parça hamurlar?m?zla üzerini kapat?p kar???m?m?z? döküp parça hamurlarla ayn? i?lemi bir kere daha yap?yoruz.

Ad?m 7

Kar???m?m?z?n sonunu da üzerine döküyoruz ve ?spanakl? börek tarifimizin son kat? olarak bir bütün yufkayla üstünü kapat?yoruz.

Ad?m 8

Yufkam?z? yerle?tirdikten sonra bir yemek ka???? yo?urt ve bir yumurtay? ç?rp?p tepsimiz deki ?spanakl? peynirli börek yap?m?nda kulland???m?z yufkan?n son kat?n?n üzerine iyice sürüp yay?yoruz.

Pastırmalı Kaşarlı Fırında Paçanga Böreği Tarifi

pacangaboregitarifi-575x262

F?r?nda Paçanga Böre?i Malzemeleri

Bu malzemeler 6 adet paçanga böre?i tarifi içindir

1 adet yufka
50gram past?rma
1 adet domates
2 adet çarliston biber
1 adet kapya biber
50gram ka?ar peyniri
1 adet yumurta
4 yemek ka???? süt
3 yemek ka???? s?v? ya?
Yar?m çay ka???? karabiber
Bir çimdik tuz
Paçanga Böre?inin Üzeri için:

1 adet yumurtan?n sar?s?
Susam

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

?lk olarak iki adet çarliston ve bir adet kapya biberimizi çok ince olmadan do?ray?p derin bir kaseye alal?m. Ard?ndan bir adet domatesimizin kabuklar?n? küp küp do?ray?p biberlerimizin üzerine ilave edelim.

Ad?m 2

?imdi 50gram ka?ar peynirimizi rendeleyelim. ?sterseniz siz bu 50gram miktar?n? artt?rabilirsiniz fakat bize göre 50gram gayet yeterli bir miktar. Rendeledi?imiz ka?ar peynirini di?er malzemelere ilave edelim.

Ad?m 3

Ard?ndan tabiki 50gram past?rmam?z? ilave ediyoruz. Biz çemensiz past?rma tercih ettik. Böreklerin fazla a??r olmamas? için sizinde böyle yapman?z? öneriyoruz. Bu malzemelerin tümünün birbirine kar??mas?n? sa?l?yoruz.

Ad?m 4

Üstteki üç a?amay? yapt?ysan?z böre?imizin iç malzemesi haz?r demektir. ?imdi yufkalara sürece?imiz böreklerimizi lezzetlendirece?imiz s?v?m?z? haz?rlayal?m. Bunun için bir adet yumurta, dört yemek ka???? süt ve üç yemek ka???? s?v? ya??m?z? derin bir kaseye al?p tuz ve karabiberide ilave ettikten sonra iyice ç?rp?yoruz.

Ad?m 5

Yufkalara sürece?imiz s?v?m?zda haz?r. ?imdi yufkam?z? setimizin üzerine alal?m. Her bir yufkadan 6 adet paçanga böre?i ç?k?yor. Bizim malzeme listemiz bir adet yufka yani alt? tane paçanga böre?i için siz malzeme listenizi kendinize göre ayarlars?n?z.

Ad?m 6

Yufkalar?m?z? üçgen ?eklinde kesip haz?rlad???m?z s?v?dan yufkan?n bir yüzünün her taraf?na sürüyoruz ve haz?rlad???m?z past?rmal? kar???mdan yakla??k olarak iki yemek ka???? al?p böre?imizi sar?yoruz. Sar?? ?eklini detayl? olarak görmek için yukar?da ki videomuzu izleyebilirsiniz.

Ad?m 7

?imdi böreklerimizi f?r?na ataca??z fakat bundan önce böreklerimizi yar?m yemek ka???? s?v? ya? ile ya?lad???m?z tepsimize dizelim ard?ndan üzerlerine yumurta sar?s? sürüp ve susam dökdükten sonra 200C f?r?nda 30-35 dakika pi?irelim.

Ad?m 8

Börekler f?r?ndan ç?kt?ktan sonra daha s?cakken afiyetle yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Hazır Yufkadan Yalancı Su Böreği Tarifi

su-boregi-tarifi

Kolay Su Böre?i Malzemeleri

6 adet haz?r yufka
400gram lor peyniri
1 su barda?? s?v? ya?
3 adet büyük boy yumurta
Yar?m demet ay?klanm?? y?kanm?? maydanoz
Yar?m çay ka???? sofra tuzu
2 su barda?? günlük süt
1 su barda?? içme suyu

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

?lk olarak çukur bir kap al?yoruz ve içine 400gram lor peynirini ufalayarak ekliyoruz. Üstüne yar?m demet ince k?yd???m?z maydonozumuzuda ekleyerek su böre?imizin iç malzemesini haz?rl?yoruz.

Ad?m 2

?imdi gelelim yufkalar?m?z? içine bat?raca??m?z s?v?y? haz?rlamaya. Daha öncede söyledi?imiz gibi bu su böre?i tarifi gerçekten çok besleyici içinde 3 adet yumurta var. Evet ?imdi bu yumurtalar? farkl? bir çukur kaba k?r?yoruz ve yar?m çay ka???? tuzumuzu ekliyoruz. 1 su barda?? s?v? ya??m?z? ilave ediyoruz.

Ad?m 3

Ard?ndan haz?r yufkalar?m?z? bat?raca??m?z kar???ma 1 su barda?? s?v? ya? ve 2 su barda?? günlük sütümüzüde ekliyoruz. Ard?ndan bu malzemeleri ç?rp?c?m?z ile iyice kar??t?r?yoruz.

Ad?m 4

Bundan sonra yapaca??m?z tek ?ey yufkalar?m?z? bu kar???ma bat?rarak tepsimize dizmek diyebiliriz. Fakat tabi ki bununda püf noktalar? var. Bildi?iniz gibi su böre?i tarifi normal bir börek tarifinden biraz daha farkl?.

Ad?m 5

?lk olarak tepsimizi ya?l?yoruz ve bir tane yufkam?z? oldu?u gibi tepsimize yay?yoruz. Ard?ndan di?er yufkalar?m?z?n her birini 4 e?it parçaya bölüyoruz. 6 adet yufkam?z?n 1 adetini tepsinin taban?na serdik yani elimizde 5 adet yufka var. Bunlar? 4 parçaya böldü?ümüzde elimizde 20 parça yufka olacak. Bunlardan 10 tanesini peyniri yaymadan önce 10 tanesini peyniri yayd?ktan sonra ?slatarak tepsimize diziyoruz ve en alta serdi?imiz yufkay? di?erlerinin üzerine bohça gibi kapat?yoruz ve yufkalar? ?slatmak için kalan s?v?y? böre?in üst k?sm?na döküyoruz. ??te yalanc? su böre?i tarifi bu kadar kolay geriye kald? haz?rlad???m?z böre?i dolapta 2 saat bekletmek.

Tavada Lavaş Böreği Tarifi

borektarifleri-575x262

Malzemeler

4-5 adet lava?
1 çay barda?? süt
Yar?m çay barda?? s?v? ya?
?ç malzeme
Lor peyniri

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

Süt, s?v? ya? ve yumurtay? iyice ç?rp?yoruz. Az?c?k tuz ekliyoruz. Lava?lara teker teker haz?rlad???m?z kar???mdan her taraf?na e?it bir ?ekilde sürüyoruz. Içine lor peynirini koyup kenarlardan kare biçimini alacak ?ekilde kapat?yoruz.

Ad?m 2

?sterseniz üçgen, rulo yada daha de?i?ik ?ekiller yapabilirsiniz. Ayn? yufkaya ?ekil verdi?imiz gibi. Katlad???m?z lava?lar? bir miktar s?v? ya? koydu?umuz ( tereya??da koyabilirsiniz dilerseniz) teflon tavam?za al?yoruz.

Ad?m 3

Arkal? önlü orta ate?te pi?iriyoruz. Iç olarak ba?ka malzemeler kullanarak mesela sucuk, domates lava? böre?ini de?i?ik ?ekillerde de yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

Peynirli Sandal Börek Tarifi

sandalborek1-575x262

Malzemeler

2 adet yufka
250gr peynir
50gr ka?ar peyniri
2 adet yumurta
100ml süt
100ml s?v? ya?
10 sap maydanoz
Daha önce hiç sandal börek yapmay? denediniz mi yap?m? gerçekten çok basit olan bunu mini peynirli börekleri kesinlikle çok seveceksiniz. Baz?lar?n?n ayn? zamanda kay?k börek dedi?i bu az yufka ile yap?lan leziz börekleri denemekten hiç bir ?ey ç?kmaz. Sadece bir adet yufka ile bizim yapt???m?z gibi koca bir tepsi börek ç?karabilirsimiz. Fakat bizim ev yeme?i tarifleri olarak sizlere önerimiz 2 yufka ile yapman?z. A?a??daki videodan bu leziz böre?in videosunu izleyebilirsiniz ?imdiden afiyet olsun.

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

Bu leziz ve kolay böre?i yapmaya tabiki önce peynirli iç harc?n? haz?rlayarak ba?l?yoruz. Bunun içine bir kaseye ald?0??m?z malzeme miktarlar?nda yazan orandaki beyaz peyniri çatal?m?zla eziyoruz. Ezdi?imiz peynire ince k?yd???m?z maydanozu ekliyoruz ve kar??t?r?yoruz. ??te sandal böre?imizin iç harc?n? haz?rlamak bu kadar.

Ad?m 2

?imdi yuflar?m?z? foto?raflarda gösterildi?i ?ekilde keselim ve haz?r hale getirelim ard?ndan yufkalar?n üzerine sürece?imiz yumurtal? kar???m? haz?rlayal?m bunun için yumurtalar? bir kaseye al?p iyice ç?rpt?ktan sonra üzerine s?v? ya? ve sütü ekliyoruz i?te böreklerimizin ç?t?r ç?t?r olmas?n? sa?lamak için sadece böylesine kolay bir kar???m haz?rlamak i?inize yarayacak.

Ad?m 3

Ard?ndan uygun biçimde kesti?imiz yufkalar?n üzerine bu yumurtal? kar???m?ndan silikon f?rçayla sürüyoruz. Her yerine e?it olarak yay?lmas?na dikkat edelim. Çünkü bu kar???m?n de?medi?i yerler f?r?n?n yüksek ?s?s? sebebiyle kuruyacakt?r.

Ad?m 4

Böreklerimizi foto?raflarda veya a?a??daki videoda gösterildi?i ?ekilde biçimlendiriyoruz. Kabaca anlatmak gerekirse ilk önce üçgen ?eklindeki yufkalar? sar?yoruz. Sard?ktan sonra bir ucunda biraz sar?lmam?? yufka b?rak?p yufkan?n sar?lm?? iki ucunu birbiriyle birle?tiriyoruz. ??te kay?k ?eklinde peynirli börek yapmak bu kadar kolay.

Ad?m 5

Tüm ad?mlar? e?er tamamlad?ysan?z ?imdi s?ra f?r?n a?amas?nda! Fakat f?r?n tepsisine alaca??m?z sandal böreklerin tercihe göre üzerlerine biraz ka?ar peyniri serebilirsiniz ve böre?in yufka bölümüne güzel k?zartmas? için yumurta sar?s? sürmeyi unutmay?n. Bu i?lemleride tamamlad?ktan sonra 200C f?r?nda böreklerimizi 20-25 dakika pi?irebilirsiniz.

Ispanaklı Muska Börek Tarifi

ucgenborek1-575x262

Malzemeler

Yar?m kg ?spanak
1 adet so?an
4 yemek ka???? s?v? ya?
1 çay ka???? tuz
1 çay ka???? pul biber
Yar?m çay ka???? karabiber
2 adet yufka
2 yemek ka???? s?v? ya?
100ml süt
2 adet yumurta
Bu kez sizlerle içinde ?spanakl? harç olan leziz muska ?eklinde bir börek tarifi payla?t?k. Yap?m? gayet kolay olan bu böre?in tek püf noktas? nas?l yap?ld???n? ö?renmekten geçiyor. Katlamay? ö?rendikten sonra sadece ?spanakl? iç harc? haz?rlamay? bilmek kal?yor. ?sterseniz ?spanakl? harç yerine mercimekte kullanabilirsiniz her ?ekilde bu leziz böre?in harika bir tad? oluyor.

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

Ispanakl? üçgen ?eklindeki börekleri yapmaya ilk olarak tabiki ?spanakl? harc? haz?rlayarak ba?layaca??z bunun için tenceremize s?v? ya?? al?yoruz ve ince k?yd???m?z so?an? ilave ediyoruz. So?anlar?n kavrulmas? için tencerenin kapa??n? kapat?yoruz burada dikkat edilmesi gereken ya??n k?zm?? olmas?.

Ad?m 2

Kavrulmu? so?ana ha?lanm?? ?spana?? ekliyoruz. Hemen ard?ndan pulbiber, karabiber ve tuzu ekleyerek lezzetlendiriyoruz ve kar??t?r?p oca??n alt?n? kapat?p. Ispanakl? iç börek harc?n? so?umaya b?rak?yoruz.

Ad?m 3

?imdi gelelim yufkalara sürece?imiz yumurtal? kar???m? haz?rlamaya. Bunun için ç?rpt???m?z yumurtaya s?v? ya? ve sütü ekleyerek kar??t?r?yoruz. ?yice ç?rpt?ktan sonra üçgen böre?inizin yufkalar?na sürece?imiz kar???m haz?r demektir.

Ad?m 4

?imdi bir tane yufkam?z? kesmeden oldu?u gibi tamamen açal?m ve yar?s?na s?v? malzemeden sürelim ve yufkay? ikiye katlayal?m. ?kiye katlad?ktan sonra bu kez di?er tarafa do?ru tekrar katl?yal?m. Yani yufka dört kat olmu? olacak. Katlad?ktan sonra yufkadan 5cm geni?li?inde ?eritler keselim.

Ad?m 5

Kesti?imiz ?eritleri aç?p üzerlerinede tekrar s?v? malzemeden sürelim ve a?a??daki videoda gösterildi?i gibi üçgen ?eklinde saral?m. Üçgen börek nas?l sar?l?r yapamam diye hiç korkman?za gerek o kadar basit ki yapt?ktan sonra siz bile normal tepsi böre?inden çok daha basit oldu?unu dü?üneceksiniz.

Ad?m 6

Ard?ndan sard???n?z börekler ya?l? ka??t serdi?iniz f?r?nda tepsisine al?p üzerine yumurta sar?s? sürelim ve çörek otu serpelim. Art?k böreklerimiz pi?meye haz?r ?imdi sadece 200C f?r?nda 20-25 dakika pi?irmek kal?yor geriye. Ç?t?r ç?t?r muska ?eklinde ?spanakl? börekleriniz haz?r afiyet olsun

Midye Börek Tarifi

midyeborektarifi2-500x262

Malzemeler

1 su barda??ndan biraz fazla ye?il mercimek
1 adet orta boy kuru so?an
4 yemek ka???? s?v? ya?
1 çay ka???? sofra tuzu
Yar?m çay ka???? karabiber
1 tatl? ka???? pul biber
Böre?in Malzemeleri:
3 adet yufka
Yar?m su barda?? süt
Yar?m su barda?? su
Yar?m su barda?? s?v? ya?
Midye Böre?in Üzeri için:
2 adet büyük boy yumurtan?n sar?s?
Süslemek için çörek otu veya susam

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

Daha önceden haz?rlad???m?z tüm malzemeler yemek yap?m?na ba?lamadan önce size kolayl?k sa?layacakt?r. Ayn? zamanda tarife bakarak haz?rlarsan?z hiçbir malzemeyi de atlamam?? olursunuz.

Ad?m 2

Önceden haz?rlad???m?z mercimekleri bir tencerede 20 dakika kadar ha?l?yoruz.

Ad?m 3

Pi?en mercimeklerin suyunu süzüp bekletiyoruz.

Ad?m 4

Di?er taraftan tenceremize s?v? ya?? al?yoruz ve so?an? kavurmaya ba?l?yoruz. Kavrulan so?ana süzdü?ümüz ye?il mercime?i ekliyoruz ve kar??t?rmaya ba?l?yoruz.

Ad?m 5

Kavrulmu? so?anl? malzememize tuz, karabiber, pul biber ekliyoruz.Kar??t?rmaya ba?l?yoruz ve sonras?nda oca??n alt?n? kapat?yoruz.

Ad?m 6

Ba?ka bir tarafta derin bir kapta s?v? ya??m?z?, sütümüzü ve suyumuzu malzeme miktar?nda belirtildi?i gibi ekliyoruz ve kar??t?r?yoruz.

Ad?m 7

Üçgen kesti?imiz yufkam?z? haz?rlad???m?z kar???mla ?slat?yoruz. F?rça yard?m?yla da yufkan?n her kö?esine sürüyoruz.

Ad?m 8

Üçgen yufkam?z? tam ortadan parma??m?z yard?m?yla birle?tiriyoruz ve uç k?sm?na haz?rlad???m?z malzemeyi ekliyoruz ve dolma sarar gibi sar?yoruz ve ters çeviriyoruz.

Ad?m 9

Ya?l? ka??t serdi?imiz tepsimize haz?rlanan yufkalar? diziyoruz.

Ad?m 10

Böreklerimizin üzerine yumurta sar?s?n? sürüyoruz ve her birinin üzerine çörek otu serpiyoruz.

Ad?m 11

200 derece f?r?nda 30-35 dakika k?zar?ncaya kadar pi?iriyoruz.

Milföy Hamurundan Tavuklu Bohça Börek

milfoyborektarifi-575x262
Malzemeler

Bir adet bütün tavuk gö?sü
12 adet milföy hamuru
350gram garnitür
2 yumurta sar?s?
1 tatl? ka???? domates salças?
4 yemek ka???? s?v? ya?
1 adet so?an
Yar?m çay ka???? Karabiber
1 çay ka???? Tuz
1 tatl? ka???? kekik Kekik
Tala? Böre?inin Üzerini Süslemek ?çin:
Çörek otu veya susam

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

Tala? böre?imizi haz?rlamaya ba?layabiliriz. Öncelikle s?v? ya??m?z? ve so?an? tavaya al?yoruz.

Ad?m 2

Ard?ndan kavrulmu? so?anlar?m?za, minik minik do?rad???m?z tavuklar?m?z? ilave ediyoruz. Tavuklar pi?meye yak?n bir hal ald???nda ise üzerine garnitürlerimizi ilave ediyoruz.

Ad?m 3

Malzememizi biraz kar??t?r?yoruz ve salçay? ekliyoruz. Ard?ndan tuz, kekik ve karabiberimizi ekliyoruz. Malzemeler iyice kar??t?ktan sonra so?umaya b?rak?yoruz.

Ad?m 4

Önceden ald???m?z milföy hamurumuzu merdane ile aç?yoruz. Hamuru açaca??m?z k?sma un serpersek daha kolay hamuru açmam?z? sa?l?yoruz. Milföyümüzü merdaneyle aç?p büyüttükten sonra garnitürlerimizi içine ekliyoruz ve dörde katlay?p bohça görünümüne getiriyoruz. üm milföylerimize ayn? i?lemi uyguluyoruz.

Ad?m 5

Haz?rlad???m?z milföylerimizi ya?l? ka??t serdi?imiz tepsiye ters bir ?ekilde koyuyoruz. Milföylerimizin üzerlerine yumurta sar?s? ekliyoruz. Ard?ndan çörek otu serpiyoruz.

Ad?m 6

Önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda 20-25 dakika k?zar?ncaya kadar pi?iriyoruz.

Peynirli Sodalı Rulo Börek Tarifi

kolayborek

Malzemeler

Yar?m kg. baklava yufkas?
2 adet yumurta
350-400gram beyaz peynir
4 yemek ka???? yo?urt ( 1 ka???? üzerine)
Yar?m su barda?? s?v? ya?
Yar?m su barda?? soda
Üzeri için susam yada çörekotu

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

Peynirli Sodal? Rulo Böre?imize derin bir kasemizi haz?rlayarak ba?l?yoruz. Kasemize yumurtalar?m?z? k?rarak köpürene kadar ç?rp?yoruz. Ard?ndan yo?urdumuzu ve s?v? ya??n? ekliyoruz.

Ad?m 2

Malzemeler tamamen kar??t?ktan sonra içine sodam?z? ekliyoruz.

Ad?m 3

Di?er bir taraftan 2 adet baklava yufkam?z? al?yoruz. Haz?rlad???m?z kar???mla yufkalar?m?z? ?slat?yoruz. Silikon f?rçayla her taraf?na e?it olarak yay?yoruz.

Ad?m 4

Ard?ndan bir yufka daha ekleyip yine haz?rlad???m?z kar???mdan sürüyoruz. Son yufkam?z? da ayn? ?ekilde kar???mla ?slat?yoruz. (malzeme miktarlar? sayfada yer al?yor)

Ad?m 5

Be? yufkadan sonra beyaz peynirimizi yufkalar?n üzerine yay?yoruz. Ard?ndan rulo ?eklinde sarmaya ba?l?yoruz.

Ad?m 6

Rulo haline getirdi?imiz yufkalar?, daha önceden s?v? ya? ile ya?lad???m?z tepsimize al?yoruz.

Ad?m 7

Tüm yufkalar?n?z? haz?rlad?ktan ve malzemeyi ekledikten sonra tepsiye dizme i?lemimizi de gerçekle?tirip tarifin bir k?sm?n? sonland?r?yoruz.

Ad?m 8

Haz?rlanan yufkalar?n üzeri için yumurtal? ve yo?urtlu bir kar???m haz?rl?yoruz. Ard?ndan e?it olacak ?ekilde yufkalar?n üzerine yay?yoruz. Silikon f?rça yard?m?yla daha detayl? sürebilirsiniz.

Ad?m 9

Son olarak yufkalar?m?z? dilimliyoruz. (videomuzu izleyerek detayl? görebilirsiniz) Üzerine son olarak ister susam isterseniz de çörekotu serpebilirsiniz.

Ad?m 10

Yufkalar?m?z? 200 derece f?r?nda 25 – 30 dakika k?zar?ncaya kadar pi?iriyoruz.

Ad?m 11

K?zarm?? böreklerimiz servise haz?r. Afiyet olsun.