Yüz gerdirme diyeti

Facelift for a young pretty woman, isolated, white background

Göz çevrenizdeki k?r???kl?klar artmaya m? ba?lad?? Yüz gerdirme diyeti Dr. Nicholas Perricone taraf?ndan olu?turulmu? ve 3 gün sürüyor. K?r???kl?klarla mücadele ederken 2 kilo kadar da hafifleyeceksiniz. Bu diyette güne aç karn?na içece?iniz iki bardak su ile ba?l?yorsunuz. Ayr?ca gün içinde 2 – 2,5 bardak su içmeniz gerekiyor.

??te yüz gerdirme diyeti reçetesi:

Sabah
3 yumurta beyaz? ve bir yumurta sar?s? ile yap?lan omlet. Veya 110-170 gram aras? ?zgara somon. * ?nce bir dilim kavun ya da yar?m fincan k?rm?z? taneli meyve (bö?ürtlen, frambuaz, çilek, vb.)

14309210750-30100200

Ö?le
Yemekten önce iki bardak su. 110-170 gram aras? ?zgara somon, konserve ton bal??? veya zeytinya?l? sardalye bal???. 1 kase zeytinya?? ve limonlu ye?il salata. ?nce bir dilim kavun ya da kahvalt?daki gibi çeyrek çorba kasesi k?rm?z? taneli meyve.

14309211930-57167700

Ak?am
Yine ayn? miktarda somon. Ayn? miktarda ye?il salata. Bir fincan buharda pi?mi? brokoli, ku?konmaz ya da ?spanak. Yine ayn? miktarda kavun ya da k?rm?z? taneli meyve.

14309212780-27102800

Hangi yiyecek kaç kalori

0715412319

Yiyecekler, vücudun temel ihtiyaçlar?ndan biri olmas?n?n yan? s?ra insana huzur ve mutluluk verebilen ögelerden biridir. Özellikle depresyonda ya da kötü geçen bir günden sonra lezzetli ve ?erbetli bir yiyecek, kimi insanlar için en iyi sakinle?tiriciden bile daha etkilidir. Bu nedenle bazen ipin ucu kaç?r?larak porsiyonlar?n say?s? artabilir. Ancak dikkatli olmal?s?n?z! Çünkü neredeyse hergün tüketti?iniz bu besinler asl?nda içerdi?i kalorilerle sizin dü?man?n?z.

??te severek yedi?iniz yemeklerin kalori miktar?;

– 1 adet k?zart?lm?? içli köfte 180-200 kaloridir.

– 1 porsiyon dürüm kebap 500-550 kaloridir.

– 1 porsiyon ?ekerpare 470-480 kaloridir.

– 1 porsiyon saç kavurma 350-370 kaloridir.

14309893140-08268100

1 porsiyon peynirli künefe 520-540 kaloridir.

– 1 porsiyon kazandibi 270-280 kaloridir.

– 1 porsiyon tulumba 509 kaloridir.

– 1 kase sütlaç 270-280 kaloridir.

– 2 adet f?nd?k lahmacun 90-100 kaloridir.

– 1 porsiyon bulgur pilav? 310-320 kaloridir.

– 1 porsiyon börek 300-310 kaloridir.

– 1 porsiyon baklava 420-440 kaloridir.

Diyet içecekler göbek yağlanmasını artırıyor

KOLA , MESRUBAT

Amerika’da yap?lan bir ara?t?rma, 65 ya? ve üzeri insanlar?n daha s?k obezite olmas?n?n diyet içecek al?m?yla do?ru orant?l? oldu?unu tespit etti. Ara?t?rma, diyet içecek kullananlar?n, kullanmayanlara göre 3 kat daha fazla bel geni?li?ine sahip oldu?unu gösterdi.

Amerikan Geriatri Derne?i Dergisi’nde yay?nlanan ara?t?rma, obeziteye yakalanma oran? yüksek olan ya?l?lar üzerinde gerçekle?tirildi. Günümüzde bireyler diyet yapmak için do?al ?eker yerine bilinçsiz ?ekilde tatland?r?c?lara (aspartam, sakarin, sükraloz gibi) yönlendiriliyorlar. Ancak Amerika’daki bir ara?t?rma yapay tatland?r?c?lar?n tam tersi sonuçlar do?urdu?unu ortaya koydu. Diyet içeceklerdeki tatland?r?c?lar?n obeziteyi daha da art?rd??? tespit edildi.

Bel geni?li?i 3 kat fazla
65 ya? ve üzeri 749 birey üzerinde yap?lan 9,4 y?l takip çal??mada günlük olarak diyet içecek tüketenlerde gözlem süresince bel çevresinde 8.03 cm’lik bir art?? oldu?u belirlenirken; bu art???n hiç içmeyenlerde 2,03 cm, ara s?ra içenlerde ise 4,65 cm oldu?u görüldü.

Hamur işi tüketimi zayıfları daha çok zayıflatıyor

hamur_isi_tuketimi_zayiflari_daha_cok_zayiflatiyor-0

Hamur i?i ve tatl? kilo ald?rmaz
Kilo alamayanlara hep, “Kilo problemi olanlar?n yapt??? gibi tatl?, hamur i?i g?dalar? çok yersen kilo al?rs?n” derler. Bu g?dalar, kilolu ki?ilerde kilo almalar?na neden oldu?u gibi, zay?flar? da daha çok zay?flat?r. Zay?f olan ve kilo almak isteyenler, göbeklerinde, kalça ve basenlerinde orant?s?z ya? istemiyorlar ki. Zay?flar sa?l?kl? dokulara sahip olmak ve normal bedende sa?l?kl? görünmek istiyorlar. Bu nedenle zay?f ve kilo almak isteyen ki?ilerin de tatl?dan, hamur i?i g?dalardan ve gece geç saatte yemek yemekten vazgeçmeleri gerekiyor.

14334985140-95889400

Sa?l?kl? kilo alman?n 10 püf noktas?
1- Sabah mutlaka erken kalk?p doyurucu bir kahvalt? yap?n. Kahvalt?da ekmek ve hamur i?i g?dalar? azalt?p peynir, yumurta, zeytin, ye?illik ve çerez yiyin.

14334987120-28600200

2- Kahvalt?n?z da beslenmek için çay yerine süt veya meyve suyu için.

3- Kahvalt? ve ö?len yemek aras?n? en az saat aral?kl? tutun. Bu süre içerisinde sindirim sisteminizi tekrar çal??t?racak, çi?nenip yutulan bir besin maddesi yemeyin. Ara ö?ün sindirim sistemini bozar.

4- Ö?len vücudunuzu besleyecek ve güçlendirecek yemekleri seçin. Ekmek, makarna, pilav ve tatl?lardan uzak durun.

5- Vücudunuzu ideal ölçülere ta??mas? için onu dolgunla?t?racak, ya? ve kas dokular?n? olu?turacak g?dalar? sabah ve ö?len yemelisiniz. Ak?am yedi?iniz g?dalar bu i?lemde kullan?lamaz. En geç güne? batana kadar bu g?dalar? yemi? olman?z gerekiyor.

6- Ak?am üzeri güne? batmadan önce ya kahvalt?l?k veya yemek olan bir ö?ün daha yemelisiniz.

7- Ak?am yatmadan önce gündüz yediklerinizin sindirimi ve vücudunuzun yap?lanmas? için mutlaka hareket etmeli veya hafif bir egzersiz içeren bir spor yapmal?s?n?z.

8- Gece erken uyuyup vücudunuzun yap?lanmas? için gerekli olan hormon üretimine olanak sa?lamal?s?n?z. Unutmay?n tüm çocuklar gece büyür.

9- Ak?am güne? batt?ktan sonra sak?n meyve, çerez veya salata türü yiyecekleri yemeyin.

10- Tatl? iste?i azald?ysa, aralarda ac?km?yor ve kendinizi enerjik hissediyorsan?z; mutlaka her çocu?un büyüdü?ü gibi siz de kilo alarak ideal beden ölçülerine ula?maya ba?lad?n?z demektir.

Tatlı krizi için tatlı öneriler

30052013223201-615x330

Can?n?z s?kk?n, hava kapal?, diyetinizi browni yiyerek bozdunuz gitti, ald???n?z kaloriler de cabas?… Depresyon dönemleri ve adet öncesi bir haftal?k zaman dilimi, kad?nlar?n kabusu olmay? sürdürüyor. Çünkü adet döneminde östrojen, prolaktin, tiroid hormonlar?n?n seviyesindeki art??lar, kad?nlarda tatl? krizlerine yol aç?yor.

Adet döneminde art?? gösteren östrojen hormonu nedeniyle enerji aç??a ç?kt???n? belirten Beslenme Uzman? Hale Ta?k?n, “Enerji de tatl? besinlerde oldu?undan tatl?lara yönelme oluyor” diyor. Peki kad?nlar bu tatl? krizlerini önlemek için ne yapmal?lar?

Hale Ta?k?n’a göre, kad?nlar? zora sokan ve sonraki aylarda birbiri üstüne binen kilolarla kendini gösteren krizi bask?lamak do?ru de?il. Yani bu dönemde hamur i?i tatl?lar yerine, sütlü tatl?lar, meyveli yo?urt yiyerek durumu hafifletmek mümkün. Ayr?ca meyveli yo?urt ve sütlü tatl?lar grubu (sütlaç, kazandibi, muhallebi) kad?nlarda 25 ya??ndan sonra yüksek oranda ortaya ç?kan kalsiyum ihtiyac?n? da kar??l?yor. Adet öncesi dönemde 2-3 günde bir sütlü tatl? yemek, krizin etkisini hafifletebiliyor. Birço?umuzun vazgeçemedi?i çikolatay? küçük parçalar halinde “çok az” tüketmemiz gerekiyor.

??te önerilerimiz…

Sabah kahvalt?s?: ?ekerli süt, beyaz beynir (2 dilim), domates salatal?k, bir iki tatl? ka???? bal veya reçel, 2 dilim ekmek.

Ara: Bir porsiyon sütlü tatl? (muhallebi, sütlaç, kazandibi).

Ö?le yeme?i: Bir kase çorba, bir porsiyon sebze yeme?i, salata ve komposto.

Ara: Bir gofret yenebilir, kalorisi dü?üktür.

Ak?am: 100. 150 gram et (3. 4 köfte), salata, 2 dilim ekmek.

Ara: A?ure, kabak ve ayva tatl?s? olabilir.

Ö?ünlerinizi bu özel listeye göre düzenlemenin ve sütlü tatl?lar tüketmenin d???nda neler yapabilirsiniz? ?imdi de bunlara bir göz atal?m:

Hayat?n?zdaki erke?i e?itin
Hayat?n?zdaki erke?i, sizi tatl?larla ayartmamas? konusunda e?itin. Bu konuda yaz?lm?? kitaplar?, yaz?lar? okumas?n? sa?lay?n. Siz tatl? bariyerini a?maya kalk??san?z da mücadelenizde size yard?mc? olmas? konusunda ondan destek isteyin.

Perhiz yap?n
Bu dönemde karbonhidratlar? azaltmak açl?k krizlerini önler. Meyve suyu içmeyin, kavun veya elma tüketmeye özen gösterin. Sadece bir ö?ün elma yiyin. 3. Kafeini yok say?n: Kahve, çay, cola ve çikolata adet öncesi sendromunu art?r?r. Bu dönemde mümkün oldu?unca kafeinden uzak durun. Alkol asl?nda saf ?ekerdir ve hemen ya?a dönü?ür.

Jimnastik yap?n
Adet öncesi dönemde haftada 3 veya 5 seans halinde jimnastik yaparsan?z kaslar?n?z rahatlam?? olur.

Alternatif ?ekerler tüketin
Tüm bunlara ra?men ?eker, çikolata ve ba?ka tatl?lardan uzak duram?yorsan?z, bir önlem daha alabilirsiniz. Di? Dostu Vakf?’n?n Türkiye temsilcisi Selda Alemdar, günümüzde Xylitol, isomalt, maltitol, mannitol ve sorbitol gibi do?al tatland?r?c?larla üretilen ?eker ve sak?zlar?n a??zda asit olu?turmad?klar?n? ve ?eker ihtiyac?n? bast?rd???n? söylüyor. ?emsiye alt?nda gülen di? logosuyla sat?lan bu ürünler, di?lere de zarar vermeyen ürünlerden olu?uyor.

Detoks yapın gençlik enerjinizi koruyun

detoks_yapin_genclik_enerjinizi_koruyun-0

Gençlik enerjisini korumak için vücuttaki toksin birikimi d??ar?ya atmak gerekti?inin alt?n? çizen Uzman Diyetisyen Olcay Bar??, bunun yolunun baz? dönemlerde detoks uygulamaktan geçti?ini belirtiyor.

Modern ya?am içinde fark?nda olarak veya olmayarak ki?iler bedenine a??r? yüklenir. Solunan havadan içilen suya, yenen i?lenmi? besinlerden strese kadar pek çok etken vücudun kolay atamayaca?? toksin birikimine sebep olur. Hastal?klardan korunmak ve vücut görünümünü bozmamak için gençlik enerjisini korumak gerekti?ini vurgulayan ?enpiliç’in ‘Dengeli Beslen Harekete Geç’ Projesi Dan??man? Uzman Diyetisyen Olcay Bar??, bunun da vücuttaki toksin at?klar? atmak için detoks yaparak mümkün olaca??n?n alt?n? çiziyor.

Vücudunuz detoks sinyali veriyor mu
T?bbi tedavi çözümü tam sa?lanamayan ?ikayetler konusunda detoks uygulamas? yap?labilir. Ba? a?r?s?, s?rt a?r?lar?, s?k s?k so?uk alg?nl???na yakalanmak, kronik yorgunluk, eklem a?r?lar?, burun ka??nt?s?, sinirlilik, deri döküntüleri, öksürük, uyku hali, deri k?zar?kl?klar?, gö?üs h?r?lt?s?, gözlerde hassasiyet, uykusuzluk, bulant?, bo?az a?r?s?, savunma sisteminde yava?lama, ba? dönmesi, haz?ms?zl?k, boyun tutulmas?, de?i?ken ruhsal yap?, anksiyete (kayg?), sinüslerde t?kan?kl?k, a??z kokusu, dola??m bozuklu?u, ate?, depresyon, kab?zl?k gibi…

Ancak t?bbi aç?dan hekim taraf?ndan takip edilen kronik hastal??? bulunan ki?ilerin detoks yapmas? önerilmez.

Detoks nas?l yap?l?r
Detoks, en uzunu 15 günlük olmak üzere haftada bir, üç ya da yedi günlük kürler halinde yap?labilmektedir. Beslenme detoksu için mutlaka bir beslenme uzman?ndan destek almak gerekir. Beslenmeyle yap?lacak de?i?ikliklerin yan?nda egzersiz yaparak terlemek ve ba??rsak hareketlili?inin devam?n? sa?lamak da vücuttaki toksin maddelerin at?m?n? destekleyecektir.

14718701870-18423900

Beslenmeye ek öneriler
– Detoks süresince sabah uyan?nca bir bardak ?l?k suya bir ka??k limon suyu veya bir ka??k elma sirkesi ekleyerek için.

– Yemeklerde tercihen çi? sar?msak ve maydanoz yiyin.

– Mide probleminiz yoksa zencefil ve ac? biberi çorbalar?n?za katarak kullan?n.

– Yemek aralar?nda papatya, zencefil, ?hlamur, meyankökü gibi ar?nd?r?c? çaylar için.

– Ak?amlar? rahatlat?c? ve uykuya geçi?i kolayla?t?ran papatya çay? için.

– Ayda bir kez vücudunuzu ar?nd?r?n. Örne?in gün boyunca sadece evde s?k?lm?? do?al meyve suyu, su ile birlikte çi? sebze-meyve yiyin.

– K?rm?z? etin tüketim s?kl???n? azalt?n ve ?arküteri ürünleri, sakatat, rafine edilmi? besinler, ?eker, tuz, doymu? ya?lar, kahve ve alkollü içecekleri olabildi?ince almamaya çal???n.

– Besin seçimlerinizde olabildi?ince do?al ürünler kullan?n.

– ?çeri?ini bildi?iniz ph oran? 7 veya üzerinde olan içme sular?n? ve mineralli sular? (maden suyu) tercih edin.

– Yumurta, bu?day, süt ve süt ürünlerini belirli dönemlerde s?ra ile yiyin. Hepsini ayn? dönemde yememeye özen gösterin.

– Mevsim meyve-sebzelerini kullanmaya özen gösterin.

– Sofran?zda en çok bulunan besinler; meyve, sebze, ye?illik, tah?llar, baklagiller, dü?ük ya? oranl? süt ve süt ürünleri, beyaz et ve bal?k olsun.

– Limon asidik olarak dü?ünülse de vücudumuz için en ideal asit düzenleyici besinlerdendir. Bu sebeple her gün bir miktar kullanmaya özen gösterin.

– Hem klorofil hem de di?er vitaminler aç?s?ndan ideal detoks besini olan maydanozu kaynayan suya at?p, suyun alt?n? kapat?n ve bu ?l?k suyu gün içerisinde için.

– Pi?irme metotlar?n?n da besin seçimi kadar önemli oldu?unu unutmay?n. K?zartma, kavurma i?lemi yapmamaya, ya?? a??r? ?s?ya maruz b?rakmamaya dikkat edin. Ha?lama, buharda ya da f?r?nda pi?irme yöntemlerini tercih edin. Ayr?ca pi?irme gereçlerinizin paslanmaz çelik, cam ya da porselen olmas?na dikkat edin.

14718701990-58513100

Sa?l?k için dengeli beslenip harekete geçin
Yap?lan ara?t?rmalar Türkiye’de erkeklerin yüzde 25’inin kad?nlar?n da yüzde 41’inin obez ya da a??r? kilolu oldu?unu gösteriyor. Dünya’daki çocuklar?n yüzde 20-25’inin obez oldu?u ve bu çocuklar?n yüzde 70’inin eri?kinlikte de obez olduklar? biliniyor.

Kavun Uykusuzluğa İyi Geliyor!

kavun 1

Kavun (100 gr: 26 kalori)

Nedir?

Kavunun yüzde doksan be?ini su olu?turur. A, B 1, C vitaminleri, meyve ?ekeri, selüloz, azotlu ve ya?l? maddeler de var. Kavun gerek cildi tazeler, ona canl?l?k ve güzellik kazand?r?r. ?smi estetik tarihine geçen ünlü güzellerin ve artistlerin pek ço?u ciltlerindeki gerginlik ve tazeli?i kavuna borçlu olduklar?n? söylerler.

Neye iyi gelir?

Kan? temizler. Antioksidan özelli?i vard?r. Endi?e ve uykusuzlu?a iyi gelir. Ba??rsak ve cilt kanserine kar?? Amerikan Kanser Enstitüsü taraf?ndan tavsiye edilmi?tir.

Şevketi Bostan Salatası

sevketi-bostan-salatasi-611

Malzemeler

15 su barda?? su
1 kg ?evket-i bostan
4 yemek ka???? zeytinya??
1.5 adet limonun suyu
1 yemek ka???? tuz
Karabiber
?evketi Bostan Salatas? Nas?l Yap?l?r?

?evketi Bostan Salatas? Tarifi için;
Topraktan ç?kar?ld???nda kökü kahverengi bir kabukla kapl? olan ?evket-i bostanlar? iyice y?kay?n. Bitkinin köklerini saran kahverengi d?? kabuklar? soyarak beyaz kök dokusunu ortaya ç?kar?n. Daha sonra kökü yararak ortas?ndaki odunsu k?sm? at?n.
Dikenleri ve ele batmayacak kadar körpe olanlar d???ndaki yapraklar? ay?r?p at?n. Kabu?u soyulmu? kökleri, yapraklar? ve saplar? 3-4 cmlik parçalar halinde do?ray?n. Ay?klay?p do?rad???n?z parçalar? bol suyla y?kay?n. Tencerede 15 su barda?? suyu kaynat?n. 1 yemek ka???? tuz ekleyin. ?evket-i bostanlar? kaynayan suya at?n ve kaynama tekrar ba?lad?ktan sonra 20 dakika ha?lay?n.
Ha?lama s?ras?nda su köpürebilir, ta?may? önlemek için tencerenin kapa??n? hafifçe aral?k b?rak?n. Ha?lanan otlar? so?umadan sudan ç?kar?p servis taba??na al?n. Kök parçalar?n?n ya?? emebilmesi için otlar henüz s?cakken 4 yemek ka???? zeytinya??, 1-2 çay barda?? ha?lama suyu ve limon suyunu ekleyip harmanlay?n. So?umaya b?rak?n. Servis yap?n.
Topraktan ç?kar?ld???nda kökü kahverengi bir kabukla kapl? olan ?evket-i bostanlar? iyice y?kay?n. Bitkinin köklerini saran kahverengi d?? kabuklar? soyarak beyaz kök dokusunu ortaya ç?kar?n. Daha sonra kökü yararak ortas?ndaki odunsu k?sm? at?n. Dikenleri ve ele batmayacak kadar körpe olanlar d???ndaki yapraklar? ay?r?p at?n. Kabu?u soyulmu? kökleri, yapraklar? ve saplar? 3-4 cmlik parçalar halinde do?ray?n. Ay?klay?p do?rad???n?z parçalar? bol suyla y?kay?n. Tencerede 15 su barda?? suyu kaynat?n. 1 yemek ka???? tuz ekleyin.
?evket-i bostanlar? kaynayan suya at?n ve kaynama tekrar ba?lad?ktan sonra 20 dakika ha?lay?n. Ha?lama s?ras?nda su köpürebilir, ta?may? önlemek için tencerenin kapa??n? hafifçe aral?k b?rak?n. Ha?lanan otlar? so?umadan sudan ç?kar?p servis taba??na al?n. Kök parçalar?n?n ya?? emebilmesi için otlar henüz s?cakken 4 yemek ka???? zeytinya??, 1-2 çay barda?? ha?lama suyu ve limon suyunu ekleyip harmanlay?n. So?umaya b?rak?n. Servis yap?n.

Kabaklı Mozzarella

kabakli-mozzarella

Malzemeler

2 adet kabak
2 top suda mozzarella
2 di? sar?msak
5-6 adet cherry domates
Zeytinya??
Tuz
Kabakl? Mozzarella Nas?l Yap?l?r?

Kabakl? Mozzarella Tarifi için;
Kabaklar? daire ?eklinde dilimleyin ve do?ranm?? sar?msakla birlikte arkal? önlü hafifçe soteleyin. Tuzunu ekin ve ard?ndan f?r?n kab?na dizin. Üzerine dilimlenmi? mozzarella ve domatesleri koyup 180 derecede 10-12 dakika pi?irip servis edin.

Ev Yapımı Bademli Gevrek

ev-yapimi-bademli-gevrek

Malzemeler

50 gram çi? badem
135 gram kepek
100 gram bu?day unu
15 gram keten tohumu
30 gram esmer ?eker
1 gram tuz
25 gram hindistan cevizi ya??
60 gram su
60 gram süt
Ev Yap?m? Bademli Gevrek Nas?l Yap?l?r?

Ev Yap?m? Bademli Gevrek Tarifi için;
Hindistan cevizi ya??n? eritin. Badem ve keten tohumunu un ufak hale gelene kadar rondodan geçirin.
Pi?irme ka??d? koydu?unuz tepsiye harc? al?n, üzerine de pi?irme ka??d? koyup merdane ile ince bir biçimde aç?n. Üzerindeki ka??d? al?p minik kareler kesin ve 180 derecede 20 dakika pi?irin. Kenarlar daha erken pi?ece?i için pi?tikçe kenarlar? bir taba?a al?n. Tamam? pi?tikten sonra so?utup yo?urt veya sütle servis edebilirsiniz.