Vücut çatlaklarından kurtulma yolları

ce31637e5d633875ebad7f385e54acc9

H?zl? kilo al?p verme ya da gebelik nedeniyle olu?an çatlaklar hemen hemen her kad?n?n kabusu. Peki çok kolayl?kla olu?an çatlaklardan kolay yollarla kurtulmak mümkün mü? ??te size çatlaklar?n?z? tam olarak ortadan kald?rmasa da görünümünü en aza indirgeyecek yöntemler…

– Yenilenen teknoloji ile ameliyat gerektirmeyen basit cerrahi müdahalelerle çatlak görünümünden kurtulabilirsiniz.

– So?uk su veya buz ile her gün düzenli olarak çatlak olan bölgelere kompres yapmak çatlaklar?n giderilmesinde etkili bir di?er yöntem.

– Selülit savar detoks içecekler yine ayn? zamanda vücuttaki çatlak ve lekelenmeler için de kullan?labilir.

– Bol s?v? tüketmek ve spor yapmak çatlaklar? onarma da oldukça ba?ar?l? bir di?er yöntem.

– Piyasada bulunan ve etkinli?i kan?tlanm?? çatlak kremleri ile birlikte sabah ak?am yapaca??n?z masajlar da oradaki kas ve hücreleri harekete geçirir ve de derinin eski haline dönmesi için yard?mc? olur.

Elma sirkesinin güzelliğinize olan faydaları

14741043750-08055600

Sirkenin cildinize, saç?n?za, evinize kadar pek çok konuda yarar? oldu?unu biliyor muydunuz? Üstelik Miranda Kerr ve Megan Fox gibi güzellikleriyle göz kama?t?ran ünlüler, elma sirkesi modas? da ba?latt?.

Neredeyse bütün marketlerin raflar?nda bulunan elma sirkesinin yemeklerde kullan?m? d???nda sa?l?k ve hastal?klar?n tedavisinde de yayg?n bir ?ekilde kullan?ld???n? söylemek mümkün.

??te elma sirkesinin denenmi? ve sonuç al?nm?? 9 faydas?:

Saçlar? parlat?r
Sirkeyi, saç?n?z? ?ampuanlad?ktan sonra durulama amac?yla kullanabilirsiniz. Sirke, saç köklerini güçlendirir ve saçlar? parlat?r. Bunun için eski bir ?ampuan ?i?esine, bir iki yemek ka???? sirke koyup suyla doldurun. ?yi sonuç alabilmek için haftada birkaç kez ?ampuanlama sonras? sirkeli su kullan?n.

Do?al elma sirkesi cildin PH’?n? düzenler
Tonik yerine do?al sirkeyi suland?rarak pamuk ile yüzünüze uygulay?n. Bunu geceleri yüzünüzü y?kad?ktan sonra ve sabah yüzünüze nemlendirici sürdükten sonra yapabilirsiniz. Elma sirkesini hafif kompres yaparak uygulad?ktan sonra gece boyunca sirkenin cildinizde kalmas?, ciltteki ya?lanma lekelerinin ve sivilce izlerinin geçmesine yard?m eder.

Di?teki lekeleri temizler
Di?lerinizin beyazlamas? için elma sirkesiyle di?lerinizi f?rçalay?n, a?z?n?z? suyla çalkalay?n.

Güne? yan?klar?n? iyile?tirir
Bir fincan sirkeli suyu banyo suyuna eklemek ve bu suyun içinde 10 dakika kadar kalmak, güne? yan???n?n ac? veren etkisini ortadan kald?r?r.

Kilo vermeye yard?m eder
Kilo kontrolü için yakla??k yar?m litre suya iki yemek ka???? kadar elma sirkesi eklemelisiniz. Sirkeli suyu gün boyunca yudumlayabilirsiniz. Elma sirkesinde bulunan temel içerik maddesi asetik asit, günlük olarak al?nd???nda kilo vermede etkili oluyor. 2009 y?l?nda yap?lan ve “Bioscience, Biotechnology and Biochemistry” dergisinde yay?mlanan ara?t?rmaya göre, 12 hafta boyunca asetik asit tüketen ki?ilerin vücut a??rl?klar?nda, kar?n bölgesi ya?lar?nda, bel çevresi ölçüsü ve trigliseritte azalma görüldü. Trigliserit, kaç?nmam?z gereken kötü kolesterolü art?r?r.

?çsel vücut sistemini dengeler
Vücut sürekli denge durumuna ula?mak için çaba sarf eder. Do?al elma sirkesi de vücudun sa?l?kl? alkalin pH seviyesini sürdürmesine yard?m eder. Ara?t?rmalara göre, yüksek asit seviyesi (dü?ük pH seviyesi) enerjiyi dü?ürür ve enfeksiyon etkisini art?r?r.

14741043970-66261500

Detoks yapmaya yard?m eder
Vücudun pH’?n? dengelemeye yard?m eden elma sirkesi, vücudun ba?tan a?a?? zehirden ar?nmas?n? sa?lar. Ara?t?rmalar, kardiyovasküler dola??m? uyarmaya yard?m etti?ini ve karaci?erin toksinlerden ar?nmas?n? sa?lad???n? gösteriyor.

Alerji etkilerini azalt?r
Sirke vücuttan mukusu atmaya ve lenf dü?ümlerini temizlemeye yard?mc? olur. Ara?t?rmalar, elma sirkesinin, mukusu ve t?kan?kl??? azaltma yetene?inden dolay? alerjiye de iyi geldi?ini gösteriyor. Alerji etkilerini azaltt???nda sinüs enfeksiyonlar?n? ve bo?az a?r?s?, ba? a?r?s? gibi onunla ilgili semptomlar? da gidermeye yard?m edebiliyor.

Ev temizli?inde etkili sonuç verir
Çe?itli e?yalar? temizlerken sirke kullanmak, evde ve günlük hayatta do?al olmayan kimyasal tüketimini azaltmak anlam?na gelir. Ayr?ca ellma sirkesiyle tuvaletinizi ve banyonuzu temizleyerek etrafa elma kokusu yay?lmas?n? sa?layabilirsiniz. Sirkeyi tuvalete döktükten sonra bütün gece beklemesine izin verin. Sirkeyi ayn? zamanda bula??k makinesinde deterjan yerine kullanabilirsiniz. Bir bardak su ile yar?m bardak sirkeyi kar??t?r?p ve bu kar???mdan mikrodalga f?r?n, mutfak yüzeyleri, pencereler, aynalar ve daha pek çok yeri temizlemek için yararlanabilirsiniz.

Saç boyama derdi bitiyor

sac_boyama_derdi_bitiyor_1474379245_7702

Türkiye’de üç üniversitenin kat?ld??? ara?t?rmada saçlar?n belirli bir frekansta ???k alt?nda bekletildi?inde istenen renklere sahip oldu?u bir ara?t?rma yap?ld?.

Ultraviyole ???nlar?yla saç boyama
Bu yöntem sayesinde saça kimyasallar içeren saç boyalar?ndan istedi?iniz renge sadece bir kere boyat?yorsunuz. Sonras?nda ise boyatman?z gerekti?inde ultraviyole ???n? veren bir kabine giriyorsunuz ve sadece birkaç dakika bekledi?inizde saçlar?n?z kuaförden yeni ç?km?? gibi boyal? oluyor.

Kulaklar?n?za inanam?yorsunuz de?il mi? Bir boya i?lemi için kuaföre gitti?inizde en az 2 saatinizi harcarken ve saç?n?za bir sürü kimyasallar i?lerken bu i?lem sayesinde sadece birkaç dakika ile saç?n?z? boyatabileceksiniz.

Saç renginizi istedi?iniz ?ekilde kolay ve zahmet olmadan de?i?tirmeyi sa?layacak bu teknoloji ?u ?ekilde çal???yor.
Siz kabine girdi?inizde renkler aras?nda binlerce kez geçi? yapabilen elektrik veriliyor ???nlara. Bu ???nlar özelliklerini koruyabilen elektrokromik malzemelerin sentezlenmesi sayesinde ortaya ç?k?yor. Ve bu sayede h?zl?ca saçlar?n?z istedi?iniz renge kavu?uyor.

Her kad?n?n hemen hemen 20 günde bir, ayda 1 saatlerini harcad??? saç boyama i?ini bu kadar basit bir yolla k?saca halledebilmek harika bir haber.

Çok mutlu olmanın da zararları var

196051

?sviçre’de yap?lan bir ara?t?rmada, kalp kas?yla çevrili iki bo?luktan biri olan kalbin sol kar?nc???ndaki de?i?iklik olarak tan?mlanabilecek ‘takotsubo kardiyomiyopatisi’ vakalar? incelendi.

Zürih Üniversite Hastanesi’nin European Heart Journal adl? t?p dergisinde yay?mlanan ara?t?rmas?, her 20 vakadan birine sevinçli anlardaki stresin neden oldu?unu belirledi.

Ancak bu durum normalde geçici oluyor ve insanlar genellikle daha sonra kendilerini normal hissediyorlar.

1750 hastay? inceleyen ara?t?rmac?lar, ?u nedenlere dayal? kalp rahats?zl?klar? belirledi:

– Do?umgünü partisi
– O?lunu evlendirmek
– 50 y?l sonra bir arkada?la bulu?mak
– Büyükanne olmak
– Tuttu?u tak?m?n?n maç? kazanmas?
– ?kramiye kazanmak

Bu gibi olaylardan en çok etkilenenlerin ise menopoza giren kad?nlar oldu?u görüldü. Ara?t?rmac?lardan Dr Jelena Ghadri “Takotsubo sendromuna yol açan nedenlerin daha önce san?ld???ndan daha çe?itli olabilece?ini gösterdik” dedi. ?ngiliz Kalp Vakf? yöneticilerinden Prof. Peter Weissberg ise, duygusal olaylar?n kalbe nas?l geçici olarak zarar verdi?ini belirlemek için daha birçok ara?t?rma yap?lmas? gerekti?ine dikkat çekti.

Sesinizden memnun değil misiniz

sesinizden-memnun-degil-misiniz

??iniz gere?i topluluklar kar??s?nda konu?uyorsunuz ancak sesinizin etkili olmad???n? dü?ünüyorsunuz. Sesini ince bulanlar için bu durumun çaresi var. Minik bir ameliyatla sesinizi kal?nla?t?rmak mümkün. ?imdiye kadar birçok ses kal?nla?t?rma ameliyat? yapan Üsküdar Üniversitesi Sa?l?k Bilimleri Fakültesi Ö?retim Üyesi Doç. Dr. Kür?at Yelken’e göre bu ameliyatlar hem ki?ilerin kendilerine olan güvenini art?r?yor hem de etkili ve ikna edici bir alg? olu?turuyor.

Son y?llarda sesinden rahats?z oldu?u için ses kal?nla?t?rma ameliyat? geçirenlerin say?s?nda art?? var. Mesle?ini yaparken topluluklar kar??s?nda konu?an avukatlar, hakimler, doktorlar, i?adamlar? veya terfi alan orta ya? erkekler ses kal?nla?t?rma ameliyatlar?na büyük ilgi gösteriyor.

?imdiye kadar birçok ki?iye ses kal?nla?t?rma ameliyat? yapan Doç. Dr. Kür?at Yelken, bu ilginin nedenlerini ?öyle aç?klad?:

“Burada iki durum söz konusu. Birincisi, sesin kal?nla?mas? bireyin kendi alg?s?n? de?i?tiriyor. Birçok hasta, ses kal?nla?t?rma ameliyat?ndan sonra kendine olan güvenin artt???ndan, hem sosyal ya?am?nda hem de i? ya?am?nda ba?ar?s?n?n artt???ndan söz ediyor. ?kinci durum ise kal?n ve tok bir ses toplumda otorite alg?s?yla paralel seyrediyor. Bir doktor ya da avukat için ince c?l?z bir ses, temsil etti?i yönetici pozisyonuyla ba?da?t?r?lm?yor ancak kal?n davudi bir ses ikna edici ve kitleleri pe?inden sürükleyen lider ça?r???m? uyand?r?yor. Y?llarca ince sesinden rahats?z olmayan bir subay, binba?? rütbesine terfi olaca?? zaman bu ameliyat? olmu?tu.”

Sese istenen kal?nl?k verilebiliyor
Doç. Dr. Yelken, ses kal?nla?t?rma ameliyatlar?n?n yakla??k 45 dakika sürdü?ünü belirterek, operasyona ili?kin ?u aç?klamalarda bulundu: “Ses kal?nla?t?rma ameliyat?n? bir müzik enstrüman?n?n akoru gibi dü?ünebilirsiniz. Akor s?ras?nda enstrüman?n?n sesini istedi?imiz kadar kal?nla?t?rabiliriz. Ses kal?nla?t?rma ameliyat? da ayn? ?ekildedir, sese istenen kal?nl?k veya incelik verilebilir. Ameliyat lokal anestezi alt?nda boyunda küçük bir kesiden yap?l?r ve yakla??k 45 dakika sürer. Ameliyat s?ras?nda hasta ile konu?ularak uygun ses frekans? ayarlan?r, bu uygunluk karar? hem hastan?n iste?ine hem de ameliyat? yapan cerrahi ekibin de?erlendirmesine göre verilir.”

Herkesin sesi parmak izi gibi farkl?
Doç. Dr. Kür?at Yelken, ameliyat olanlar?n genellikle tok sese sahip ünlü oyuncular?n sesi gibi bir ses istedi?ini, ancak t?pk? parmak izi gibi her ki?inin sesinin farkl? oldu?unu vurgulad?. Doç. Dr. Yelken, “Birebir ayn? sesi yapmak mümkün de?il. Burada önemli bir nokta da ses tonunu ki?inin fiziksel özelliklerine ve ya??na göre ayarlamakt?r. Mesela k?sa boylu birisine çok kal?n bir ses uymayacakt?r” diye konu?tu.

Sa?l?kl? bir ses için öneriler
“De?erini kaybedince anlad???m?z sa?l???m?z gibi sesimiz de ancak kaybedince de?erini anlayaca??m?z bir hazinedir” diyen Doç. Dr. Kür?at Yelken, sa?l?kl? bir ses için önerilerde bulundu:

– Ses sa?l??? için uygun ton ve ?iddette konu?mak, bol su içmek ve düzenli uyku çok önemli. S?k ve ?iddetli bo?az temizleme, s?k ve ?iddetli öksürük ses tellerini tahri? edece?inden bu davran??lardan kaç?n?n.

– Ses tellerinin nemli tutulmas? ve tahri? edici maddelerden uzak durulmas? önemlidir. Günde en az iki litre kafeinsiz ve teinsiz s?v? tüketin. Kafein, tein (çay, kahve, kola), alkol, süt ürünleri hücre içindeki suyu kuruttu?undan ve balgam art???na sebep oldu?undan ses tellerinde hasar olu?mas?na sebep olur.

– Yüksek sesle konu?mak ses tellerini tahri? edece?inden a??r? ?iddette konu?may?n, ba??rmay?n, ç??l?k atmay?n.

– Sesinizi uza?a göndermek yerine siz oraya gidin.

– Kuru, tozlu, dumanl?, klimal? ve gürültülü yerlerde konu?may?n.

– Sigara ses tellerini tahri? etti?inden sigara içmeyin.

– Reflünüz varsa tedavi olun.

Antibiyotikler için yeni bir maden: İnsan vücudu

coxw661xgaaxjtq

Nature dergisinde yay?nlanan makaleye göre “Lugdunin” ad? verilen yeni ilaç di?er antibiyotik türlerine kar?? dirençli hale gelen MRSA gibi süper bakterilerin tedavisinde kullan?labilecek. Bundan önceki son antibiyotik ke?fi ise 1980’lerde yap?lm??t?.

Antibiyotikler topraktaki bakterilerden elde ediliyor
Antibiyotikler bugüne dek genelde toprakta bulunan bakteriler kullan?larak üretildi. Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nde yap?lan son ke?if ise insan vücudundaki bakterilere dayan?yor. Çal??maya kat?lan bilim insanlar?, insan vücudunun daha pekçok antibiyotik üretilebilecek, bakir bir kaynak oldu?unda hemfikir. Çünkü insan vücusunda rakip bakteri türleri aras?nda sürekli bir “alan ve g?da sava??” sürüyor. Bu mücadelede antibiyotiklerin de kullan?ld???ndan uzun süredir ?üpheleniliyordu. Alman ekip de burundaki “bakteri sava?lar?n?”, özellikle de insanlardan %30’unun burnunda bulunan Staphylococcus aureus mikrobunu inceledi.

?laç henüz test a?amas?nda
Burnunda Staphylococcus lugdunensis mikrobu ta??yanlar?n, di?er grubu da bulundurma riskinin dü?ük oldu?unu saptad?. Alman ekip daha sonra bu mikrobun genetik yap?s? üzerinde oynayarak, “burundaki sava??” kazanmas?n? sa?layan geni ke?fetti ve bu genden antibiyotik üretti. ?lac?n henüz yaln?zca fareler üzerindeki testleri yap?ld?; insanlara ula?mas?n?n ise y?llarca sürebilece?i belirtiliyor. Tabii insanlar üzerinde ayn? ba?ar?n?n tekrarlan?p tekrarlanmayaca?? da ayr? bir konu.

Diş ipi kullanmak gerçekten faydalı mı

dis_ipi_kullanmak_gercekten_faydali_mi-0

BBC’nin hanerine göre uzmanlar?n her gün di? ipi kullanman?n di? plaklar? ve di? eti hastal?klar?yla mücadeleye yard?mc? oldu?u yönünde bir kan?t bulunmad???n? kabul etti?i belirtildi.

Biliminsanlar?n?n onlarca y?ld?r yap?lan di? ipi kullanma tavsiyesinin güçsüz kan?tlara dayand???n? kabul etti?i söyleniyor. Di? ipi kullan?m?n?n yarar?na ili?kin bilimsel kan?t bulunamad???ndan ABD’de art?k resmen tavsiye edilmedi?i bildiriliyor.

Faydas? yok
ABD Sa?l?k Bakanl???’n?n resmi sa?l?k tavsiyelerinden kald?r?lma karara ise, geçmi?te bu konuda yap?lan ara?t?rmalar?n ele al?nd??? iki incelemeden sonra var?ld??? söyleniyor.

?ncelemeler sonucu di? ipi kullan?m?n?n yarar? konusunda yo?un olarak tavsiye edilmesine kar??n, di? ipi kullan?m? konusundaki ara?t?rmalar?n büyük ço?unlu?u di? ipinin plaklar?n temizlenmesinde ve di? eti iltihaplanmas?nda genel anlamda etkili oldu?unu destekleyen kan?t gösteremiyor.

AP’nin sorusuyla ba?lad?
Amerikan Sa?l?k Bakanl???’n?n 1979’tan bu yana yapt??? di? ipi kullanma tavsiyesini sessiz sedas?z kald?rmas?na yol açan sürecinse, Associated Press Haber Ajans?’n?n bu tavsiyenin dayand??? bilimsel kan?tlar? sormas?yla ba?lat?ld??? belirtiliyor.

ABD hükümetinin ajansa gönderdi?i mektupta di? ipi kullan?m?n?n uzun vadeli ara?t?r?lmad???n? kabul etti?i ve etkili oldu?u sonucuna varan ara?t?rmalar?n, di? eti hastal?klar? ve çürükler konusundaki uzun vadeli etkilerine de?il, sadece bir iki hafta boyunca a??z hijyenine odakland???n? söyledi?i bildiriliyor.

Ancak uzmanlar?n kan?tlar?n zay?f oldu?unu söylemekle birlikte, özellikle sigara içenler ve ?eker hastalar? gibi risk gruplar?na di? ipi kullan?m?n? sürdürmeleri tavsiyesini yapt?klar? da vurgulan?yor.

Gömülü köpek dişler ile ilgili bilmeniz gerekenler

gorselimg_1662490037

?üphesiz tüm ebeveynler, çocuklar?n?n bak?ml? ve estetik di?lere sahip olabilmeleri için di? geli?imi konusunda pek çok ayr?nt?ya dikkat ediyor. Ancak anne babalar, çocuklar?n?n di? geli?imini ne kadar yak?ndan takip etseler de, yap?sal nedenlerden kaynaklanan birtak?m problemlerle kar??la?abiliyor. S?kl?kla rastlan?lan ve bir hayli korku ya?atan gömülü köpek di?ler ise bu problemlerin ba??nda geliyor. Ortodonti Uzman? Prof. Dr. Serdar Ü?ümez, ço?unlukla di? sürmesinde kendine yer bulamayarak di? etinde gömülü kalan köpek di?ler hakk?nda bilinmeyenleri anlatt?.

Köpek di?ler, di?erleri aras?nda sürmesini en geç tamamlayan ön di?lerdir. Bu di?lerin a??zdaki yerini almas? ise ortalama olarak 13 ya??n? bulur. Fakat bu di?ler, baz? durumlar sonucu çene kemi?i içerisinde gömülü ?ekilde kalabiliyor. Sürmesini tamamlayamayan köpek di?ler genel olarak damakta, seyrek olarak ise dudak taraf?na yak?n olarak konumlanabiliyor.

Çene darl??? di?lerin gömülü kalmas?na yol açabiliyor
A??z kö?elerinde konumlanan ve kesme, koparma i?lemlerinin yan? s?ra çene hareketlerine rehberlik etme özelli?i ta??yan köpek di?ler, ayn? zamanda sa?l?kl? ve estetik bir gülümsemenin de en önemli unsurlar?ndan biri. Bu di?ler, normal ?artlar alt?nda 12-13 ya? döneminde sürmesini tamamlar. Fakat vaktinden önce çekilen süt di?leri, çene darl???, kesici di?lerin köklerindeki baz? olu?um ve ?ekil bozukluklar?n?n yan? s?ra baz? kal?t?msal sebepler de köpek di?lerin dama?a do?ru ilerlemesine ve di? etinin içinde gömülü kalmas?na neden olabiliyor. Gömülü kalma durumu ise 20’lik di?lerden sonra en fazla bu köpek di?lerde meydana geliyor. Toplumda rastlanma s?kl??? ise %3’e kadar ç?kabiliyor.

Tedavi edilmeyen gömülü di?ler, kom?u di?lere zarar verebiliyor
Sürmesini tamamlayamayan ve gömülü kalan köpek di?ler, tedavi edilmeme durumunda ba?ta kesici ve küçük az? di?leri olmak üzere kom?u di?lerin köklerinin erimesine ve canl?l???n? yitirmesine yol açabiliyor. Bu gömülü di?ler ayr?ca, yer ald?klar? di? etinde kist olu?umuna da zemin haz?rlayabiliyor. ?lerleyen zamanlarda ise köpek di?in yerinde duran süt di?in dü?mesine, böylece ön di?lerin oldu?u bölgede ciddi estetik sorunlar?n olu?mas?na neden olabiliyor.

Gömülü di?lerin tan?s? için klinik muayene ?art
Köpek di?lerin sürme yönleriyle ilgili problemler ortodonti uzman? taraf?ndan klinik muayene ve röntgen de?erlendirmesiyle tespit edilebiliyor. Özellikle 13 ya??ndan itibaren süt köpek di?lerin hala dü?memi? olmas? ve elle muayene s?ras?nda belirgin bir sallanma göstermemesi, daimi köpek di?lerin gömülü kalmas?n? i?aret edebiliyor.

Erken te?his büyük önem ta??yor
Ortodonti uzman? tespit edilen sürme problemi için, daimi köpek di?lerin yönünü düzeltmek amac?yla süt köpek di?lerin erken çekimini ya da çene geni?letmesi yöntemini önerebilir. Ancak uygulanan bu yöntemler 11 ya??na kadar etkili oldu?undan erken te?his çok büyük önem ta??yor. Dolay?s?yla görünen bir problem olsun ya da olmas?n her çocu?un önce 7, daha sonra 11 ya?lar?nda bir ortodonti uzman? taraf?ndan muayene edilmesi gerekiyor. Erken dönemde yap?lacak küçük ama önleyici tedaviler, problemi tam olarak çözemese dahi gelecekteki tedavi sürecinin k?salmas?n?, maliyetinin de dü?mesini sa?layabiliyor.

Geciken tan?, tedavinin seyrini de?i?tirebiliyor
Te?hisin gecikti?i ve gömülü di?in yan etkilerinin ?iddetlendi?i durumlarda ise röntgen muayenesi ile köpek di?lerin pozisyonunu de?erlendirmek gerekir. Hastan?n di?er di?lerinin ve a?z?n kapan???n?n durumuna ba?l? olarak ço?u zaman küçük cerrahi müdahaleler ve ortodontik tel tedavisi uygulanabiliyor. Bu uygulamalar yard?m?yla gömülü köpek di?lerin sürmesi ve normal yerlerine al?nmas? sa?lanabiliyor.

Her 100 kadından 3’ü erken menopoza giriyor

menopoz-120156mc

Dünyada her 100 kad?ndan 3’ü erken menopoza giriyor. Erken menopoz rahim kanseri gibi birçok hastal??a da davetiye ç?karabiliyor. Zaman?ndan önce menopoza girmenin ciddi sa?l?k sorunlar?na yol açabildi?ini dile getiren Anadolu Sa?l?k Merkezi Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Operatör Doktor Nuri Ceydeli, “Kad?n?n ya?am?nda bir dönüm noktas? olan menopoza haz?rl?kl? olmak ve yarataca?? zorlu etkileri önlemler alarak azaltmak gerekir” dedi. Ceydeli, erken menopozun 15-29 ya?lar?ndaki 1000 kad?ndan birinde, 30-39 ya?lar?ndaki 100 kad?ndan birinde görüldü?ünü söyledi.

Genetik yap? ve ya?am tarz? menopoz ya??n? etkiliyor
Psikolojik de?i?iklikler, uykusuzluk, ani terlemeler, odaklanamama ya da agresif tav?rlar erken menopozun en dikkat çekici belirtileri oluyor. ?yi bir analizle kolayca anla??labilen erken menopozu etkileyen faktörler aras?nda ailedeki anne ya da ablan?n menopoza girdikleri ya??n önem ta??d???n? belirten Op. Dr. Nuri Ceydeli, “Erken menopozda genetik yap? daha etkili olsa da beslenme, ya?am ?ekli ya da stres gibi faktörler de menopoza girme ya??n? etkiliyor. Ara?t?rmalar; erken menopoza girme sebebinin yüzde 60′?n?n genetik oldu?una i?aret etse de ya?am tarz?, beslenme ve stres gibi faktörler de erken menopozda son derece etkili oluyor. Erken menopozu etkileyen bir di?er faktör ise co?rafya olabiliyor. Uzakdo?ulu kad?nlar?n daha geç ya?larda veya biraz daha az semptomlarla menopoza giriyor. Bunun nedeni beslenme tarzlar?na (soya proteini tüketimi çok fazla), refah düzeyi ve stresin az olmas?d?r” dedi.

14713338200-92384500

Check-up ile birçok hastal???n erken te?hisi mümkün
Ailesinde erken menopoz ya?ayan herkesin gerekli t?bbi kontrolleri aksatt?rmadan yapt?rmas?n? öneren Op. Dr. Nuri Ceydeli, erken menopoz belirtilerinden biri olan adet düzensizliklerinde de uzmana dan???lmas? gerekti?ine dikkat çekiyor. Ceydeli, “Adet düzensizli?i gibi bir durumda altta yatan nedenlerin baz? tetkikler arac?l???yla sorgulanmas? gerekir. Genetik ve di?er faktörler d???nda hastaya t?bbi gereklilikten dolay? yap?lan baz? cerrahi operasyonlar, kemoterapi ya da radyoterapi tedavileri de erken menopoza neden olabilir” dedi. Menopoz Check-up uygulamas?n?n menopoza girmi? ve girecek olan kad?nlara gerçekle?tirilebildi?ini ifade eden Ceydeli, Menopoz Check-up ile kad?nlar?n bu süreci daha sa?l?kl? bir ?ekilde geçirmesinin, jinekolojik hastal?klar?n erken tan?s? ve tedavisinin, meme sa?l???n?n korunmas?n?n, kemik erimesinin, ate? basmas?, sinirlilik ve uykusuzluk gibi genel sa?l?k sorunlar?n?n giderilmesinin amaçland???n? belirtti.

Ağlamanın psikolojik ve fizyolojik faydaları

14716796260-74391400

Her ?eyden önce çocuk olsun ergen olsun a?laman?n, psikolojik olarak rahatlatmas?n?n yan? s?ra birçok fizyolojik faydalar? da vard?r. A?lamak gözya?? bezlerini harekete geçirir ve onlar?n kurumalar?n? önler. Göz cidarlar?nda bulunan mikro irritanlar?n temizlenmesini sa?lar. Ayr?ca göz ya??n?n antibakteriyel özelli?i de vard?r, gözlerde enfeksiyon olu?mas?n? ve özellikle bebeklerde çapa??n göze zarar vermesini önler.

Faydalar?
A?lamak sinir sistemi için çok zararl? bir madde olan mangenez gibi toksik maddelerin ve stres sonucu biriken baz? zararl? maddelerin de vücuttan at?lmas?n? sa?lar. Endorfin hormonunun da salg?lanmas?n? sa?lar. Endorfin hormonunun iki yararl? etkisi vard?r. Biri a?r? kesici etkisi ki, bu etki bilinen en güçlü a?r? kesici madde olan morfinden bile yirmi kat daha fazlad?r. Di?er etkisi ise endorfinin keyif ve rahatlama vermesidir. A?laman?n di?er bir hormonal etkisi de çevredeki di?er insanlarda oksitosin hormonunu tetiklemesidir. Böylece a?lama sesi etraftaki insanlar?nda ?efkat duyma ve empati kurma gibi hisleri uyand?r?r. Oksitosin hormonu en fazla do?um esnas?nda salg?lan?r. Bu hormon bir yandan rahim kaslar?n?n harekete geçip do?umu gerçekle?tirirken di?er yandan da annenin yeni do?an bebe?ine hiç olmad??? kadar sevgi ve ?efkat dolu olmas?n? sa?lar.

A?laman?n birçok farkl? sebebi var
A?lamak bebeklikte, erken çocuklukta ve çocuklukta farkl? farkl? yorumlanmal?d?r. Bebeklerin seslerini duyurmalar?n?n tek yolu a?lamakt?r. Onlar çevreleriyle ancak a?layarak ileti?im kurabilirler. Bebekler sadece aç kald?klar?, alt?n? ?slatt?klar? ya da gaz problemi ya?ad?klar?nda de?il, çe?itli stres faktörleri nedeniylede a?layabilirler. Örne?in anne-baba uyumsuzluklar?, aralar?nda tart??malar ya da ?iddet gibi faktörler bebeklerde sebepsiz a?lamalara neden olabilir. Dolay?s?yla bebeklerde ve küçük çocuklarda görülen a?lama ve öfke nöbetleri bir davran?? bozuklu?u kategorisinde de?erlendirilmemelidir. Bunlar? çocuklar?n sakin ve sa?l?kl? kalabilmeleri için ba?vurduklar? bir yöntem olarak dü?ünülmelidir.

14716796660-35176800

Bebekler ve küçük çocuklar kendilerini a?layarak ifade etmeye çal???rlar. Bu nedenle ebeveynler, alt? temiz, aç de?il, gaz? yok bu çocuk neden a?l?yor? diye endi?elenebilirler. Hâlbuki o bebek biraz önce anne ya da babas?n?n karde?ine gösterdikleri ilgiyi fark edip bu nedenle kendini güvensiz hissetmi? olabilir. Di?er taraftan genelde çocuklar ebeveynlerini manipüle etmek için a?lamazlar. Ancak ebeveynler öyle oldu?unu dü?ünüp ??mar?kl?k olarak de?erlendirebilirler. Hâlbuki çocuklar ac? dolu hisleri birikti?inde, a?lamak için bahane arar ve bulurlar. Daha sonra da sakin rahat ve uyumlu bir ?ekilde günlerine devam ederler. A?layan bir bebe?e önce a?r?s?, sanc?s?, bir ihtiyac? var m? diye bak?lmal?, sonra fiziksel temasta bulunarak ona sar?lmal?d?r. Bu durum bebe?e güvende oldu?unu, ebeveyninin her zaman yan?nda oldu?unu hissettirecektir. Sonra da a?lamas?n? kabullenip sab?rla dinlememiz gereklidir. Böyle davran?lan çocuklar zamanla ruh sa?l??? aç?s?ndan problemsiz bireyler haline gelirler.

Çocuklar? televizyonla susturmaya çal??mak beyin geli?imlerini etkiliyor
Bu noktada ebeveynleri uyarmam gereken çok önemli bir husus var. Kesinlikle a?layan bir çocu?u televizyon izlesin de sussun diyerek, televizyon kar??s?na koymay?n?z. Çünkü dört ya??na kadar çocuklar?n beyin geli?imleri henüz istenilen düzeyde de?ildir. Televizyondaki ak?c? görüntüleri onlar kare kare h?zl? geçen foto?raflar halinde görürler. Böylece beyin kendisini h?zl? hareket etmeye ve h?zl? dü?ünmeye programlar ve kar??m?za hiperaktif, dikkat eksikli?i olan çocuklar ç?kar. Çünkü beyin gere?inden fazla h?zl? dü?ündü?ü zaman detaylara odaklanamaz. Haliyle ö?renme kapasitesi ve alg? düzeyi dü?ük çocuklar ortaya ç?kar.