CANBULAT TÜRBE VE MÜZESİ

Home » Gezilecek Yerler » CANBULAT TÜRBE VE MÜZESİ

?lk ba?ta Venediklilerin cephanesi olan bu yer, Gazima?usa surlar?n?n güney k?sm?nda yer almaktad?r.

Kilis Sancak Bey’i olan Canbulat, K?br?s’?n fethine karar verildi?i zaman haz?rlanan kuvvetler aras?na bilhassa Anadolu Beylerbeyi ?skender Pa?a’n?n tavsiyesi üzerine dâhil edilir. Lefko?a’n?n fethinde üstün yararl?l?klar? görüldü?ünden 18 Eylül 1570?te Ma?usa’y? ku?atan Osmanl? Ordusu’nun sa? kanad?na ?skender Pa?a ve Dervi? Pa?a ile birlikte görevlendirilir.

En kanl? çarp??malar?n yer ald??? Arsenal Burcu’na Venedik askerleri Osmanl? Ordusunun kaleye girmesini engellemek için keskin b?çaklarla kapl? çark yerle?tirilir. Bu durum üzerine kaleye girmesi imkans?z hale gelen Osmanl? ordusunun önünü açmak için, Canbulut Pa?a beyaz at?n?n üzerine binerek çark? durdurmak ister ve beyaz at?n?n üzerinde çark?n içine girer. Osmanl? ordusu çark?n bozulmas? ile kaleye girer ve gö?üs gö?se sava??r. Bir efsaneye göre çarkta kafas? kesilen Canbulat Pa?a kafas?n? koltu?unun alt?na koyar ve k?l?c?n? eline alarak at?na biner. Bunu gören Osmanl? askerleri yüreklenerek ve direnerek kaleyi fethederler.

Arsenal Tavyas?’ndaki çarp??ma s?ras?nda ?ehit dü?en Canbulat Pa?a’n?n Türbesi, u?runa can verdi?i tabyan?n alt?na yap?l?r. As?l ad? Arsenal Tabyas? olan bu tabyan?n ad? Canbulat Pa?a’n?n ad?na hürmeten Canbulut Tabyas? olarak de?i?tirilir.

Bu tabya ilk olarak 1 A?ustos 1968 tarihinde Canbulat Pa?a Türbesi ile Osmanl? ve arkeolojik eserlerin sergilendi?i bir müze olarak hizmete aç?lm??t?r. Aradan geçen uzun zaman sonras?, gerek mekân, gerekse sergilemenin y?pranmas? sonucu müzenin yeniden düzenlenmesi gere?i do?mu?tur. Yap?lan yeni düzenleme ile Canbulat Pa?a Türbesi’nin yer ald??? mekân Gazima?usa’n?n fethi ve Osmanl? Ordusunun ?ehri ku?atma s?ras?nda ya?ananlar?n anlat?ld??? ve sergilendi?i bir müze olarak 2008 y?l?nda yeniden hizmete aç?lm??t?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir