BUFAVENTO KALESİ

Home » Gezilecek Yerler » BUFAVENTO KALESİ

Bufavento Kalesi, St. Hilarion ve Kantara Kaleleri ile birlikte aday? Arap ak?nc?lar?na kar?? savunmak için olu?turulan uyar? zincirinin bir parças?d?r. Kale çok rüzgarl? bir tepeye kuruldu?u için “rüzgardan korkmayan” anlam?na gelen “Bufavento” ad?n? alm??t?r. Kalenin tam yap?m tarihi bilinmemekle birlikte, Arslan Yürekli Richard K?br?s’? ele geçirdi?i zaman bahsi geçmektedir. Baz? söylentilere göre kendini K?br?s Kral? ilan eden ?sak Komnenus’un k?z? bu kaleden ç?kara Richard’a teslim olmu?tu. Bufavento’nun da adadaki di?er kaleler gibi bir zamanlar K?br?s’ta hüküm sürmü? bir kraliçeyle ilgili bir öyküsü vard?r. K?br?s Templar ?övalyelerinin egemenli?ine girdi?i zaman cüzzaml? bir Bizans prensesi ve ayn? hastal??a yakalanan köpe?i vard?. Prenses ile köpe?i Bufavento kalesine kapat?lm??lar idi. Bir süre prenses köpe?inin derisinin yava? yava? iyile?ti?ini fark etmi?. Bunun üzerine prenses köpe?inin her sabah kalenin a?a??lar?nda bir kaynakta y?kand???n? görüyor. Böylece prenseste her sabah bu kayna?a gidiyor ve y?kan?yor. Tamamen iyile?tikten sonra kayna??n bulundu?u yere bugün Ayios Ionnis Chrysostomos Manast?r? olarak bilinen tap?na??n ilkini yapt?rm??t?r.
Kale 1382-1398 y?llar? aras?nda hapishane olarak kullan?lm??t?. Bu dönemde kalenin ad? Aslan ?atosu idi. 1489 y?l?nda ada Venediklilerin eline geçince kale eski önemini yitirmi?ti. Venedikliler adan?n savunmas? için daha çok deniz kenar?ndaki kalelere önem vermi?lerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir