Bonfile Nasıl Pişirilir?

Home » Dünya Mutfağı » Bonfile Nasıl Pişirilir?

Kolay gibi görünse de lezzetli ve ba?ar?l? bonfile pi?irmenin de baz? s?rlar?, püf noktalar? vard?r. Etin seçimi, dilimlenmesi, pi?irme ?s?s? ve pi?irme süresi sonucun iyi olmas? aç?s?ndan önem ta??r. Peki bonfile nas?l pi?irilir?
bonfile-696x464

Bonfile, dana ve s???r gibi büyükba? hayvanlar?n s?rt bölümünün iç k?sm?nda, sokumla antrikot aras?nda, bir ucu ince, di?er ucu kal?n olan bir et parças?d?r. Gerek lezzeti gerek görünümü itibariyle “etlerin kral?” olarak kabul edilen bonfileyi sat?n al?rken yakla??k 1 buçuk-2 kilogram gelen parçalar?n seçilmesi uygun olacakt?r. Sat?n ald???n?z bonfile parças?n?n haz?rl?k a?amas?, eti kullanaca??n?z yeme?in ba?ar?l? sonuçlanmas? için önemlidir.

Haz?rlanmas?
Büyük bir parça halinde sat?n ald???n?z bonfilenin ya? ve sinirlerinden ayr??t?r?lmas? gerekir. Ya? ve sinirlerinden ar?nd?r?lan bonfile, 200 graml?k parçalar halinde kesilmeli ard?ndan her bir parça 1,5-2 cm olacak ?ekilde ezilmelidir. Bonfilenin ince olmamas? önemlidir. Çünkü ince ezilmi? parçalar pi?erken kurur ve lezzetsiz olur. E?er sat?n ald???n?z etler ince haz?rlanm?? olursa o zaman bunlar? ?zgara olarak tüketmeniz, etin lezzetini korumas? aç?s?ndan önemlidir. S???r etine oranla ya?s?z olan dana bonfileyi haz?rlarken hafifçe ya?lamak gerekebilir.

Bonfile yapmaya ba?larken dinlenmi? ve oda s?cakl???n?zdaki etlerin üzerine biraz zeytinya?? dökün. Üzerine karabiber serpi?tirin. F?rça yard?m?yla karabiber ve zeytinya??n? iyice yay?n. Üzerine hafiften tuz dökün, mümkünse kaya tuzu kullan?n. Ayn? i?lemi etlerin ters taraf? için de uygulay?n.
Rost-Beef-360x225

Pi?irilmesi
Pi?irme konusunda ise pi?irme yöntemine göre etleri haz?rlamakta fayda var. Bonfileler ince dilimlenirse tencerede soslu olarak pi?irilebilece?i gibi, tavada ?zgarada olabilir ama mangal yapacaksan?z daha kal?n dilimletmeniz önerilmekte çünkü böylelikle suyunu kaybetmez. E?er evde kal?n bir parçay? pi?irmek isterseniz döküm tava kullan?n ve iki yüzünü kahverengi olana kadar k?zart?ktan sonra yakla??k 140-160 derecelik f?r?nda yakla??k 5-10 dakika dinlendirin. Bütün olarak f?r?na verirseniz f?r?n? önceden 230 dereceye ?s?t?n, bonfileleri koyduktan sonra ise 200 dereceye k?s?n 30 dakika sonra 160 dereceye indirip bir 30 dakika daha pi?irin.

Bonfilenin Dünya Mutfaklar?ndaki Yeri
Bonfile, bütün olarak, dilimlenmeden f?r?nda k?zart?l?rsa “rozbif” ad?n? al?r. Bonfilenin dünya mutfaklar?ndaki yeri ülkeden ülkeye farkl?l?k gösterir. Örne?in bonfilenin kal?n k?sm?, biftek ve “chateaubriand” yap?m?nda kullan?l?rken, ince olan k?sm? do?rudan “fileto”, “tournedo” ve “fileminyum” haz?rlanmas?nda kullan?l?r.

Tarhun-Soslu-Biftek-360x360

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir