Bir Tanesinden Bile Sağlık Fışkıran Cevizin Faydaları

Home » Dünya Mutfağı » Bir Tanesinden Bile Sağlık Fışkıran Cevizin Faydaları

cevizin-yararlari-696x464

Ak?am saatleri, yemekler yendi, çaylar demlendi, çerezler haz?rland?. Çekirdek, f?nd?k, f?st?k derken ortaya ceviz ç?k?verdi. ??te orada durun, cevizin faydalar? saymakla bitmiyorken bilincinde olup yiyin istedik. O yüzden de sizin için cevizin faydalar? yaz?m?z? derledik.

Ceviz, süt halindeyken reçele dönü?ebilen, olgunla?t???nda en besleyici yemi?lerden bir tanesi olan enfes bir yiyecek. Hayat?n?z?n tüm noktalar?na cevizi p?t diye entegre edebilirsiniz. Örne?in sa?l?kl? besleniyorsan?z ara ö?ünlerinizde mutlaka ceviz yemelisiniz, beslenmenize çok fazla dikkat etmiyorsan?z bile ceviz yiyerek cevizden çok fazla yararlanabilirsiniz.

Peki cevizin faydalar?, bu cevizin yararlar? nelerdir?

O halde hemen anlatmaya ba?layal?m.

cevizin-sagliga-etkileri

Kalbi ve kalbe giden damarlar? korur, kollar: ?çerdi?i Omega-3 ya? asidi ile bal?ktan sonraki en önemli Omega-3 kayna??. Bu nedenle kalbe giden damarlar? koruyor, kalbi sa?l?kl? k?l?yor. Ayn? zamanda damarlarda birikmeye ba?layan kötü kolesterolü de defetti?i biliniyor. E?er her gün 1 tatl? ka???? dövülmü? ceviz yerseniz de kolesterolünüz sa?l?kl? bir seviyeye ula??yor.

Diyabet konusuna bir çözüm getirir: Cevizin bir di?er en önemli özelli?i ise diyabet ile sava?mas?. Tip 2 diyabet konusunda oldukça yard?mc? olan ceviz, kalp damar sa?l???n? korumas? nedeniyle de diyabete yard?mc? olmu? oluyor.

Kemikleri güçlendirir: Ceviz ayn? zamanda bir kemik güçlendirici olarak da görev al?r. Bunu da içerdi?i de?erli vitamin ve minarellere borçludur. Özellikle menopoz ve andropoz sonras? görülen kemik erimesi sorunlar?na kar?? birebirdir.

cevizin-faydalari

Kilo verdirir: Ceviz, daha önce de bahsetti?imiz gibi kilo verme sürecinde de yard?mc?d?r. Çünkü içerdi?i Omega – 3 ve doymam?? ya?lar nedeniyle sizi tok hissettirir, ara ö?ün olarak tüketti?inizde bir sonraki ö?ünde çok daha az yemenize yard?mc? olur.

Cildi güzelle?tirir: Cildinizin güzelli?ini cevize borçlu olmak istemez misiniz? Ceviz, yine içerdi?i ya?lar nedeniyle cilt yap?s?n? besler, esneklik kazand?r?r ve do?al olarak parlak bir görünüme kavu?mas?na yard?mc? olur. Ayn? zamanda bu nedenlerden dolay? k?r???kl?k kar??t? olarak da çal???r.

Haf?zay? güçlendirir: Kendisi zaten beyne benzedi?i için ve genellikle meyve ve sebzelerde insan vücudunda benzedi?i organlara iyi gelme bir durumu oldu?u için ceviz de beyne benzeyen yap?s? ile haf?zay? güçlendirir. Bunun as?l nedeni de tabii ki t?pk? bal?kta oldu?u gibi sahip oldu?u besleyici ve geli?tirici bir ya? olan Omega-3’tür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir