Bıldırcın Yumurtası Faydaları ve Özellikleri

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Sağlık » Bıldırcın Yumurtası Faydaları ve Özellikleri

bildircin-yumurtaB?ld?rc?n yumurtas?n?n özellikleri ve di?er yumurtalardan ay?ran farklar? – faydalar? nelerdir?

Kolayl?kla her markette bulabilece?imiz b?ld?rc?n yumurtas?n?n asl?nda ne kadar çok faydal? bir besin oldu?unun fark?nda de?iliz. ?çerisinde bol miktarda mineral ve vitamin bulunduran b?ld?rc?n yumurtas? tavuk yumurtas?na göre çok daha faydal?.

B?ld?rc?n yumurtas?n?n ay?rt edici özellikleri ve tavuk yumurtas?ndan fark?n? ?öyle özetleyebiliriz; B?ld?rc?n yumurtas?, tavuk yumurtas?na göre ortalama 4 kat daha fazla fosfor, 8 kat demir, 10 kat protein, 15 kat B2 vitamini, 6 kat daha fazla B1 vitamini içerir. Hacim olarak ise 4 b?ld?rc?n yumurtas? 1 tavuk yumurtas?na tekabül eder.

Yani b?ld?rc?n yumurtas? tavuk yumurtas?ndan 4 kat daha küçük olmas?na ra?men faydalar? kat kat fazlad?r. B?ld?rc?n yumurtas? faydalar? aras?nda; nefes darl???na, bron?it, ast?m, öksürük, gö?üs ve karaci?er hastal?klar?na kar?? ?ifas? gösterilir ve bu hastal?klara kar?? kullan?m? bilinen en faydal? özellikleri aras?nda tavsiye edilir.

B?ld?rc?n Yumurtas? Faydalar? Nelerdir?

* ?çerdi?i A ve B2 vitaminleri sayesinde vücudun vitamin ihtiyac?n?n büyük k?sm?n? kar??lar.

* ?çerisinde yüksek miktarda protein ve amino asit bar?nd?r?r.

* Çocuklar?n ve gençlerin geli?imine katk? sa?lar.

* Ast?m, öksürük, alerji ve bron?it gibi solunum yolu hastal?klar?na kar?? çok yararl?d?r. Bu hastal?klar ile ilgili ayr?ca : Ast?m ve Alerjiye Maraza Ta?? Kürü

* ?çerisinde yüksek miktarda D vitamini bulundurur. Bu sayede kemik erimesine kar?? ?ifal?d?r.

* Sinirsel hastal?klara kar?? faydal?d?r.

* Kalp kaslar?n? güçlendirerek kalp hastal?klar?na kar?? koruma sa?lar.

* Solunum yollar? hastal?klar?n? önleyici ve tedavi edicidir.

* Tansiyonu düzenler. * Sindirimi kolayla?t?r?r.

* Kans?zl??a kar?? çok faydal? bir besindir.

* Migren hastalar?na tavsiye edilir.

* Kansere kar?? ?ifal? bir besindir.

* B?ld?rc?n yumurtas? özellikle egzama gibi cilt problemlerinde ?ifa kayna??d?r.

* Kan bas?nc?n? düzene sokar.

* Strese kar?? faydal?d?r.

* Kilo kontrolü sa?layan obeziteyi önleyici bir yiyecektir.

* Ülser ve gastrit gibi mide rahats?zl?klar?n? önler ve bir an önce iyile?tirir.

* Böbrek ta?lar?n?n kolayl?kla dü?mesinde yard?mc? olur.

* Tüberküloz hastal???na kar?? ?ifal?d?r.

* Cinsel performans? ve iste?i art?r?r.

* Vücuttan toksinlerin at?lmas?nda yard?mc?d?r. * Haf?zay? korur ve zekay? geli?tirir.

* Cilde daha parlak bir görünüm kazand?rarak cildi güzelle?tirir.

* Saç bak?m?nda kullan?l?r. Saçlara parlakl?k ve canl?l?k kazand?r?r.

B?ld?rc?n Yumurtas? Nas?l Kullan?l?r? Nas?l Yemeliyiz:

B?ld?rc?n yumurtas?n?n çi? olarak kullan?m? önerilir. Bir su barda??n?n içerisine 1 adet b?ld?rc?n yumurtas?n? k?r?n. Ard?ndan barda??n tamam?n? süt ile doldurun. ?lave olarak 1 çay ka???? bal ekleyebilirsiniz. Ast?ma, Öksürük, Nefes Darl??? ve Alerjiye Kar?? B?ld?rc?n Yumurtas? Nas?l Yenir? B?ld?rc?n yumurtas?n? küçük ya?taki çocuklar?n rafadan yemesi önerilir. Yeti?kin bireylerin ise özellikle ast?m, alerji ve öksürük için b?ld?rc?n yumurtas?n? ?u ?ekilde tüketmesi önerilir; 1 tane b?ld?rc?n yumurtas? barda?a k?r?ld?ktan sonra üzerine 1 ka??k bal ile bir miktar süt kar??t?r?l?r. 10 dakika bekletilerek içilir. Bunu 15 gün boyunca her gün taze haz?rlay?p içiniz. Daha sonraki zamanlarda ayda 3-4 kez ayn? ?ekilde haz?rlayarak içilebilir. B?ld?rc?n kürü 3 ay süre boyunca yap?labilir. Ayr?ca ayn? tavuk yumurtas? yer gibi, ha?layarak, tavada veya sebzelerle de yenilebilir.

B?ld?rc?n Yumurtas?n?n Zarar? Yan Etkisi Var M?d?r?

B?ld?rc?n yumurtas? bebekler için a??r gelebilecek bir yumurtad?r. Bebeklerin böbreklerinde hasar olu?turabilmektedir. Bu sebeple bebeklerde kullan?m? uygun de?ildir. Bebeklerde ve çocuklarda kullanmadan önce doktorunuza dan??arak kullanman?z? tavsiye ederiz. Kalp hastalar?n?n ve daha önce felç geçirmi? ki?ilerin b?ld?rc?n yumurtas? tüketmeden önce mutlaka doktorlar?na dan??malar? gerekmektedir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir