BEYLERBEYİ

Home » Gezilecek Yerler » BEYLERBEYİ

Girne’nin 4-5 km do?usunda yer alan mütevazi bir köydür. Köyün nüfusu yakla??k 500 civar?ndad?r. Manzaras? çok güzel olan ve sakin bir yer oldu?u için Latince ad?ndan da anla??laca?? gibi, “huzur yeri” olarak adland?r?l?r. Beylerbeyi denince insan?n akl?na hemen güneyindeki manast?r gelmektedir. Bir kayal?k üzerine kurulan manast?r?n bugünkü ad? Frans?zca “Abbaue de la Paix”den (Bar?? Manast?r?) türemi?tir. Gotik sanat?n?n bir ?aheseri olan manast?r, Yak?n Do?u’daki örneklerinin en güzeli olarak bilinmektedir. Beyaz Manast?r olarak ta bilinen yap?, burada kalanlar?n giydikleri beyaz giysilerden dolay? böyle isimlendirilmi?tir. Bellapais’in ilk sakinleri 1187 y?l?nda Kudüs’ü ele geçiren Selahaddin Eyyubi’den kaç?p K?br?s’a göçeden Augustinian mezhebi rahipleri oldu?u bilinmektedir. Manast?r?n ilk yap?m? 1198-1205 y?llar? aras?nda olmu?tur.

Günümüzde ayakta kalan yap?n?n büyük bir bölümünü Frans?z Kral? III. Hugh (1267-1284) in?a ettirmi?tir. Adan?n Osmanl?lara geçmesinden sonra manast?r?n icraatlar?na son verilmi? ve kilise Rum ortodokslara devredilmi?tir. Bugün manast?r?n bir çok bölümü harabe haline gelmi?tir. Manast?ra, kale kap?s? görünümündeki burç ?eklinde mazgall? bir geçitten girilmektedir. Giri? kap?s?ndan sonra ön bahçeye var?lmaktad?r. Bundan sonra yer alan kilise, manast?r?n en eski bölümü olmakla beraber orjinal ?ekli ile iyi korunmu? bir durumdad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir