Benekli Hiltan Otu ile Vitiligo Tedavisi

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Sağlık » Benekli Hiltan Otu ile Vitiligo Tedavisi

Vitiligo VRF

Vitiligo Hastal??? ?çin Bitkisel Tedavi Yöntemi: H?LTAN OTU

Yap?lan ara?t?rmalara göre pigment eksikli?inden kaynaklanan bu hastal???n tedavisi benekli hiltan otu ile yap?lmaktad?r. Ülkemizde Adana Alada? bölgesinde yo?un olarak yeti?en bu bitki sayesinde vitiligo deri hastal???ndan kurtulmak mümkün.

Vitiligo ba?ta da belirtti?imiz gibi deride ki pigment kayb?ndan olu?an bir rahats?zl?kt?r. Fakat unutmamal?d?r ki her deride görülen beyazl?klar vitiligo hastal???n?n belirtisi de?ildir. Hastal???n?z?n tespitini do?ru yapt???n?zdan emin olduktan sonra bitkisel tedavi yöntemlerini uygulayabilirsiniz.

Adana ilinin Alada? ilçesinde yo?un olarak görülen benekli hiltan otu vitiligo hastal???n? tedavi ediyor. Bu konuda ara?t?rmalar yapan Dr. Muammer Y?ld?z Vitiligo hastal???n?n tedavisinde benekli hiltan bitkisinin faydalar?n?n küçümsenmeyecek derecede fazla oldu?unu belirtti.

Vitiligo Hastal??? Tedavisinde Beneki Hiltan Otunun Kullan?m?:

H?LTAN OTU KÜRÜ: Benekli hiltan bitkisi kurutulduktan sonra su ile birlikte kaynat?l?r. Haz?rlanan çay süzülerek içilir. Keskin bir kokuya sahip olan bir bitkidir. ?çerisinde reçine, sabit ve uçucu ya?lar, kellin ve visnadin gibi maddeler bar?nd?r?r.

Benekli hiltan otu genellikle nisan ve may?s aylar?nda yol kenarlar?nda, ormanl?k alanlarda ve tarla kenarlar?nda kendili?inden yeti?en beyaz çiçekleri olan bir bitkidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir