Bayramda alınan kiloları 2 günde vermenin yolları

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Sağlık » Bayramda alınan kiloları 2 günde vermenin yolları

yy1

Bayram detoksu Bayramlar görmediklerimizi görmek, sevdiklerimizle bir araya gelmek için bulunmaz f?rsatlar ama baz?lar? için de tatil ve dinlenme dönemi. 4 günlük bayram tatilini f?rsat bilen pek çok ki?i otele, tatil köyüne, yurtd???na ya da ailesinin yan?na gitti ve yeme kaçamaklar? ba?lad?. Tatilden dönenler kilo ald?klar?n? gördü, s?k?nt?l? bir dönem ba?lad?. E?er kilonuz üzerinize oturmadan harekete geçerseniz her ?ey kolayca yoluna girecektir. Bayramdan sonra yapaca??n?z 2 günlük ar?nma program? süratle ald???n?z kiloyu vermenizi sa?layacak…
Ne yapmal??
– Her ?eyden önce kararl? olun ve ald???n?z 1-2 kiloyu verece?inizi dü?ünün.
– Müsait oldu?unuz iki günü tespit edin. Bu 2 gün içinde mutlaka bol bol egzersiz yap?n. Ayr?ca dü?ün, aç?l??, arkada? toplant?s? gibi sosyal ortamlardan 2 gün için uzak durun.
– ?ki gün boyunca k?zartma, ya?l? hayvansal g?da, ya? oran? yüksek tatl?lar, beyaz un, beyaz ?eker, a??r? so?uk g?dalar, ?ekerli içecekler, alkol ve ya?l? ?arküteri ürünlerinden uzak durmaya çal???n.
– Verilen program? düzenli uygulay?n. ‘Daha ac?kmad?m’ diyerek ö?ün atlamay?n, asla uzun süre aç kalmay?n.
– Bu iki gün boyunca mutlaka günde 2 litre kadar s?cak su için.
– S?cak s?v?n?n bir k?sm? da bitki çay? olsun.
– Bu iki gün boyunca gün ba??na küçük 2 ?i?e maden suyu için.
– Ba??rsaklar?n?z?n bo?ald???ndan emin olun. A?a??da verece?im tarifi uygulay?n.
– ?kinci gün mümkünse s?k? bir ter at?p üstüne iyi bir kese yap?n. E?er imkan varsa hamama veya saunaya gidin, iyice terledikten sonra, üzerine kese de yapt?r?rsan?z çok daha iyi olur.
– Bu iki günde h?zl? kilo vermenize yard?mc?; ar?nd?r?c? çay? gün boyunca 2-3 fincan için.
– Yemeklerinize zencefil, zerdeçal, biberiye ve sivribiber, so?an ve sar?msak kat?n.
Detoksu nas?l yapaca??z?
Detoks yapaca??n?z günün bir öncesindeki gece çok a??r bir yemek yemeyin. Sabah be?, alt? gibi kalk?n. Çünkü çok erken bir saatte bir ba??rsak temizli?i yapacaks?n?z. Ba??rsak temizli?inin yap?l???:
Malzemeler:
– 2 çorba ka???? saf Hint ya??. Kab?zl?k çekenler Hint ya??ndan 3 çorba ka???? koysun.
– 2/3 su barda?? portakal suyu.
Haz?rlan???:
Hint ya??n? portakal suyunun içine kar??t?r?n ve bir diki?te için. Hint ya??n?n tad? kötüdür ama ba??rsak bo?alt?c? etkisi kuvvetlidir. Ö?leye kadar ortalama 5-6 kez tuvalete ç?kman?z gerekir. Ara ara kar?n gurultusu, artm?? kar?n hareketleri normaldir. 5-6 kere ba??rsaklar?n?z bo?ald?ktan sonra ö?len saatleri gibi art?k tarifini verece?im çorbadan içmeye ba?layabilirsiniz. Mide ülseri, ishal, ?iddetli kolit, a??r? kilo kayb?, dü?ük tansiyon sorunu olan veya ciddi bir tedavi alt?nda bulunanlar?n Hint ya?? içmesini önermem.
1. GÜN
– Ö?leye kadar bolca ?l?k su ve detoks çorbas? içilecek.
– Ö?leden ak?ama kadar ise yine ayn? detoks çorbas?n? içeceksiniz. Bu çorban?n yan?nda pirinç, patates, grisini, ekmek, kraker veya ba?ka karbonhidrat tüketmeyeceksiniz. Hatta size verilen çorba d???nda ba?ka hiçbir ?ey yenilmeyecek.
– Ayn? gün bedeni a??r? zorlay?c? spor yapmayacaks?n?z. Sabah yakla??k 1 saat yürüyü? veya buna denk egzersiz yapacaks?n?z. Ak?am üstü saatlerinde de yürüyü? veya buna denk egzersiz yapman?z iyi olur.
Detoks çorbas? tarifi
Malzemeler:
1.5 litre su
Toplam? 1 kiloya yak?n kabak, taze fasulye ve semizotu
2 orta boy so?an
4-5 di? sar?msak
6-7 yaprak tere
7-8 adet orta boy saplar?yla beraber maydanoz
2 adet orta ac?l?kta sivri biber
1 küçük veya yar?m iri k?rm?z? pancar
1 kahve ka???? kimyon
1 tatl? ka???? zencefil
2 kahve ka???? zerdeçal
1 çimdik tuz.

Haz?rlan???: Bildi?iniz usulde çorbay? pi?irin. Çorbaya sadece 1 tatl? ka???? s?zma zeytinya?? koyabilirsiniz. Çorbay? isterseniz blend?rdan geçirebilirsiniz. Haz?rlad???n?z çorban?n yeterince iyi pi?mi? olmas?na dikkat edin.

Erken kalkman?z önemli. Erken kalkmak metabolizman?n canlanmas? aç?s?ndan önemlidir.
SABAH 08.00: 1 bardak ?l?k az limonlu su için. Sonras?nda ac?kana kadar çorbay? içmek için bekleyin. Ö?leye do?ru veya ö?leden sonraki saatlerde art?k bol bol detoks çorbas? içmeye ba?lam?? olmal?s?n?z. Her iki saatte bir 1 kase detoks çorbas?ndan için. Ak?ama kadar ba?ka bir ?ey yemeyeceksiniz. Sadece size tarifini verdi?im ödem çözmeye yard?mc? çay? ve bol s?cak su ile beraber so?uk olmayan 2 küçük ?i?e maden suyunu içeceksiniz. Ayn? gün içerisinde fazla tuz tüketimi olmamal?. Çünkü fazla tuz bedende su tutulmas?n? artt?r?r. Oysa biz bugün bol bol idrara ç?k?lmas?n? hedefliyoruz. Ak?am saat yakla??k 20.00-21.00 s?ralar?nda art?k çorba içimini de kesmeli ve o gece erken yatmal?s?n?z. Yatma saatine yak?n içece?iniz 1 fincan melisa çay? daha rahat bir uyku için size yard?mc? olacakt?r.

2. GÜN
Bugün diyeti harfiyen yapmal?s?n?z. Sabah yine güne 1 bardak ?l?k su ile ba?layacaks?n?z. Ancak bugünkü sadece limonlu ?l?k su de?il, ayn? zamanda ball? limonlu su olacak. Bal sadece yar?m tatl? ka???? kadar, limon ise 8-10 damla olacak. Sabah saatlerinden ö?len saatlerine kadar sadece ?l?k komposto içilecek.
Komposto tarifi

Malzemeler:
1 elma
1 kabuk tarç?n
8-10 adet taze siyah çekirdekli üzüm
2 bardak su
1 kahve ka???? toz veya taze zencefil
Haz?rlan???: 1 adet elma kabuklar?yla beraber, 1 adet kabuk tarç?n, 8-10 adet taze siyah çekirdekli üzüm, 2 bardak su, 1 kahve ka???? toz veya taze zencefil kaynat?lacak. Kompostonun içine ?eker konulmayacak. Diri kalmas?n.
Ö?LE SAATLER?NDEN SONRA… 12.00: 1 kase az zeytinya?l?, ?l?k semizotu yeme?i, 1 dilim siyah ekmek 14.30: 1 kase dünkü detoks çorbas?ndan 16 30: 1 kase semizotu yeme?i 18.30: 1 kase kar???k meyve salatas? (So?uk olmayacak ve üzerine bol toz tarç?n serpilecek). Ayr?ca 3 adet ceviz içi yenilecek. 20.00: 1 kase daha çorba ve ?spanak yeme?i yenilecek. Yine bolca s?cak su ve so?uk olmayan 2 küçük ?i?e maden suyu ve 2-3 fincan tarifini verdi?im zay?flamaya yard?mc? çaydan içilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir