BATIK GEMİ MÜZESİ

Home » Gezilecek Yerler » BATIK GEMİ MÜZESİ

Girne Kalesinde sergilenen bat?k, günümüze kadar ele geçen gemi bat?klar? aras?nda en eskisi olarak bilinmektedir. Akdeniz’de ?skender’in ölümünden sonra kurulan Helenistik Krall?klara ait donanma gemilerinin dola?t??? dönemlere aittir. ?lk olarak 1965 y?l?nda bir sünger avc?s? taraf?ndan Girne k?y?lar?ndan 1.5 km aç?kta, suyun 3 metre derinli?inde farkedilmi?, Pennsylvania Üniversitesi taraf?ndan ç?kar?lan bu bat?k bugün müzede ziyarete aç?kt?r. Bu müze Girne Kalesi’nin do?usunda bulunan Lüzinyan devri muhaf?z odalar?n?n düzenlenmesi sonucu 3 Mart 1976 tarihinde ziyarete aç?ld?.
Akdeniz’de seyretmi? olan bu ya?l? tekne M.Ö. 300 y?llar?nda aç?k denizde tutuldu?u f?rt?na nedeniyle batm??t?r. Bat?kta ele geçen badem kal?nt?lar?na uygulanan karbon 14 testleri M.Ö. 288 tarihini vermi?tir. Geminin yap?ld??? keresteye uygulanan karbon 14 testleri ise geminin M.Ö. 389 y?l?nda yap?ld???n?, ba?ka bir deyi?le batt??? zaman 80’li ya?larda oldu?unu göstermektedir. Gemide bulunan e?yalar geminin bir ticaret gemisi oldu?u ve son seferinde dört ki?ilik bir mürettebat? oldu?unu göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir