barkod-nedir

Bu günlerde çar?? pazardan ald???n?z her ?eyin üzerinde bir etiket var. Bu etikette kal?nl?klar? farkl? dikey çizgiler ve baz? numaralar bulunuyor. Kasiyerler bu mal?n etiketli taraf?n? bir cam?n üzerinden geçiriyor veya etikete bir ???k tutarak, fiyatlar?n? otomatik olarak yazar kasalar?na geçiriyorlar.

Barkodlar önceleri marketler için, i?lemlerini h?zland?rmalar? ve stoklar?n? daha iyi kontrol edebilmeleri için haz?rlanm??t?. Ancak sistem o kadar ba?ar?l? oldu ki, süratle her tipte sat?lan e?yaya konulmaya ba?lan?ld?.
?imdi, süpermarketten ald???n?z ve üzerinde barkod olan herhangi bir mal? elinize al?n ve bu bir tip etikete bakarak anlatacaklar?m?z? dinleyin.

Gördü?ünüz gibi, bir barkodda iki k?s?m vard?r. 1) Makinenin okudu?u dikey çizgiler k?sm?; 2) ?nsanlar?n okuyabildi?i 12 adet rakam. ?lk alt? rakam e?yan?n tan?m numaras? olup, üreticiler y?ll?k bir ücret kar??l???nda, bu kodlar? veren uluslararas? bir konseyden kendi ürünlerine tahsis ettirebilirler.

?kinci gruptaki ilk be? rakam malzeme numaras?d?r. Ayn? kod birden fazla çe?itteki ürün için kullan?lamaz. Yani üreticinin satt??? her de?i?ik üründe, her de?i?ik paketlemede, hatta paketlerin koli olarak tekrar paketlenmelerinde hep de?i?ik malzeme numaras? verilir. Böylece markette ne kadar mal sat?ld???, depoda ne kadar kald???, hep kontrol alt?nda tutulur. Örne?in, teneke kola ile ?i?e kolan?n kod numaralar? farkl?d?r. Hatta kutu kolan?n bir kolide 6’l?k, 12’lik veya 24 adet bulunmas? durumunda bile farkl? kod verilir.

Sa?daki en son rakam ise kontrol numaras?d?r. Bu numara bütün taranan dikey çizgilerle haf?zaya al?nan bilgilerin, bir çe?it sa?lamas?n? yapar. Görüldü?ü gibi, barkodun üzerinde, mal?n fiyat? ile ilgili her hangi bir bilgi yoktur. Kasiyer barkodu tarad???nda sinyal sistem içinde bir merkeze gider, buradaki bilgisayar barkod numaralar?na göre girilmi? ve her zaman de?i?tirilebilir fiyat bilgisini derhal kasaya gönderir. Bu merkez ma?azadaki mallar?n fiyatlar?n? her zaman de?i?tirebilme imkan? sa?lar.

Çe?itli kal?nl?ktaki dikey kal?n ve ince çizgiler ile aralar?ndaki bo?luklar, çe?itli kombinasyonlarda dizilerek, her biri, bir rakam? temsil eder, yani altlar?ndaki rakam?n bilgisayar taraf?ndan okunmas?n? sa?larlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir