Baklava yapımında püf noktalar

Home » Dünya Mutfağı » Baklava yapımında püf noktalar

Ev-Baklavasi

Türk mutfa??n?n “tatl?lar menüsünün” en ünlü ama bir o kadar da zahmetli tatl?s?n?n baklava oldu?u konusunda ço?u insan hemfikirdir. Baklava, damaklarda b?rakt??? tad?n haz?rlanmas? esnas?nda verilen emekle do?ru orant?l? olarak artt??? çok özel bir tatl?.

Özellikle Ramazan bayram? öncesinde geleneksel olarak yap?lan “ev baklavalar?” özel emek gerektirmekte. Pastanelerin yapt??? haz?r baklavalar?n lezzetini sevenler oldu?u gibi, özel olarak yap?lm?? bu ev baklavalar?n? arayanlar da oldukça fazla. ?u bir gerçek ki, Kuru baklavadan, çikolatal? baklavaya kadar çok say?da baklava tarifi olmas?na ra?men hepsinin ortak özelli?i harcanan yo?un emek. Eme?i bir yana koyal?m, “?u devirde evde baklava yapmaya zaman m? var sanki” diyebilirsiniz. Hakl?s?n?z. Do?rusunu söylemek gerekirse, ev baklavas? yaparken hem zamana, hem eme?e hem de yufka açma konusunda tecrübeli, eli maharetli insanlara ihtiyaç var. “Benim hamur i?leri konusunda elim yatk?n, baklavay? da deneyebilirim!” diyebiliyorsan?z, baz? ipuçlar?na dikkat ederek evinizde baklava yapabilmeniz mümkün.
?öyle ki;Öncelikle baklava için açaca??n?z kat kat yufkan?n çok ama çok ince olmas? birinci ?art. Genelde 40 kat yufka aç?larak yap?lmas? gereken baklava hamuru, ne kadar ince aç?l?rsa o kadar k?vam?n? bulacakt?r. (“Aç?lan yufka iki ucundan tutuldu?unda, di?er taraf? görecek kadar ?effaf olmal?” derler.) Hamur çok ince aç?l?rken yufkan?n da??lmamas? için yeteri miktarda yumurta kat?lmas? gerekiyor elbette. Baklava hamuru için sar?, sert bu?day unu kullanman?z ise baklavan?z?n lezzetini artt?racak. Kimi m?s?r ni?astas?n? tercih etse de, baklava hamurunda bu?day ni?astas? kullanman?z halinde hamurun oklavaya, zemine yap???p da??lmas?n? önlemi? olacaks?n?z.

Kimi baklavay? yumu?ak kimi daha k?t?r, gevrek sever. Haz?rlad???n?z baklavan?n k?t?r olmas?n? isterseniz, baklava hamuruna yar?m limon suyunu eklemeniz yeterli olacak. Böylece pi?tikten ve ?erbeti döküldükten sonra konuklar?n?za daha k?t?r lezzetli bir baklava sunabileceksiniz.

Baklavan?n lezzetini olu?turan temel ö?elerden biri de kullan?lacak ya?. Tereya?? baklavan?n lezzetini artt?racakt?r. Tereya?? tercih etmeyenler içinse, süt oran? yüksek kat? margarinler de ayn? i?i görecektir. Baklavada kullanaca??n?z Antep f?st??? veya ceviz içi bayat olmamal?. Tazeli?ini kaybetmi? f?st?k-ceviz içi lezzet bak?m?ndan tüm bu eme?in bo?a gitmesine neden olacakt?r.

Tepsiye kat kat haz?rlad???n?z baklavay? mümkünse, evinize yak?n bir çar?? f?r?n?nda, odun ate?inde pi?irmeniz yerinde olacak. Evdeki f?r?nda, ayn? k?vam? ve pi?irme performans?n? kar??laman?z pek mümkün de?il. Odun ate?i, baklava hamurunun her taraf?n?n e?it derecede ve kuvvetli ?ekilde pi?mesini sa?layacakt?r.

Baklava ?erbeti konusunda verebilece?imiz püf noktas? ise, baklava ?erbetine kaynat?rken ataca??n?z çeyrek limon, ?erbetin ?ekerlenmesini önleyecektir. ?erbet kaynad?ktan sonra, f?r?nda pi?irip so?uttu?unuz yufkaya dökmelisiniz. Baklava yufkalar? tepside henüz s?cakken kaynam?? ?erbetin dökülmesi, yufkan?n hamurla?mas?na neden olabilir. So?umu? yufkaya dökülen ?erbet, yufkan?n ?erbeti daha iyi emip, baklavan?n gerçek k?vam?na ula?mas?n? sa?layacakt?r.

Sevdiklerinizle birlikte, hep lezzetli baklavalar yiyebilmeniz dile?iyle,
Afiyet olsun…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir