AYIA IRINI(AKDENİZ KÖYÜ)

Home » Gezilecek Yerler » AYIA IRINI(AKDENİZ KÖYÜ)

Girne’nin en bat?s?nda bulunan Akdeniz Köyü, adan?n en büyük ormanlar?na sahiptir. Eski ad? Ayrinni’yi (Rumca okunu?u Ag Eirini) 1260 senesinde burada ya?ayan Ag Eirini ismindeki bir rahibeden alm??t?r. Ye?ilin ve mavinin kucakla?t??? köy denizden 2 km uzakl?ktad?r. Denize yakla??ld?kça hissedilen esinti kavurucu s?caklarda denize girmek için bir çok ziyaretçiyi buraya çekmektedir.

Önceleri Rumlar?n elinde bulunan köy, Türklerin eline geçince ismi Akdeniz Köyü olarak de?i?tirilmi?tir. Sütlerini “hellim” yaparak fabrikalara satan köy halk? çiftçilik ve hayvanc?l?kla u?ra?maktad?r.

Köy civar?nda iki tarihi eser alan? bulunmaktad?r. Köyün deniz kenar? taraf?nda Paleokastro civar?nda, eski krallardan birine ait oldu?u dü?ünülen kaya mezar? bulunmaktad?r. Düzgün ta? bloklarla örülü mezarda, merdivenlerle ana mezar dairesine inilmektedir. Günümüzde Girne Kalesinde sergilenen mezarda alt?nlar ve iskelet kal?nt?lar? bulunmu?tur.

1929 y?l?nda ?sveçli arkeologlar yapt?klar? kaz?da aç?k hava kutsal alan?n? bulmu?lard?r. Deniz kenar?nda bir tepede bulunan alanda, yar?m daire ?eklinde suna??n çevresinde insan boyutlar?na ula?an 2000 heykel b?rak?ld??? gibi el de?meden bulunmu?tur. Ço?u erkek olan ve ba?lar?nda konik ba?l?k bulunan bu heykellerin tanr?lara sunulmak üzere b?rak?ld??? dü?ünülmektedir. M.Ö. 750-500 y?llar? aras?n?n tarihini bize bildiren kal?nt?lar?n büyük ço?unlu?u ?sveç’e götürülmü?, kalan k?sm? da Güney Lefko?a’da bulunan K?br?s Müzesinde bulunmaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir