ATATÜRK MEYDANI(SARAYÖNÜ MEYDANI)VE VENEDİK SÜTUNU

Home » Gezilecek Yerler » ATATÜRK MEYDANI(SARAYÖNÜ MEYDANI)VE VENEDİK SÜTUNU

Sarayönü Meydan? Lefko?a’n?n en eski en eski idari merkezi olarak bilinmektedir. Ad?n? Lüzinyan Dönemi’nde meydan?n kuzey bat?s?na in?a edilen in?a edilen Kraliyet saray?ndan almaktad?r. Lüzinyan Dönemi’nde ?imdiki mahkeme binalar?n?n bulundu?? bo? alana ‘’Lüzinyan Kraliyet Saray?’’ yap?lm?? ve bu saray? Osmanl? Dönemi’nde de, baz? de?i?iklik ve eklentilerle, valilerin oturduklar? bir idare merkezi (Vali Kona??) olarak kullan?lmaya devam etmi?tir.

Bu nedenle meydana ‘’Sarayönü Meydan?’’, ‘’Saray Meydan?’’, ‘’Konak Meydan?’’, ‘’Hükümet Kona?? Meydan?’’ ve Mart 1943 tarihinden itibaren ‘’Atatürk Meydan?’’ ad? verilmi?tir. Belli bir süre ‘’?nzibat Birli?i’’, ‘’Askeri Karargâh’’ ve ‘’Askeri Merasim K?tas?’’ taraf?ndan kullan?ld???ndan, askerlerin ibadet etmesi amacy?la, meydan?n kuzey bat?s?na ‘’Orduönü Camisi’’ ve bu nedenle o s?ralarda ‘’Orduönü Meydan?’’ ad?yla da bilinir olmu?tur.

Sarayönü Meydan?’n?n ortas?nda Venedik Sütunu yer almaktad?r. Gri renkli granit sütun K?br?s’taki Venedik hakimiyetinin bir sembolü olarak Salamis Harabelerinden sökülerek Lefko?a’daki ?imdiki Sarayönü Camisi’nin avlusuna dikilmi?. Tepesinde ise Venedik’in sembolü olan St.Mark aslan? monte edilmi?tir. Sütun alt?gen kaidesi etraf?nda Venedik hanedan?na ait ailelerin armalar? bulunmaktad?r.

Biri kay?p olan arma d???ndakiler, Donato (veya Dona Delle Rose), Contarine, Passaro, Michael ve Querine ailelerine aittir. Kaide-nin üst k?sm?nda latince yaz?l? olan ‘’Fides Incorrupto non-pulchritude non Hujus ubertus Specetur Incolor’’, söz dizesi ?u anlama gelmektedir: ‘’Bu ülkenin insanlar? zenginlik ve güzelli?in de?il, bozulmam?? inanc?n pe?indedir’’. Sütun bugünki yerine 8 ?ubat – 2 A?ustos 1915 tarihleri aras?nda dikilmi?, tepesine de ?imdiki tunç küre konmu?tur.

Lefko?a nüfusunun zamanla artmas?yla meydan?n çevresinde Osmanl? stilinde avlulu, çat?l?, oluk kiremitli, saçakl? ve cumbal? evler yap?lmaya ba?lanm??t?r. Bunlar aras?nda mahkeme, cephanelik, Kad?’n?n evi, askeri hastane, telgrafhane, çar??, kahvehaneler, Orduönü camisi, türbeler, su kuyular?, çe?meler ve bir de mezarl?k bulunmaktayd?. ?ngiliz Sömürge Dönemi’nde Lüzinyan Kraliyet saray? y?k?larak yerine ?imdiki Mahkeme Binalar? yap?l?rken, çevresine de Posta Dairesi, Eski Telgraf Dairesi, Emniyet Müdürlü?ü ve di?er binalar in?a edilmi?tir.

Mahkeme Binalar?n?n güneydo?u kö?edeki platform ile cephesindeki Kraliyet armas? kabartmas?, ?ngiltere Kraliçesi Elizabeth’in 1953 y?l?nda tahta ç?kmas? münasebetiyle in?a edilmi?tir. Platform’un do?usundaki kö?ede ise 1816 – 1821 y?llar? aras?nda k?br?s Muhas?ll? olan Esseyit Mehmet Emin Efendi (Küçük Mehmet) taraf?ndan yenilenen bir meydan çe?mesi bulunmaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir