Aşırı terleme sorunu kariyeri etkiliyor

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Sağlık » Aşırı terleme sorunu kariyeri etkiliyor

55ea8f53f018fbb8f887f111

A??r? terleme sorunu ya?ayan ki?ilerin özgüven eksikli?i ya??yor. Bu sorun yüzünden kariyeri sekteye u?rayan, özel hayat?nda ili?kilerinde sorunlarla kar??la?anlar bile var. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Gö?üs Cerrahisi Uzman? Op. Dr. Y?ld?ray Bekar, “A??r? terleme ki?ide saklanma ihtiyac? olu?turuyor. Tokala?mak bile zaman zaman onlar için utanç verici olabiliyor. Bu nedenle çareyi sosyal ortamlardan uzakla?makta buluyorlar. A??r? terleme sorunu olanlar, elleri terledi?i için el ele tutu?maktan çekiniyorlar ve yeni bir ili?kiye ba?lamalar?n? zorla?t?r?yor. Ancak bu sorundan kal?c? bir ?ekilde kurtulmak mümkün” dedi.

Yaz gelince terleme sorunu olanlar için kabus dolu günler ba?lad?. ‘Eller, koltuk alt?, ayaklar ve yüz bölgesi ba?ta olmak üzere vücudun olmas? gerekenden fazla terlemesi’ olarak adland?r?lan a??r? terleme sorunu, ki?inin kariyerinde sosyal hayat?na hatta özel hayata kadar pek çok soruna neden oluyor. Op. Dr. Y?ld?ray Bekar, a??r? terleme sorunu ve tedavisiyle ilgili bilgiler verdi:

Yaz k?? fark etmiyor
Ter; vücudun d?? ortamla ?s? transferini sa?lad??? gibi ayn? zamanda toksik maddelerin vücut d???na at?lmas?n? da sa?l?yor. ?nsan?n günlük hayat?n? olumsuz etkileyecek boyutta olan terlemeye ‘Hiperhidrozis’ deniyor. Genellikle eller ve koltuk alt?nda daha s?k olmak üzere yüzde ve ayaklarda da görülüyor. A??r? terleme her yüz ki?iden birini etkiliyor. Bu sorunu ya?ayan ki?iler, yaz ya da k?? mevsim fark etmeksizin her dönem belirli bölgelerinde a??r? terleme sorunu ya??yorlar.

A??r? terlemenin özel bir sebebi yok. Vücuttaki sempatik sinir sistemi hiperaktif yani a??r? çal???yor. Dolay?s?yla belli grup ki?ilerde ya da belli ?artlarda daha fazla görülmesi diye bir durum söz konusu de?il. Ancak Japonlarda 20 kat daha fazla görülüyor. Uyku d???nda her daim terliyorlar. Kad?n ya da erkek olmak da terlemeyi etkilemiyor. Ancak kad?nlar tedavi konusunda daha hassaslar erkekler tedaviden kaç?yor.

Ergenlikten sonra art?yor
A??r? terleme, özellikle ergenlik ça??ndan sonra art?? gösteren her cins ve sosyal yap?daki insanda görülen, tedavi edilmesi gereken patolojik klinik bir durumdur. Bu Klinik hastal?k tablosu, hastalar?n sosyal ya?amlar?n? ileri derecede olumsuz etkileyen, mesleki ba?ar?lar?na engel olabilen, hatta baz?lar?n?n profesyonel mesleklerini yapamamalar?na neden oluyor.

Meslek b?rakt?r?yor
Stres ve yo?un i? temposu a??r? terlemeyi tetikliyor. Sürekli i? toplant?lar? ve çok fazla ki?iyle temas eden ki?iler için a??r? terleme sorunu güvensizlik, özgüven eksikli?i, saklanma ihtiyac?, sosyal ortamlardan uzakla?ma gibi sonuçlara neden oluyor. Bu durum ise uzun vadede kariyerlerini olumsuz etkiliyor. Hastalar?m?z?n ço?u, ‘kimse ile tokala?am?yorum, günde 2-3 kez gömlek de?i?tiriyorum, topluluk içine ç?kam?yorum’ gibi ?ikayetlerle bize ba?vuruyor. Ki?i e?er bu durumdaysa t?bbi destek gündeme gelir. Ruhsal ve bedensel sa?l??a darbe vuran bu rahats?zl?k için mutlaka t?bbi yard?m al?nmal?d?r. Çünkü bu sorun bir süre sonra ki?inin asosyalle?ip, içe kapanmas?na neden oluyor. Hatta meslek seçimlerini etkiliyor. Ba?ka insanlarla fazla ileti?ime girmeyi gerektirmeyen daha bireysel çal??abilecekleri mesleklere yöneliyorlar.

Sadece sosyal hayata ya da kariyeri olumsuz etkilemiyor a??r? terleme. Duygusal ili?kileri de sekteye u?ratabiliyor. Elleri terledi?i için el ele tutu?maktan çekiniyorlar ve yeni bir ili?kiye ba?lamalar?n? zorla?t?r?yor.

Kal?c? çözüm cerrahi
A??r? terleme sorununu en kal?c? ve güncel tedavi yöntemi, klipsli ETS (Endoskopik Torakal Sempaktektomi)’dir. Yakla??k bir saat süren kapal? ameliyat yöntemi olan ETS ile her iki koltuk alt?ndan s?rayla (sa?, sonra sol taraf) be? milimetrelik, küçük iki tane delik olu?turacak kesi yap?l?r. Bu 5 mm’lik kesilerden birinden kamerayla girilip, terlemeye neden olan sempatik zincir bulunur. Etkilenen bölgeye göre (el, koltukalt?, yüz) o sinir zincirinin ilgili bölümlerine titanyum klips yerle?tirilir. Klipsi yerle?tirdikten sonra i?lem biter. Ameliyat?n etkisi; hasta henüz ameliyat masas?nda iken, sinirin kesilmesi veya sinire klips tak?lmas? ile hemen ba?lar (ilk 10 dk. içerisinde). Hastalar ayn? gün taburcu edilip, ertesi gün banyo yapmalar?na bile engel olmayacak bu i?lemden ?ki gün sonra da normal günlük i? hayatlar?na dönebiliyorlar. Ba?ar? oranlar? yüzde 98-99 civar?nda. Komplikasyon oran? yok denecek kadar az.”

Obezite a??r? terleme nedeni
Guatr, obezite, baz? metabolik hastal?klar ve bunlar?n tedavisi için kullan?lan baz? ilaçlar, sempatik sinirlerdeki aktiviteyi artt?rarak a??r? terlemeye neden olabilir. Özellikle heyecanl? ki?ilerde, genç ve orta ya? grubunda daha fazla görülen a??r? terleme hastal???nda botoks, iyontoferez gibi tedavi yöntemlerinin geçicidir. Bu yöntemlerle; el, ayak, koltuk alt?, s?rt ve yüz k?sm?ndaki a??r? terleme sorununu tamamen çözülemez, geçici süre azaltabilir. Ayr?ca bu tedavilerin k?sa ve orta vadede tekrarlanmas? gerekmektedir” dedi.

Benzer Ba?l?klar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir