ARABAHMET PAŞA CAMİSİ

Home » Gezilecek Yerler » ARABAHMET PAŞA CAMİSİ

Lefko?a Arabahmet Mahallesi’nde yer alan bir Klasik Osmanl? eseridir. Cami, K?br?s’?n fethine kat?lan, K?br?s Beylerbeyi olan ve ilk vak?f kurucular? aras?nda yer alan Arabahmet Pa?a’n?n ad?na in?a edilmi?tir. Caminin XVI. yüzy?l?n sonu ile XVII. yüzy?l?n ba??nda ortaça?a ait bir katedral alan?na ve/veya bir katedralin yerine yap?ld???, 1845 y?l?nda ise onar?m gördü?ü kaydedilmektedir.

?lk yap?ld??? dönemde taban? Ortaça?’a ait 25 mezar ta?? ile dö?enmi?, bunlar? üzeri ise ah?ap bir dö?eme ile kapat?lm??t?. Caminin 1992-1996 y?llar? aras?ndaki tamirat? s?ras?ndan tabandaki mezar ta?lar? yerlerinden sökülerek Lefko?a Ta? Eserler Müzesi’ne nakledilmi?tir.

Lefko?a’da Anadolu camilerinin geleneksel plan ?emas?na göre in?a edilen tek cami olma özelli?ine sahiptir. Osmanl? Dönemi’nde varl?kl? ki?iler ile üst düzeydeki kamu görevlilerinin, hatta pa?alar?n ikamet etti?i bir mahalleye, böylesi görkemli bir cami yap?lmas?n?n daha olaca?? dü?üncesiyle yap?ld??? tahmin edilmektedir.

Kesme ta?tan yap?lm?? olan caminin enine dikdörtgen planl? son cemaat yeri bulunmaktad?r. Son cemaat yerinin cephesinde üç, iki yan kenarlar?nda ise birer kemerli aç?kl??? bulunmaktad?r. Mihrab? mermerden yap?lm?? olup, mukarnas örgü motifi benzemeli ve etraf? üç silme ile çevrilidir. Mihrab?n bat?s?ndaki minberin tamam? mermerden yap?lm??t?r. Minare, caminin kuzeybat? duvar?na biti?ik olup kap?s? cami harimine aç?lmaktad?r. Ta? kaideli, çokgen gövdeli, istalaktit süslü, tek ?erefeli ve metalik külahl?d?r.

Caminin avlusunda ?ad?rvan ile küçük bir hazire (mezarl?k) bulunmaktad?r. Sekizgen planl? su haznesindeki barok kemerlerin olu?turdu?u ni?ler içerisinde musluklar yer almaktad?r. Bu yap? Klasik Devir Osmanl? ?ad?rvanlar?n?n geleneksel kompozisyonunu tekrarlamakta olup 1902 y?l?nda in?a edilmi?tir. Caminin kuzey ile kuzeybat? avlusu, ünlü ki?ilerin gömüldü?ü bir hazire (mezarl?k) olarak kullan?lm??t?r.

Hazire’deki mezarlardan sadece alt? tanesi orijinal özelliklerini koruyabilmi?tir. Caminin kuzeybat? ile kuzeydo?usundaki tek tip mezarlar ise, caminin 1992-1996 y?llar? aras?ndaki yenileme çal??malar? s?ras?nda buraya in?a edilmi?ler, ba? ile ayakuçlar?na ise, caminin avlu duvar?na dayal? olan mezar ta?lar? monte edilmi?tir. Mezarl??a defnedilen önemli ki?iler aras?nda, Osmanl? ?mparatorlu?u’nda 4 kez sadrazaml?k yapan K?br?sl? Mehmet Kamil Pa?a ve Rumeli beylerbeyi Antepli ?shak Pa?a yer almaktad?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir