ANTIPHONITIS MANASTIRI

Home » Gezilecek Yerler » ANTIPHONITIS MANASTIRI

Esentepe köyünün yakla??k 8 km güneyindeki bir vadide yer almaktad?r. Bahçeli veya Esentepe köylerinden ula??labilmektedir. Manast?r merkezinde, freskleri ile ünlü tarihi kilise yer almaktad?r. Ço?u y?pranan veya yerlerinden sökülen tarihi tarihi duvar freskleri ilgi çekicidir.

Meryem Ana’ya adanm?? olan kilise M.S. XII. yüzy?l?n sonlar?na do?ru in?a edilmi?, bat?s?ndaki nartez güneyindeki galeri ise Lüzinyan Dönemi’nde eklenmi?tir. Kilisenin yap?s?ndaki al???lm???n d???ndaki özelliklerden dolay? yerel ustalar ile yerel sanatç?lar taraf?ndan in?a edildi?i tahmin edilmektedir. Plan itibar?yla Bizans tarz?ndad?r. Kiliseyi örten kubbe sekiz sütun üzerinde oturmaktad?r. Sütunlardan dördü duvara ba?l?d?r. Kubbenin ortas?nda Pandakrator ?sa freski bulunmaktad?r.

Kilisenin duvarlar?ndaki freskler iki ayr? dönemlerde yap?lm??t?r. En eski olan ilk freskler M.S. XII. yüzy?la, en son yap?lan freskler ise M.S. XV. yüzy?la aittir. Çe?itli renkler kullanarak yap?lan freskleri ?ncil’deki dini konular ile kutsal ki?ileri kullan?larak zenginle?tirilmi?tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir