Antibiyotikler için yeni bir maden: İnsan vücudu

Home » Dünya Mutfağı » Antibiyotikler için yeni bir maden: İnsan vücudu

coxw661xgaaxjtq

Nature dergisinde yay?nlanan makaleye göre “Lugdunin” ad? verilen yeni ilaç di?er antibiyotik türlerine kar?? dirençli hale gelen MRSA gibi süper bakterilerin tedavisinde kullan?labilecek. Bundan önceki son antibiyotik ke?fi ise 1980’lerde yap?lm??t?.

Antibiyotikler topraktaki bakterilerden elde ediliyor
Antibiyotikler bugüne dek genelde toprakta bulunan bakteriler kullan?larak üretildi. Almanya’daki Tübingen Üniversitesi’nde yap?lan son ke?if ise insan vücudundaki bakterilere dayan?yor. Çal??maya kat?lan bilim insanlar?, insan vücudunun daha pekçok antibiyotik üretilebilecek, bakir bir kaynak oldu?unda hemfikir. Çünkü insan vücusunda rakip bakteri türleri aras?nda sürekli bir “alan ve g?da sava??” sürüyor. Bu mücadelede antibiyotiklerin de kullan?ld???ndan uzun süredir ?üpheleniliyordu. Alman ekip de burundaki “bakteri sava?lar?n?”, özellikle de insanlardan %30’unun burnunda bulunan Staphylococcus aureus mikrobunu inceledi.

?laç henüz test a?amas?nda
Burnunda Staphylococcus lugdunensis mikrobu ta??yanlar?n, di?er grubu da bulundurma riskinin dü?ük oldu?unu saptad?. Alman ekip daha sonra bu mikrobun genetik yap?s? üzerinde oynayarak, “burundaki sava??” kazanmas?n? sa?layan geni ke?fetti ve bu genden antibiyotik üretti. ?lac?n henüz yaln?zca fareler üzerindeki testleri yap?ld?; insanlara ula?mas?n?n ise y?llarca sürebilece?i belirtiliyor. Tabii insanlar üzerinde ayn? ba?ar?n?n tekrarlan?p tekrarlanmayaca?? da ayr? bir konu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir