Alınan kiloyu hızlı vermenin yolları

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Alınan kiloyu hızlı vermenin yolları

kilo-kaybi-saglikli-olmali-1441787928

Ramazan sonras? aniden fazla tüketilen yemekler, a??r hamur i?leri ve tatl?lar, sindirim sisteminde ve di?er organlarda çe?itli rahats?zl?klara yol açabiliyor. Ayr?ca uzun süreli açl?k nedeniyle yava?layan metabolizma h?z?n?n, az ve s?k s?k beslenilerek h?zland?r?lmas? gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertu?, Ramazan ay? sonras?nda nas?l beslenilmesi gerekti?i hakk?nda bilgi verdi.

GÜNDE 5 Ö?ÜN ALIN VE TEMPOLU YÜRÜYÜ?LER YAPIN
Al?nan kiloyu h?zl? vermenin yollar?

Ramazan ay?nda uzun süreli açl?k nedeniyle metabolizma h?z? yava?lamakta ve buna ba?l? olarak oruç tutan ki?ilerde h?zl? kilo al?m? olabilmektedir. Ramazan ay? geçtikten sonra, ki?iler bir ay gibi uzun dönemde al?nan bu kilolar?, 3-5 gün içinde tek besin içeren sa?l?ks?z diyetlerle vermeye yönelmektedir. Metabolizman?n eski h?z?na ula?mas? için dengeli beslenmek ve spor yapmak ?artt?r. Ancak 3 ana ö?üne ek en az 2 ara ö?ünden olu?an bir beslenme program? ve her gün 1 saatlik tempolu yürüyü?lerle metabolizma eski h?z?n?za ula?t?r?labilir. Bir beslenme ve diyet uzman?na dan??arak ki?iye özel haz?rlanm??, haftada 0,5 – 1 kilogram verilmesini hedefleyen ve her çe?it besin grubunu içeren dengeli bir beslenme program? uygulanmal?d?r.

GÜNDE 12-15 BARDAK SU ?Ç?N
Al?nan kiloyu h?zl? vermenin yollar?

Ramazan ay?nda azalan ö?ün say?lar?n? bayramdan sonra günlük beslenme program?na ara ö?ünler ekleyerek art?rmak, yava?lam?? olan metabolizma h?z?n?n yükselmesini sa?layacakt?r. Ara ö?ünler; meyve, süt veya süt ürünleri, tah?ll? ekmek, peynir, diyet bisküvisi gibi besinlerden olu?mal?d?r. Ayr?ca az su tüketimi de; yorgunluk, böbrek hastal?klar?, deride kuruma ve sindirim sistemi gibi rahats?zl?klara yol açmaktad?r. Bu nedenle Ramazan ay?ndan sonra da günlük su tüketiminin minimum 8-10 su barda??, toplam s?v? tüketiminin de 12-15 su barda?? olmas?na özen gösterilmelidir.

HAF?F Y?YECEKLERLE SA?LIKLI B?R BAYRAM GEÇ?R?N
Al?nan kiloyu h?zl? vermenin yollar?

Ramazan Bayram? süresince güne hafif bir kahvalt?yla ba?lanmal? ve gün boyu ö?ün atlanmamal?d?r. Besinler iyi çi?nenmeli, yava? yava? ve s?k yenilmelidir. Bayram boyunca tatl? ve çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. Özellikle s?cak havalarda, e?er tatl? yenecekse hamurlu ve ?erbetli tatl?lar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatl?lar tercih edilmelidir. Bayramda ve sonras?nda a??r? yemek ve tatl? tüketimi; kalp, böbrek,karaci?er, ?eker hastal??? ve yüksek tansiyon rahats?zl??? olan ki?ilerde sa?l?k sorunlar?na neden olabilir. Metabolizma h?z?n?n yava?lamas?, sindirim sistemi rahats?zl?klar? gibi ?ikayetleri de meydana getirebilmektedir. Dolay?s?yla bayramdan sonra bu sorunlar?n tekrar etmemesi için ak?am yeme?inde çok ya?l? besinleri tercih etmemeye, porsiyon ölçülerin normal olmas?na ve ak?am yeme?inin çok geç saatlerde yenilmemesine dikkat edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir