ALASYA(ENKOMİ)HARABELERİ

Home » Gezilecek Yerler » ALASYA(ENKOMİ)HARABELERİ

St. Barnabas Kilisesi’nin güney bat?s?nda bulunan Enkomi Harabeleri, M.Ö. 2000 – 1050 y?llar? aras?na tarihlendirilmektedir. Eskiden bir liman ?ehri olan Enkomi’nin yan?ndan geçen Pedios Nehri’nin (Kanl? Dere’nin) Enkomi Liman?’n? alüvyonlar ile doldurmas?, meydana gelen yersars?nt?lar? ile oturulamayacak hale gelmesi ve Akalar’?n ?ehri sürekli tehdit etmesi sonucu M.Ö. XI. yüzy?lda tamamen terkedilmi?tir.

A Alan?: Bu alan?n do?usunda moloz ta?larla in?a edilen yap?lar bulunmaktad?r. Alan?n en önemli yap?s? düzgün kesilmi? ta? bloklar kullan?larak yap?lan Bronzlar evidir.

B Alan?: Bu alanda dikdörtgen kuleleri bulunan ve dolgu tekni?iyle yap?lan ?ehir tahkimat? bulunmaktad?r.

C Alan?: Her yöne ?zgara ?eklinde paralel uzanan yollar?n her iki yan?nda ikamet yerleri bulunmaktad?r. En önemli binas?: ‘Sütunlu Ev’ ad? verilendir.

D Alan?: Burada bulunan 18 numaral? bir mezarda çok zincir buluntular ele geçmi? itibar?yla ‘’Bina 18’’ ad?n? alan yap?lar bulunmaktad?r. Bu yap?lar bir avlu ve bir avluyu çevreleyen odalardan ibarettir.

E Alan?: Bir kült heykeli olarak görülen tunçtan yap?lm?? ‘’Boynuzlu Tanr? Heykeli’’nin bulundu?u aland?r.

F Alan?: E alan?n?n kuzeyinde bulunmaktad?r. Burada tunçtan yap?lm?? çok say?da buluntu ele geçmi?tir.

G Alan?: ?ehrin kuzeyinde bulunmaktad?r. Burada elden edinilen cüruf kal?nt?lar?ndan bak?r i?leme atölyesinin bu alanda yer ald??? anla??lm??t?r.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir