Salyangoz(Garavolli) Turşusu

Salyangoz (Garavolli) Tur?usu:

“Müslüman mahallesinde salyangoz sat?lmaz” denilse de K?br?sl? Türkler garavolliyi veya salyangozu bolca yemektedirler. Özellikle Karpaz Yar?madas?ndaki köylerde koç olarak bilinen iri büyük olan garavolliler (salyangozlar) tutulup yendi?i gibi ticareti de yayg?n olarak yap?lmaktad?r. Küçük olanlar? yenmemektedir. Hatta garavollileri yakalay?p evlerinin bahçesinde kümes yaparak besleyip zaman? veya mevsimi gelince de meze yap?p yiyenlerden söz edebiliriz. Garavolliler yakla??k sekiz dokuz çe?iti yap?l?rken tur?usu da özel yap?l?p yenmektedir. Salyangozlar 2-3 gün bir sepet içerisinde aç b?rak?larak temizlenmeleri sa?lan?r. Ondan sonra kaynat?larak kabuklar?ndan tek tek ç?kart?l?rlar. Kabuklar?ndan ç?kart?lan salyangozlar cam kavanozlar içerisindeki sirkeye at?l?r ve tur?u haz?rlan?r.

Amberibulya(Pulya-Bağ Kuşu)Turşusu

Amberibulya (Pulya-Ba? Ku?u) Tur?usu:

Bu ku?lar t?b?kla yakalan?r. (Böyle bir uygulamay? yapmaman?z tavsiye edilir. adres) ?ç organlar? ç?kar?lmaz. Bu ku?lar?n tur?uya konabilmesi için yaral? olmamalar? gerekir. Aksi takdirde tur?u bozulur. Ku?lar temizlendikten sonra çok az kaynat?l?r. Kurumas? için bir süre bekletilir. Ondan sonra sirkeye at?l?r. Bu ku?lar iç organlar? ile birlikte yenildi?inden dolay? K?br?s’ta kavga edenle veya ?akala?anlar “seni amberibulya gibi oldu?un gibi yerim” deyimini s?kça kullanmaktad?rlar. 1533 y?l?nda K?br?s’? ziyaret eden J. Lorke, Limasol’da Amberibulya tur?usu yap?ld???n? ve Venedik’e ihraç edildi?ini yazmaktad?r.

Tavuk Yumurtası Turşusu

Tavuk Yumurtas? Tur?usu:  

       B?ld?rc?n yumurtas? tur?usu gibi yap?l?r.

Bıldırcın Yumurtası Turşusu

B?ld?rc?n Yumurtas? Tur?usu:

Yumurtalar ha?lan?p so?utulmaya b?rak?ld?ktan sonra kabuklar? soyulur. Kabuklar? soyulan yumurtalar cam kavanoza konur ve üzerine de sirke dökülerek tur?u kurulur. K?br?s’ta tur?u yapmaya “tur?u kurma” denilmektedir.

Bıldırcın Turşusu

B?ld?rc?n Tu?usu:

B?ld?rc?nlar tüyleri soyulur ve iç organlar? ç?kar?l?r. Az miktarda kaynat?ld?ktan sonra cam kavanoz içerisindeki sirkeye at?l?r.