Kereviz Turşusu

Kereviz Tur?usu

Kerevizi/kereviz K?br?s’ta k?? mevsiminde yeti?en bir sebzedir.Yaprak k?s?mlar? yenir. Mart ay?n?n ikinci yar?s?nda tohuma kalkar. Nisan ay?ndan sonra da kartla??r ve yenmez. Mart sonunda yani kartla?madan kesilen kerevizler iyice y?kan?r. Yakla??k be? cm. boyunda parçalar halinde kesilir. Kaynayan suya at?l?p iki dakika bekletilir. Sonra ç?kar?l?r ve süzülmeye b?rak?l?r. Tur?unun konaca?? kavanozlar haz?rlan?r. Kereviz parçalar? kavanozlara düzenli olarak yerle?tirilir. Üstüne sirke dökülür. Kerevizleri örtecek seviyeye gelince üzerine bir yemek kas??? da tuz ilave edilerek kavanozun a?z? s?k?ca kapan?r. ?ki hatta onbe? gün sonra tur?u yenme?e haz?rd?r. ?htiyaç duyuldu?u zaman ç?kar?l?r ve üzerine karaya? dökülerek yenir.

Kaz Ayağı Turşusu

Kaz Aya?? Tur?usu

Do?ada kendili?inden yeti?en ve uzun deneyimlerden sonra faydal? olduklar? anla??lan bitkilerden de tur?u yapar K?br?sl?lar. Bu do?al bitkilerin bilhassa dördü çok önemlidir.
Rumlar?n mangallo, Türklerin gaz aya?? dedikleri bitki, bir k?? bitkisidir. Asl?nda bir tür dikendir.Ancak Mart ay? sonuna kadar dikenleri ç?kmaz. ??te taze oldu?u bu mevsimde toplanan bitkiler sar? ve art?k yapraklar?ndan ay?klan?r. Olu?mu? dikenler varsa onlar da kesilip at?l?r. Bir iki gün buru?maya b?rak?l?r. Sonra kaynar suya at?l?p iki dakika bekletilir, Ç?kar?l?p süzüldükten sonra kavanozlara yerle?tirilir. Üzerini örtecek kadar sirke dökülür ve bir ka??k da tuz eklenir. On be? gün içinde yenecek duruma gelir. Üzerine kara ya? dökülerek yenir.

Kaya Koruğu Turşusu

Kaya Koyu?u Tur?usu

Malzemeler:
1 po?et kaya koru?u
1 çay barda??ndan 1 bardak az kaya tuzu
1 limon
4-5 di? sar?msak
1 litre su
2 litrelik cam kavanoz
Haz?rlan???:
Kaya kabuklar?n? ay?klay?p y?kay?n. Ay?klarken ye?il yapraklar? ve yapraklara yak?n k?s?mdaki saplar?n taze k?s?mlar?n? almaya dikkat edin.
Suyu kaynat?n ve yar?s?n?n içine tuzu ekleyerek kar??t?r?n.
Kavanoza tuzlu suyu koyun, y?kad???n?z ve 4 parçaya böldü?ünüz limonu, kabuklar?n? soyup do?rad???n?z sar?msaklar? ilave edin.

Ay?klad???n?z kaya koruklar?n? kavanozun içine bast?rarak yerle?tirin ve kenara ay?rd???n?z kaynar suyu kavanozun a?z?na gelecek kadar ilave edin.

1-1,5 hafta kadar sararmas? için bekleyin. Sararan kaya koruklar?ndan servis edece?iniz kadar al?n tuzlu gelirse suya tutun.

Sar?msak, zeytinya?? ve iste?e göre sirke ile servis yap?n.

 

Gabbar Turşusu

Gabbar Tur?usu:

K?br?s Türkünün yabani bitkilerden, imal etti?i ikinci tur?u türü gappari veya baz? bölgelerde gabbar ad? verilen bitkidir. Pek çok bitkisel vitamin içeren bu bitki K?br?s’?n her yerinde ama özellikle k?raç bölgelerde yeti?ir. Kökleri çok derinlere gitti?i için çok uyun ömürlü olur Ancak topra??n üstündeki k?sm? her y?l kuruyup ortadan kalkar. Her y?l toprakla bir olan yerden her Nisan ay?nda yeni filizler ye?erir. Nisan ay?nda ye?eren gappari bitkisi A?ustos ay?na kadar taze filizler verme?e devam eder. A?ustos ay?nda kendine özgü çiçeklerini açar Ekim ve Kas?m aylar?nda kimilerinin hiyarc?k. kimilerinin karpuzcuk dedi?i tohum dolu meyvesi olu?ur.
Mevsimine göre gapparinin ye?il filizleri, çiçekleri veya meyvesi kesilir. Su dolu bir kaba konur. Suyun gapparileri örtmesi ?artt?. Suyun üstünde kalmamalar? için temiz bir ta?la bast?rmak gerekir.Su hergün de?i?tirilir. Bu i?lem yedi gün sürer. Yedi gün içinde bitkinin ac?l??? gider. O zaman da al?n?p kavanozlara konur. Bir kas?k tuz ve konanlar? örtecek kadar sirke konup s?k?ca kapat?l?r. Üç hafta (21 gün) sonra yenecek k?vama gelir. Y?l boyunca bozulmadan kullan?labilir. Üzerine karaya? dökülerek yenir.

Bikla

Bikla:

Çe?itli sebzelerin ku?ba?? olarak do?ran?p pi?irilirken içerisine kari, mustard, sirke, un ve tuz ilave edilir. Haz?rland?ktan sonra cam kavanozlarda muhafaza edilir. ?çki masalar?n?n en gözde mezesidir. Özellikle K?br?s sandviç kültüründe yayg?n olarak sandviç içerisine konulup yenir. Biklas?zsandiviçin pek de tat? olmaz diye dü?ünülmektedir.

Girdama Turşusu

Girdama Tur?usu:

       Deniz kenarlar?nda yeti?en bir bitkidir. Bitki toplan?r. Sonra su ile iyice y?kan?p tuzundan ar?nd?r?l?p tepsermesi için bir yere yay?l?r. ?yice tepserdikten (kuruduktan)  sonra cam kavanoz içerisine konur ve üzerine de sirke dökülüp kavanoz kapat?lr. Sonra da tur?u olur.

 

Çitlenbit Turşusu

Çitlembit Tur?usu:

Do?adaki tabii olarak yeti?en çitlembit bitkisinin taze filizleri toplanarak iyice y?kan?r. Kurutulduktan sonra sirkeye at?larak tur?usu yap?l?r.

Cikla Turşusu

Cikla Tur?usu:

Boz renkte, gagas? sivri, böcek ve karar?p yere dü?en zeytinleri çokça yiyen bir cins göçmen ku?. Tur?usu da di?er ku?lar gibi kurulur.

Sipya (Sipga) Turşusu

Sipya (Sipga) Tur?usu:

Mürekkep bal??? Ahtapotun daha küçü?ü olan sipya da ahtapot gibi ayn? yöntemle tur?uya konur.

Ahtapot Turşusu

Ahtabot Tur?usu:

Yakalanan ahtabotlar?n mürekkebi, a?z? ve iç organlar? ç?kart?l?r. Ahtabot bir ta? veya kaya üzerine en az k?rk defa vurularak ve ta? – kaya üzerinde o?u?turularak a?art?l?r. Bu i?lemden sonra ç?kan köpüklerin art?k ç?kmad??? ve yumu?ak etlerin sertle?ti?i görülür. Daha sonra suda iyice ha?land?ktan sonra suyunu süzüp kurutulur ve ku?ba?? kesilerek kavanoza yerle?tirilir. ?çerisine sarm?sak at?l?r. Üzerine de ald??? kadar sirke ve bunun da üzerine hava almamas? için zeytin ya?? dökülür. Zaman içerisinde bir tabaka olu?turan tur?unun bu tabakas?na da tur?unun anas? denir.