Padem(Badem) Macunu

Padem Macunu

Macunlar içinde ayr? bir yeri olan padem (badem) macunu en besleyici olan macun türüdür. Yap?l??? itina istedi?i için di?er macunlardan daha az yap?l?r. Yap?l??? ?öyledir:
Kuru iç bademler al?n?r. Kaynat?l?p kabuklan soyulur.Sadece beyaz k?s?mlar? kal?r. Bu beyaz k?s?m güne?e konup iyice kurutulur. Kuruduktan sonra un halinde ö?ütülür. ?çine dövülüp toz haline getirilmi? mezdeki de ilave edilir. Bu malzeme kaç ölçek ise, o kadar ?eker al?n?r. Yar?s? miktarda su al?n?p ?eker akide haline getirilir. Akide k?vam?na gelince dövülmü? badem azar azar akideye dökülürken ka??kla hep ayni yöne kar??t?r?l?r. K?s?k ate?te kar??t?rma i?lemi, badem bitene kadar devam eder. K?vam?na gelince so?umaya b?rak?l?r. Kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.
E?er kar??t?rma ters tarafa yap?l?rsa k?vam?na gelmez gev?ek olur.

Patlıcan Macunu

Patl?can Macunu
Patl?can bir yaz sebzesidir.De?i?ik renk, ?ekil ve boyda olan patl?can çe?itleri vard?r. Siyah – topak, siyah uzun, mor uzun, beyaz çizgili uzun, orta boy mor dolmal?k, boyu yar?m metreye bulan mor-çizgili ve 5-6 santim boyunda beyaz topak.
Patl?can macunu i?te bu beyaz topak patl?canlardan olur. Ancak ince patl?canlar?n henüz taze olanlar?ndan da yap?labilir. Macun yap?lacak patl?canlar al?n?p soyulur. ?ki saat ek?ili suda bekletildikten sonra kirece yat?r?l?r. Alt? saat olunca al?n?p iki kez kaynat?l?r. Sonra 50 patl?cana bir okka ?eker konup iki saat bekletilir. K?s?k ate?te kaynat?l?rken içine vanilya konur. ?ndirilip so?utulur. ?çine ek?i s?k?l?p tekrar kaynat?l?nca k?vam?na gelir. O zaman kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.

Kabak Macunu

Kabak Macunu

Macun kaba?? al?n?p dilimlenir. Kabu?u soyulur. Sonra yakla??k 5cm. boyunda parçalar halinde kesilir. Kesilen parçalar ek?ili suya al?n?r. ?ki saat bekletildikten sonra kirece yat?r?l?r. All? saat bekletildikten sonra iki kez kaynat?l?p suyu dökülür. Sonra elli parça kaba?a bir okka ?eker konup iki saat bekletilir. K?s?k ate?te k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. So?umaya b?rak?l?r. Sonra içine az limon ve vanilya konarak tekrar kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.

Hurma Macunu

Hurma Macunu

K?br?s’ta pek yayg?n olan hurman?n çe?itleri vard?r. Bu çe?itlilik renk, ?ekil ve büyüklük bak?m?ndand?r. Macun hurmas? çok iri olan hurma türüdür. Hurma macunu i?te bu hurmadan yap?l?r.
Al?nan hurmalar soyulur. Bunlar yetkin ama tatl?la?mam?? haldedir. Bu hurmalar soyulup kirece yat?r?l?r. Ac?l?klar? olmad??? için üç saat yeterlidir. Kireçten ç?kar?l?nca ortadan delinip içine kavrulmu? badem veya karanfil konur ve limonlu suya at?l?r. ?ki saat bekletildikten sonra yüz hurmaya bir okka ?eker konup k?s?k ate?te kaynat?l?r. ?ndirilip so?utulduktan sonra ikinci kez limon ilavesi yap?larak kaynat?l?r. So?uyunca misafirlere ikram edilir.

Karpuz Macunu

Karpuz Macunu

Kabu?u kal?n olan karpuz dilimleri al?n?r. D?? yüzeyleri ile yumu?ak olan iç k?s?mlar? soyulur. Kesilen parkalar bir gece kirece yat?r?l?r. Sonra, iki kez kaynat?l?r. Elli parça karpuza bir okka ?eker konup iki saat bekletilir. K?s?k ate?te k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. Kaynarken içine vanilya ve renk konur. So?umaya b?rak?l?r. ?çine ek?i s?k?ld?ktan sonra bir kez daha kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.

Yeni Dünya Macunu

Yeni Dünya Macunu

Olgunla?maya yüz tutmu? iri yeni dünyalar al?n?r. Önce çekirdekleri ç?kar?l?r. Sonra kabuklar? soyulur. Bir okka yeni dünyaya bir okka ?eker konur. ?ki saat bekletildikten sonra kaynamaya b?rak?l?r . ?çine yar?m da limon s?k?l?r. Özlenince kavanozlara konup kald?r?l?r. Gerektikçe al?n?p misafirlere ikram edilir.

Turunç Çiçeği Macunu

Turunç Çiçe?i Macunu

Turunç çiçekleri toplan?r. Çiçe?in yaln?z taç yapraklar? al?n?r. Yeterince yaprak birikince bire bir ?eker al?n?p akide yap?l?r. Yani her kadeh çiçe?e bir kadeh ?eker al?n?r. Bir kapta akide hafitçe kaynarken bir kapta da su kaynar. Bir ba?ka kapla ise ek?ili su vard?r. Turunç çiçekleri, kaynayan suya at?l?r. Biraz solunca (beyazl?klar?n? kaybetmeden) kevgirle al?n?p ek?ili suya at?l?r.

Birinci i?leri bittikten sonra ek?ili sudaki çiçekler azar azar kaynayan akidenin içine at?l?r ve yava?ça kar??t?r?l?r. Bu kar??t?rma tüm çiçekler bitene kadar devam eder ve içine birazda ek?i s?k?l?r. K?vam?na gelince indirilip so?umaya b?rak?l?r. Kendi kokusu çok güzel oldu?u için ba?ka bir madde ilave edilmez. Kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.

 

Yeşil Turunç Macunu

YE??L TURUNÇ MACUNU

Ye?il halde ve ceviz büyüklü?ündeki turunçlar kesilir. Tencereye konup kaynat?l?r. Kaynarken içine az da karbonat at?l?r. Kaynad?ktan sonra önce d?? kabu?u soyulur. Sonra ya özel bir aletle ya da çay ka????n?n sap? ile içi ç?kar?l?r. ?çi su dolu bir kaba konur. Suyu her gün de?i?tirilir. Bu sekiz gün devam eder. Sekizinci gün ç?kar?l?p ek?ili suya konur. ?ki saat bekletildikten sonra her elli turunca bir okka ?eker konur. ?ki saat da ?ekerde bekletildikten sonra k?s?k ate?te kaynat?l?r. So?umaya b?rak?l?r. So?uduktan sonra içine ek?i s?k?l?r ve birkez daha kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.

Lokum

LOKUM

Malzemeler:
3 bardak su
50 gr toz jelatin
1 kilo ?eker
1 bardak ö?ütülmü? ceviz
8 öorba ka???? m?s?r ni?astas?
2-3 çorba ka???? çiçek suyu
Hindistan cevizi rendesi
Haz?rlan???:
Orta boy bir tencereye iki bardak su ve jelatini koyup iyice kar??t?r?n.Azar azar ?ekeri ilave edip orta ate?te kar??t?rmaya devam edin.Cevizleride kar???m?n içine ekleyip sürekli kar??t?r?n.Ni?astan?n,topaklanmas?n? engellemek için bir bardak su içinde eritip,çiçek suyu ile birlikte kar???ma ilave edip kaynat?n.Ate?i k?s?p,10 dakika kar??t?rarak pi?irmeye devam edin.Pi?en kar???m?,dar ve uzun,ya?lanm?? tepsiye dökün 8-10 saat bekletin.Haz?r olan lokumu istedi?iniz ?ekilde ve büyüklükte kesin ve hindistan cevizine bulay?p so?uk servis yap?n.

Üzüm Şırası

ÜZÜM ?IRASI

Malzemeler:
5 kilo üzüm=1 kilo üzüm suyu
1 çorba ka???? beyaz toprak (havara)

Haz?rlan???:
Üzümleri s?k?n ve posay? iyce ay?rmak için suyunu süzün.Üzüm suyunu büyük bir tencereye al?n.Beyaz topra??(havaray?) beyaz renkte ve topra?? geçirmeyecek bir kuma?a koyun ve iyce ba?lay?n.Tenceredeki üzüm suyunu ekleyin ve kaynat?n.Köpüklenmeye ba?lay?nca ka??k ile köpü?ünü al?n ve köp?ü bitebe kadar kaynat?n.Ate?ten al?n ve ve kuma? içerisinde kaynayan üzüm suyuna ekledi?imiz beyaz topra?? tencereden ç?kar?n.??ra so?uyuncaya kadar aç?k havada dinlendirin.So?uyan ??ray? ince bir kuma?tan süzerek ba?ka bir kab?n içerisine koyun ve buzdolab?nda saklay?n.
Not:Üzüm ??ras? Üzüm Sucu?u yapmak için kullan?l?r.