Gatsura(Katsura)

Gatsura(Katsura)

Malzemeler

5-6 adet dilimlenmi? ekmek
½ çay ka???? tereya?
2 çorba ka???? pekmez
servis önerisi: kaymak

Haz?rlan???:

Dilim ekmekleri ya?s?z bir tavada, yüzü sertle?ene kadar yakla??k bir dakika k?zart?n. Sonra çevirip di?er taraflar? k?zar?rken her birinin yüzeyine yar?m çay ka???? tereya?? sürün. Arka taraf? da sertle?ince çevirin. Böylelikle sertle?mi? ama k?zarmam?? ekme?iniz k?zarmaya ba?layacak. Alt?n? k?s?n. Rengi k?zaracak ancak siyaha dönmemeli. Ayn? i?lemi di?er yüzü için de yap?n. Sonra her bir ekme?e iki çorba ka???? ya da her taraf?n? kaplayacak kadar pekmez dökün. Tavaya dökülen damlalar? da ekmekleri gezdirerek temizleyin. Di?er taraf? için de ayn?s?n? yap?n. Nefis bir ekme?iniz olacak; ister peynir, ister kaymakla, isterseniz de sade bir ?ekilde yiyin.

Alıç Macunu

Al?ç Macunu

K?br?s’ta do?al olarak yeti?en a?açlardan biri de al?ç a?ac?d?r. Tüm K?br?s’ta yayg?nd?r. Yapra??n? döken bir a?açt?r. Meyvesi çekirdekli, üslü etlidir. Olgunla?ma mevsimi Ekim-Kas?m aylar?d?r. Olgunla?t??? zaman rengi san olur. Baz? bölgelerde k?rm?z? olana da rastlan?r. Ama k?rm?z? renkli olan? pek yayg?n de?ildir. Tad? ek?imsi tatl?d?r.
Olgunla?an al?ç, meyveleri toplan?p temizlenir. Güzelce y?kan?r. Çekirdekleri ile birlikte pi?ene kadar kaynat?l?r. Sonra elle ezilip püre haline getirilir. Süzgeçten süzülür çekirdeklerle kabuklar ayr?l?r.
Alta süzülen pelte al?n?r ve bire bir ?eker konup iyice kar??t?r?l?r. Alt? saat bekletilir. Sonra k?s?k ate?e konur, k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. K?vam?, ka???a al?nd??? zaman akmayacak duruma gelmesi olarak kabul edilir. So?umaya b?rak?l?r. Sonra cam kavanozlara konup muhafaza edilir. Misafirlere ikram edildi?i gibi, sabah kahvalt?lar?nda da kullan?l?r.

Domates Macunu

Domates Macunu

Henüz olgunla?mam?? ye?il domatesler al?n?p soyulur. Soyulan domatesler sönmü? kirece konur (yat?r?l?r) alt? saat bekletildikten sonra ç?kar?l?p kaynat?l?r. Üç kez kaynat?ld?ktan sonra ç?kar?l?p limonlu suya konur, ile saat bekletildikten sonra elli domatese bir okka ?eker konur. Alt? saat dinlendirildikten sonra k?s?k ate?te k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. Birkaç saat bekletildikten sonra limon s?k?larak bir kez daha kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konur. Misafirlere ikram edilir.

Ayva Macunu

Ayva Macunu

Ayva bir sonbahar meyvesidir. ?yi geli?mi? bir ayva meyvesi 300 gram civar?ndad?r. Yani 3 veya 4 ayva bir kilodur. Ek?imsi tatl? bir lezzeti vard?r.
Olgunla?m?? ayvalar al?n?p soyulur. Sonra dört e?it parçaya ayr?larak, çekirdekli k?sm? at?l?r. Her yönüyle temizlenen ayva dilimleri ek?ili suya at?l?r. Bir saat kadar bekletildikten sonra iki okkaya bir buçuk okka ?eker konup k?s?k ate?te k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. So?umaya b?rak?l?r. Sonra limon s?k?larak tekrar kaynat?l?r. Bu kez so?utulup kavanozlara konur ve misafirlere ikram edilir.

Elma Macunu

Elma Macunu

K?br?s’ta boyu bir metreyi geçmeyen çok dall? bir elma a?ac? türü vard?r. Çok say?da meyve verir. Fakat meyveleri ceviz büyüklü?ündedir. Buna “Macun Elmas?” denir. Erkenci bir tür oldu?u için May?sta sarar?r. ??te bu sararma durumuna varmadan önce yani olgunla?madan kesilen macun elmalar? soyulur, ortas?ndaki çekirdekli k?sm? da oyulur.

Bu duruma getirilen elmalar, kirece yat?r?l?r. Alt? saat kirece yat?r?ld?ktan sonra al?n?p üç kez kaynat?l?r. Üçüncü kezden sonra (limonlu) ek?ili suya konup üç saat bekletilir. Oyulan yerlere karanfil konur. Sonra elli elmaya bir okka ?eker konup alt? saat bekletilir. K?s?k ate?le k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. So?uduktan sonra ek?i suyu ilavesiyle bir kez daha kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.

 

Ceviz Macunu

Ceviz Macunu

K?br?s’a özgü ceviz orta büyüklükte olur. Bu büyüklük bir kahve fincan? büyüklü?ündedir. Ceviz meyveleri 20 Nisan – 10 May?s tarihleri (yakla??k olarak) aras?nda tazeliklerinin son dönemlerindedir. Bu tarihten sonra sertle?irler. ??te bu dönemde kesilen cevizler al?n?p soyulur. Temiz ve su dolu bir kaba konur. Sekiz gün süre ile su hergün de?i?tirilir. Bu i?lem ac?l?klar?n gitmesini sa?lar. Sekizinci günün sonunda bir ?i? al?n?p cevizler tam ortalar?ndan delinir ve söndürülmü? kirecin içine konur. Bu i?lem genellikle gece yap?l?r ve sabah erken kireçten al?n?p dört kez kaynat?l?r. Dördüncü kezden sonra limonlu suya konur. Birkaç saat da limonlu suda bekletildikten sonra al?n?p delinen yerlere ya kavrulmu? iç badem, ya karanfil ya da her ikisi de konur. Bu i?lem bittikten sonra her yüz cevize bir okka ?eker (yakla??k bin üçyüz gr.) konup cevizler örtülür. Alt? saat bekletilir, (dinlendirilir). Alt? saatin sonunda k?s?k ate?te, özlenene kadar kaynat?l?r. Bu son kaynamada yeterince limon suyu ilave edilir. Limon suyundan ?erbet yap??kan?ms? bir özellik al?r. Bu özelli?i macunu uzun süre korur.
Ceviz macunu, misafirlere ikram edilir.

Portakal-Turunç-Greyfurt-Pergamut Macunu

Portakal-Turunç-Greyfurt-Pergamut Macunu

Tümü de turunçgillerden olan bu dört meyvenin kabuklan al?n?r. ?ç k?s?mlar?ndaki yumu?ak k?s?m b?çakla ay?klan?r. Asitli d?? k?s?m ise sürtecek (rende) ile rendelenir. Yedi gün su dolu bir kapta bekletilir ve suyu hergün de?i?tirilir. Sekizinci gün kirece yat?r?l?r . Kireçte bir gece kald?ktan sonra üç kez kaynat?l?r. Sonra limonlu suya yat?r?l?r. ?ki saat sonra ç?kar?l?p her elli parçaya bir okka ?eker konup k?s?k ate?te kaynat?l?r. K?vam?na gelince k?s?l?p so?umaya b?rak?l?r. Sonra içine az ek?i s?k?larak tekrar kaynat?l?r ve so?umaya b?rak?l?r. Kavanozlara konup saklan?r ve misafirlere ikram edilir.

Havuç Macunu

Havuç Macunu

Havuç, yumrusu yenen bir bitkidir. Yakla??k 10 15 cm. boyundaki havuçlar seçilir.Üzerleri soyulur. Soyulan havuçlar kirece yat?r?l?r. Üç saat bekletilir. Sonra ç?kar?l?p üç kez kaynat?l?r. Sonra ek?ili suya at?l?r. ?ki saat da ek?ili suda bekletildikten sonra bir okka havuca bir okka ?eker konup alt? saat bekletilir. K?s?k ate?te k?vam?na gelinceye katlar kaynat?l?r. So?umaya b?rak?l?r. So?uduktan sonra limon ilavesi ile tekrar kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.

Kiraz Macunu

 

Kiraz Macunu

Kiraz macunu yapmak için sar? renkli oldu?u halde halk aras?nda “beyaz kiraz “veya “macun kiraz?” ad? verilen kiraz al?n?r. Önce çekirdekleri ç?kar?l?r. ?ki saat kadar kirece konur. Ç?kar?l?p bol su ile y?kan?r. Sonra biraz kaynat?l?p suyu dökülür. So?umaya b?rak?l?r. Bir saatlik bir dinlendirmeden sonra bir ölçek kiraz, bir ölçek ?eker konup üzeri örtülür. Bir saat da öyle bekletildikten sonra içine vanilya ve renk maddeleri de konup k?s?k ate?le kaynat?l?r. K?vam?na gelince indirilip so?utulur. Kavanozlara konup saklan?r ve gere?inde al?n?p misafire ikram edilir.

 

İncir Macunu

?ncir Macunu

Henüz olgunla?mam?? incirler toplan?p soyulup su dolu bir kaba konur.Sekiz gün boyunca sular? de?i?tirilir. 8?inci gün dört kez kaynat?l?p sular? dökülür. Sonra alt? saat kirece yat?r?l?r. Kireçten ç?kar?l?nca ?i?le ortadan delinip karanfil konur ve ek?ili suya at?l?r. Ek?ili sudan ç?kar?l?nca yüz incire bir okka ?eker konup dinlendirilir. Bu dinlendirme alt? saat sürer. K?s?k ate?te kaynat?l?r . K?vama gelince so?umaya b?rak?l?r. Ek?i ilave edilerek ikinci kez kaynat?l?nca art?k olmu? demektir. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.