Ağlamanın psikolojik ve fizyolojik faydaları

Home » Dünya Mutfağı » Ağlamanın psikolojik ve fizyolojik faydaları

14716796260-74391400

Her ?eyden önce çocuk olsun ergen olsun a?laman?n, psikolojik olarak rahatlatmas?n?n yan? s?ra birçok fizyolojik faydalar? da vard?r. A?lamak gözya?? bezlerini harekete geçirir ve onlar?n kurumalar?n? önler. Göz cidarlar?nda bulunan mikro irritanlar?n temizlenmesini sa?lar. Ayr?ca göz ya??n?n antibakteriyel özelli?i de vard?r, gözlerde enfeksiyon olu?mas?n? ve özellikle bebeklerde çapa??n göze zarar vermesini önler.

Faydalar?
A?lamak sinir sistemi için çok zararl? bir madde olan mangenez gibi toksik maddelerin ve stres sonucu biriken baz? zararl? maddelerin de vücuttan at?lmas?n? sa?lar. Endorfin hormonunun da salg?lanmas?n? sa?lar. Endorfin hormonunun iki yararl? etkisi vard?r. Biri a?r? kesici etkisi ki, bu etki bilinen en güçlü a?r? kesici madde olan morfinden bile yirmi kat daha fazlad?r. Di?er etkisi ise endorfinin keyif ve rahatlama vermesidir. A?laman?n di?er bir hormonal etkisi de çevredeki di?er insanlarda oksitosin hormonunu tetiklemesidir. Böylece a?lama sesi etraftaki insanlar?nda ?efkat duyma ve empati kurma gibi hisleri uyand?r?r. Oksitosin hormonu en fazla do?um esnas?nda salg?lan?r. Bu hormon bir yandan rahim kaslar?n?n harekete geçip do?umu gerçekle?tirirken di?er yandan da annenin yeni do?an bebe?ine hiç olmad??? kadar sevgi ve ?efkat dolu olmas?n? sa?lar.

A?laman?n birçok farkl? sebebi var
A?lamak bebeklikte, erken çocuklukta ve çocuklukta farkl? farkl? yorumlanmal?d?r. Bebeklerin seslerini duyurmalar?n?n tek yolu a?lamakt?r. Onlar çevreleriyle ancak a?layarak ileti?im kurabilirler. Bebekler sadece aç kald?klar?, alt?n? ?slatt?klar? ya da gaz problemi ya?ad?klar?nda de?il, çe?itli stres faktörleri nedeniylede a?layabilirler. Örne?in anne-baba uyumsuzluklar?, aralar?nda tart??malar ya da ?iddet gibi faktörler bebeklerde sebepsiz a?lamalara neden olabilir. Dolay?s?yla bebeklerde ve küçük çocuklarda görülen a?lama ve öfke nöbetleri bir davran?? bozuklu?u kategorisinde de?erlendirilmemelidir. Bunlar? çocuklar?n sakin ve sa?l?kl? kalabilmeleri için ba?vurduklar? bir yöntem olarak dü?ünülmelidir.

14716796660-35176800

Bebekler ve küçük çocuklar kendilerini a?layarak ifade etmeye çal???rlar. Bu nedenle ebeveynler, alt? temiz, aç de?il, gaz? yok bu çocuk neden a?l?yor? diye endi?elenebilirler. Hâlbuki o bebek biraz önce anne ya da babas?n?n karde?ine gösterdikleri ilgiyi fark edip bu nedenle kendini güvensiz hissetmi? olabilir. Di?er taraftan genelde çocuklar ebeveynlerini manipüle etmek için a?lamazlar. Ancak ebeveynler öyle oldu?unu dü?ünüp ??mar?kl?k olarak de?erlendirebilirler. Hâlbuki çocuklar ac? dolu hisleri birikti?inde, a?lamak için bahane arar ve bulurlar. Daha sonra da sakin rahat ve uyumlu bir ?ekilde günlerine devam ederler. A?layan bir bebe?e önce a?r?s?, sanc?s?, bir ihtiyac? var m? diye bak?lmal?, sonra fiziksel temasta bulunarak ona sar?lmal?d?r. Bu durum bebe?e güvende oldu?unu, ebeveyninin her zaman yan?nda oldu?unu hissettirecektir. Sonra da a?lamas?n? kabullenip sab?rla dinlememiz gereklidir. Böyle davran?lan çocuklar zamanla ruh sa?l??? aç?s?ndan problemsiz bireyler haline gelirler.

Çocuklar? televizyonla susturmaya çal??mak beyin geli?imlerini etkiliyor
Bu noktada ebeveynleri uyarmam gereken çok önemli bir husus var. Kesinlikle a?layan bir çocu?u televizyon izlesin de sussun diyerek, televizyon kar??s?na koymay?n?z. Çünkü dört ya??na kadar çocuklar?n beyin geli?imleri henüz istenilen düzeyde de?ildir. Televizyondaki ak?c? görüntüleri onlar kare kare h?zl? geçen foto?raflar halinde görürler. Böylece beyin kendisini h?zl? hareket etmeye ve h?zl? dü?ünmeye programlar ve kar??m?za hiperaktif, dikkat eksikli?i olan çocuklar ç?kar. Çünkü beyin gere?inden fazla h?zl? dü?ündü?ü zaman detaylara odaklanamaz. Haliyle ö?renme kapasitesi ve alg? düzeyi dü?ük çocuklar ortaya ç?kar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir