Parti Başlasın: Ev Yapımı Karamelize Soğanlı Hamburger

ev-yapimi-hamburger-nasil

Malzemeler
2 adet hamburger ekme?i
1 yemek ka???? ayçiçek ya??
Köftesi için:
250 gram dana antrikot
100 gram ya?l? dana dö? eti
1/4 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? karabiber

Karamelize so?an? için:1 adet büyük boy kuru so?an
2 yemek ka???? zeytinya??
1 tatl? ka???? toz ?eker
1 yemek ka???? elma sirkesi
1/4 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? tane çekilmi? karabiber

Sosu için:1 yemek ka???? dijon hardal?
1 tatl? ka???? mayonez
1 tatl? ka???? ac? sos
2 adet korni?on tur?u (arzuya göre)

Püf Noktas?
Hamburgerin sulu olmas? için; köfte kar???m?n? rondoda haz?rlamay?n, z?rh ile tüm malzemeyi incecik k?y?n. Kasapta haz?rlat?yorsan?z bir kez çektirin. Çok fazla yo?urmay?n.?yi bir hamburger köftesi, ya?s?z olmamal?d?r.

Pi?irme Önerisi
Haz?rlad???n?z hamburger köfteleri, hamburger ekme?inin çap?ndan geni? ve kal?nl??? 2 cm. kadar olmal?d?r.Köftelerin pi?me esnas?nda toplanmamas? için; orta k?s?mlar?na ba? parma??n?z ile bast?rarak çukurlar olu?turun. Bu sayede köfteler, yass? ?ekilde pi?ecek ve ortadaki çukur kaybolacakt?r.

Nas?l Yap?l?r?
Hamburger köftesini haz?rlamak için; dana antrikot ve ya?l? dana dö? etini keskin bir b?çak ya da z?rh yard?m?yla iri parçalar halinde kesin.
Tuz ve karabiberi ekleyin, sadece bir kez kar??t?r?n. Köfte harc?n? yo?urmay?n.
Kal?n ve lezzetli köfteler pi?irmek için; harc? iki e?it parçaya bölün. Ellerinizi ?slatt?ktan sonra yuvarlak ve kal?n köfteler haz?rlay?n.
Izgara ya da döküm tavan?z? k?zd?r?n. Ayçiçek ya?? ile ya?lay?n. Fazlas?n? bir ka??t havlu yard?m?yla al?n.
Haz?rlad???n?z köfteleri, tavaya yerle?tirin. Damak tad?n?za ve arzu etti?iniz pi?me derecesine göre ortalama her bir taraf?n? 3’er dakika kadar k?zart?n.
Karamelize so?an? haz?rlamak için; büyük boy kuru so?an? piyazl?k do?ray?n. Zeytinya??n? ayr? bir tavada k?zd?r?n. So?anlar? 2- 3 dakika kadar soteleyin.
Toz ?eker, elma sirkesi, tuz ve tane çekilmi? karabiberi de ekledikten sonra soteleme i?lemini so?anlar renk alana kadar, yüksek ?s?da sürdürün.
Hamburgerin sosu için; arzuya göre kullanaca??n?z korni?on tur?ular? küçük küpler halinde do?ray?n. Dijon hardal?, mayonez ve ac? sos ile harmanlay?n.
Hamburger ekmeklerini ?zgara ya da tavada ?s?t?n. Alt k?s?mda kullanaca??n?z ekmeklerin üzerine haz?rlad???n?z sostan bir parça sürün.
Üzerlerine k?zartt???n?z köfteleri yerle?tirin. Karamelize so?an ile köftelerin üzerini kaplay?n. ?ç k?sm?na sos sürdü?ünüz kalan hamburger ekmeklerini de köftelerin üzerine kapat?n.
Arzuya göre; bütün halde ya da ortadan ikiye kestikten sonra s?cak olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.
Servis Önerisi
Marul, domates ve köftenin s?cakl??? ile eriyen bir peynir dilimine hamburgerin içeri?inde yer verebilirsiniz.

Garnitürü Yanında: Sote Sebzeli Köfte

sote-sebzeli-kofte-tarifi

Malzemeler
Köftesi için:
800 gram dana dö? k?yma
200 gram orta ya?l? kuzu k?yma
1 adet büyük boy kuru so?an
2 di? sar?msak
10 gram karbonat
1/2 tatl? ka???? tuz

Sote sebze kar???m? için:
2 adet orta boy patates
1 adet orta boy patl?can
1 adet orta boy havuç
100 gram taze fasulye
4 yemek ka???? zeytinya??
1/2 tatl? ka???? domates salças?
1/2 çay ka???? tuz
1/2 tatl? ka???? pul biber

Püf Noktas?
K?ymay? karbonat ilavesiyle sak?z gibi bir k?vam alana kadar yakla??k 10-15 yo?urmak, ?ekil vermeden önce ya da sonra buzdolab?nda uzun saatler süresince bekletmek esast?r.

Pi?irme Önerisi
Köftenin adet say?s? büyüklüklerine göre de?i?iklik gösterebilir. Köfteleri yuvarlak olarak da haz?rlayabilirsiniz.Arzu etti?iniz sebzeleri kullanabilir, istedi?iniz baharatlarla çe?nilendirebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Dana dö? eti ve orta ya?l? kuzu etinden haz?rlanan kar???m k?ymay? kar??t?rma kab?na al?n. Kuru so?anlar? rendenin ince k?sm?yla rendeleyip suyunu s?karak süzdürün.
K?ymay?; rendelenmi? kuru so?an, karbonat ve tuz ilavesiyle 10-15 dakika kadar yo?urun. Haz?rlad???n?z köfte harc?n? kapa?? kapal? bir kapta, buzdolab?nda bekletin.
Sote sebze kar???m? için; kabuklar?n? alacal? ?ekilde soydu?unuz patl?can? küp ?eklinde do?ray?n. Ac?s?n?n ç?kmas? için tuzlu suda bekletin. Kabu?unu soydu?unuz patates ve havucu patl?canlarla uyumlu büyüklükte do?ray?n.
Uç k?s?mlar?n? al?p k?lç?klar?n? temizledi?iniz taze fasulyeleri iri parçalar halinde kesin. Küp patl?canlar hariç do?ram?? oldu?unuz di?er sebzeleri kaynar suda k?sa süre ha?lay?n. Tuzlu suda bekleyen patl?canlar?n suyunu süzüp durulad?ktan sonra üzerlerini ka??t havlu yard?m?yla kurulay?n.
Zeytinya??n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?r?p patl?canlar? kavurmaya ba?lay?n. Ha?lay?p suyunu süzdükten sonra üzerlerini kurulad???n?z di?er sebzeleri kat?p k?zartma i?lemini sürdürün.
K?zarmaya ba?layan sote sebzeleri domates salças? ve baharatlar ile tatland?r?n. Çok çok az miktarda s?cak su ekleyip k?s?k ate?te kaynamaya b?rak?n.
Haz?rlad???n?z köfte harc?n? dolaptan ç?kart?n. 10 dakika kadar oda ?s?s?nda bekletti?iniz köfte harc?n? son bir kez yo?urup ya?l? ka??t üzerine uzun ince bir dikdörtgen ?eklinde aç?n.
Keskin bir b?çak yard?m?yla uzun ince dikdörtgenler (parmak) ?eklinde kesin. Orta ate?te, k?zg?n bir tavada ters yüz ederek k?zart?n.
Sote sebze kar???m?n? servis tabaklar?na payla?t?r?n. ?ç k?s?mlar? da pi?en köfteleri üzerlerine yerle?tirip s?cak olarak servis edin.

Üzerine de Tereyağı: Pideli Köfte

pideli-kofte-tarifi

Malzemeler
Köftesi için:500 gram orta ya?l? k?yma
1 adet orta boy kuru so?an
1 adet yumurta
2 yemek ka???? galeta unu
1/2 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber
1/2 çay ka???? kimyon
4 dal maydanoz (arzuya göre)

Servisi için:2 adet küçük boy t?rnak pide
1 kase yo?urt (ç?rp?lm??)

Sosu için:2 yemek ka???? zeytinya??
1 di? rendelenmi? sar?msak
1 su barda?? rendelenmi? domates

Pi?irme Önerisi
Köfte harc?na arzu etti?iniz baharatlar? katabilirsiniz, çok az miktarda ö?ütülmü? defne yapra??n?n ho? bir aroma katt???n? unutmay?n.Köfteleri rendelenmi? ka?ar peyniri ilavesiyle de haz?rlayabilirsiniz.Üzerlerine az miktarda tereya?? ekledi?iniz t?rnak pideleri ?s?ya dayan?kl? f?r?n kab?na yerle?tirin. K?zarm?? köfteleri ve domates sosunu gezdirdikten sonra k?sa bir süre f?r?nlay?p servis edin. Unutmay?n bu da bir seçenek.

Nas?l Yap?l?r?
Köfteyi haz?rlamak için; kuru so?an? rendenin ince k?sm?yla rendeleyin. Ay?klad???n?z maydanoz yapraklar?n? ince ince k?y?n. Orta ya?l? k?ymay? kar??t?rma kab?na al?n. Yumurta, rendelenmi? kuru so?an, galeta unu, k?y?lm?? maydanoz ve baharatlar ilavesiyle yo?urmaya ba?lay?n.
K?vam al?p özle?en köfte harc?n? arzuya göre buzdolab?na kald?r?p k?sa bir süre dinlendirin.
Sonras?nda arzu etti?iniz büyüklükte parçalar kopart?n, avuç içinizde yuvarlad?ktan sonra yass? ?eklinde köfteler haz?rlay?n.
Domates sosu için; zeytinya??n? küçük bir sos tenceresinde k?zd?r?n. Rendelenmi? sar?msa?? ekleyip kar??t?rd?ktan sonra rendelenmi? domatesleri kat?n. Fazla suyunu çekene kadar k?s?k ate?te pi?irin.
Haz?rlad???n?z köfteleri, yanmaz/yap??maz tabanl? bir tavada ters yüz ederek k?zart?n. Küçük kareler halinde kesti?iniz t?rnak pidelerin üzerine tereya?? sürüp k?sa süre f?r?nlay?n. Servis esnas?nda kullanaca??n?z yo?urdu ç?rp?p pürüzsüz bir k?vam almas?n? sa?lay?n.
F?r?ndan ald???n?z pideleri servis tabaklar?na payla?t?r?n. K?zarm?? köfteleri üzerine dizin. Haz?rlad???n?z domates sosla taçland?r?n onlar?. Eritilmi? tereya?? gezdirin. Arzu eden yo?urt eklesin, arzu eden kekik ve pul biber.
Servis Önerisi
Yo?urt öncesinde pideli köftenin üzerine eritilmi? tereya?? gezdirebilir, domates sosu ekledi?iniz köfteleri sadece kekik ve pul biber e?li?inde de servis edebilirsiniz.Közlenmi? sivri biber ve domates de eklemeyi unutmay?n.

İçi Akışkan Köfte: Kaşarlı Köfte

kasarli-kofte-tarifi

Malzemeler
500 gram orta ya?l? k?yma
1 adet orta boy kuru so?an
1 adet yumurta
1/4 su barda?? ufalanm?? bayat ekmek k?r?nt?s?
1/4 demet maydanoz
1 su barda?? rendelenmi? ka?ar peyniri
1/2 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber
1/4 çay ka???? kimyon
1/4 çay ka???? toz defne yapra?? (arzuya göre)

Püf Noktas?
Köfte harc?n? iyice yo?urup pi?irme i?lemi öncesinde bir gün kadar buzdolab?nda dinlendirecekseniz e?er yumurta eklemeyebilirsiniz.Bayatlamaya yüz tutmu? ekmek içlerini kurutup ufalay?n ya da rondodan geçirin. Köfte harc?nda kullanmak üzere, buzdolab? po?etlerinde buzdolab?nda saklay?n. Arzuya göre hafif ?slat?p fazla suyunu s?kt?ktan sonra köfte harc?nda kullan?n.K?yman?n ya? oran?n? arzu etti?iniz gibi ayarlayabilir, dana/kuzu kar???k k?yma kullanmay? tercih edebilirsiniz.Kulland???n?z tavan?n durumuna göre köfteleri az miktarda ya? ilavesiyle de k?zartabilirsiniz.

Pi?irme Önerisi
Küçük küpler halinde kesti?iniz ka?ar peynirlerini köftelerin içine yerle?tirebilir, f?r?nda ya da tavada k?zartarak da servis edebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Köfte harc?nda kullanmak üzere; kuru so?an? rendenin ince taraf?yla rendeleyin. Ay?klanm?? maydanoz yapraklar?n? incecik k?y?n.
K?ymay? derin bir kar??t?rma kab?na al?n. Rendelenmi? kuru so?an, yumurta, ekmek k?r?nt?s?, ince k?y?lm?? maydanoz ve baharatlar e?li?inde yo?urmaya ba?lay?n.
K?vam al?p özle?en köfte harc?ndan arzu etti?iniz büyüklükte parçalar kopart?n. Orta k?s?mlar?na rendelenmi? ka?ar peyniri al?p avuç içinizde yuvarlayarak kapat?n. Üzerlerine hafifçe bast?r?p düzle?tirin.
Önceden k?zd?r?lm?? döküm tavada ters yüz ederek renk alana kadar k?zart?n. Bekletmeden s?cak olarak sevdiklerinizle payla??n.

Üç Beyaz Sevdirir: Kremalı Mantar Soslu Penne Makarna

kremali-mantarli-penne-makarna-1

Malzemeler
1 paket penne makarna
8 su barda?? su
1 yemek ka???? zeytinya??
1 çay ka???? tuz
Kremal? mantar sosu için:
1 yemek ka???? zeytinya??
1 yemek ka???? tereya??
300 gram mantar
1 su barda?? krema
1/2 su barda?? süt
4 yaprak fesle?en
2 di? sar?msak
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber

Servisi için:4 yemek ka???? rendelenmi? parmesan peyniri
Püf Noktas?
Sosu daha iyi çekmesi için makarnay? ha?lama suyunu süzdükten sonra durulamay?n.

Pi?irme Önerisi
Kremal? sosa arzuya göre rendelenmi? muskat cevizi ekleyebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Suyu derin bir tencereye aktar?n. Zeytinya?? ve tuz ilavesi ile makarnay? ha?lamak için kaynat?n.
Kaynayan suya penne makarnalar? aktar?n ve damak tad?n?za göre 10- 12 dakika kadar ha?lay?n.
Kremal? mantar sosu haz?rlamak için; nemli bir bezle temizledi?iniz mantarlar? ince ince dilimleyin. Sar?msaklar? bütün olarak b?ça??n tersi ile ezin. Fesle?en yapraklar?n? incecik k?y?n.
Zeytinya??n? tavada k?zd?r?n. Lezzetlerini vermesi için ezilmi? bütün halde olan sar?msaklar?, zeytinya??nda bir dakika kadar soteledikten sonra ç?kart?n.
Dilimlenmi? mantarlar? ekleyin ve sulanmamas? için; yüksek ate?te 3- 4 dakika kadar soteleyin.
Sote mantarlara, krema ve k?y?lm?? fesle?enleri de ekledikten sonra sosu 2 dakika kadar k?s?k ate?te kaynat?n.
Ha?lanan ve suyunu süzdü?ünüz penne makarnay? bekletmeden sos tenceresine aktar?n ve kar??t?r?n.
Kalan tereya??, süt, tuz ve taze çekilmi? tane karabiberi de ekledikten sonra makarnay? sosu ile 2 dakika daha pi?irin.
Kreman?n kat?la?mamas? için s?cak olarak bekletmeden, parmesan peyniri ilavesi ile servis edin. Makarnay? en yak?n arkada?? bilen tüm sevdiklerinizle payla??n.

İstersen Sandviç de Olur: Izgara Köfte

izgara-kofte-tarifi

Malzemeler
600 gram orta ya?l? k?yma (dana-koyun kar???k)
1 dilim bayat ekmek içi
1 adet küçük boy kuru so?an
1 adet yumurta
1 çay ka???? kimyon
1/2 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Püf Noktas?
Haz?rlad???n?z köfteleri, buzdolab?nda ve kapal? bir kapta en az 2 saat kadar dinlendirecekseniz yumurta eklemeden de yap??mayan ve lezzetli köfteler haz?rlayabilirsiniz.Izgara köfte yap?m?nda kullanaca??n?z k?yma, dana ve koyun etinden kar???k olarak haz?rlanan orta ya?l? k?yma olmal?, uzun süre yo?urulduktan sonra ?ekil verilmelidir.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre köfte harc?na ince k?y?lm?? maydanoz ekleyebilirsiniz.Haz?rlad???n?z köfteleri, çok hafif ya?lanm?? ?zgara izli tavada yüksek ate?te de pi?irebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Orta ya?l? k?ymay? kar??t?rma kab?na al?n.
Ortadan ikiye kesti?iniz kuru so?an? ve suda beklettikten sonra suyunu s?kt???n?z bayat ekmek içini rendenin ince taraf?yla rendeleyin.
Köfteleri uzun süre dinlendirmeyecekseniz yumurta, rendelenmi? kuru so?an, bayat ekmek içi, kimyon, tuz ve karabiberi kat?n.
Tüm malzemelerini ekledi?iniz köfte harc?n? k?vam al?p, toparlanana kadar yo?urun.
Köfte harc?ndan ceviz büyüklü?ünde parçalar kopart?n ve ya?lad???n?z ya da su ile ?slatt???n?z ellerinizle köftelere yass? ?eklini verin.
Vaktiniz varsa buzdolab?nda k?sa bir süre de olsa bekletti?iniz köfteleri, önceden ?s?tt???n?z ?zgarada ters yüz ederek k?zart?n.
Tereya?l? pirinç pilav?, baharatl? f?r?n patates gibi garnitürlerle birlikte s?cak olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Buzdolabında Yer Açın: Mozaik Pasta

mozaik-pasta-tarifi-1

Malzemeler
500 gram pötibör (petibör) bisküvi
1 çay barda?? süt
4 yemek ka???? kakao
6 yemek ka???? toz ?eker
100 gram eritilmi? margarin

Üzeri için:1 çay barda?? rendelenmi? hindistan cevizi

Püf Noktas?
Arzuya göre pudra ?ekeri kullanabilir, yo?un bir tat için eritilmi? bitter çikolata ekleyebilirsiniz.Margarin yerine eritme esnas?nda yüzeye ç?kan süt köpükleri (kazeini) al?nm?? tereya?? da kullanabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Pötibör bisküvileri geli?igüzel k?rarak ufak parçalara ay?r?n ve oval bir kaba aktar?n.
Eritilmi? tereya??n?; kakao, toz ?eker ve süt ile kar??t?r?n. Bisküvilerin oldu?u kaba aktar?n. Tüm malzemeyi iyice özle?ene kadar harmanlay?n.
Alüminyum folyoyu mutfak tezgah?n?z?n üzerine aç?n. Mozaik pasta harc?n? üzerine yerle?tirin.
Folyoyu iki taraftan kapatarak pastan?za piramit ?eklini verin. Pürüzsüz bir ?ekil almas? için yan taraflar?n? bir spatula yard?m?yla bast?rarak düzeltin.
Kolay dilimlenebilmesi için; mozaik pastay? buzdolab?nda 2- 3 saat kadar bekletin.
Dilimledikten sonra rendelenmi? Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.
Servis Önerisi
Haz?rlad???n?z mozaik pasta hamuruna farkl? kal?plar yard?m?yla yuvarlak, üçgen, rulo vb. ?ekiller verebilirsiniz.

Mantının Lezzet İkizi: Süslü Tava Böreği

suslu-tava-boregi

Malzemeler
2,5 adet yufka
1 adet so?an
500 gram k?yma
1 tatl? ka???? tuz
1 çay ka???? karabiber
1 çay ka???? kekik
250 ml. süt
50 gram rendelenmi? ka?ar peyniri
1/2 su barda?? zeytinya??
1 yemek ka???? zeytinya??
1 yemek ka???? tereya??

Üzeri ?çin:1 kase sar?msakl? yo?urt
3 yemek ka???? tereya?? (erimi?, pul biberle aromaland?r?lm??)

Pi?irme Önerisi
Dilerseniz f?r?nda, iki yüzünü de çevirmek ?art?yla 165 derecede 20 dakika pi?irebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
1 yemek ka???? tereya??n? eritin ve ince ince do?ranm?? so?anlar? kavurun.
K?ymay? ilave edin ve iyice kavurun. Baharatlarla aromaland?r?n.
Süt ve zeyinya??n? bir kasenin içinde birle?tirin.
1 yemek ka???? zeytinya??yla tavay? iyice ya?lay?n.
1 yufkay? tavan?n taban?na yerle?tirin. Sütlü ve zeytinya?l? kar???mdan sürün.
Kalan 1,5 yufkay? çeyrek parçalara ?ki parçay? tabana yerle?tirin ve k?ymal? harc? ilave edin. K?ymal? harc?n üzerine rendelenmi? ka?ar? ilave edin ve di?er 2 parçayla üzerini kapat?n.
Üzerine tekrar harc? ve ka?ar? ilave edin. Di?er yufakalarla üzerini örtün ve kar???m? iyice yedirerek dökün. Yufkay? kapat?n ve sütlü zeytinya?l? kar???m? iyice dökün.
Tavan?n kapa??n? kapat?n ve 10 dakika k?s?k ate?te pi?irin.
Tabak yard?m?yla çevirin ve 10 dakika daha pi?irin.
Üzerine yo?urt sar?msak, pul biberli tereya?? ve maydanoz yapraklar?yla süsleyerek servis edin. ??te bu kadar, afiyet olsun!

Sabah Pufu: Sebzeli Pişi

sebzeli-pisi

Malzemeler
500 gram un
300 ml. su
1 yemek ka???? zeytinya??
1 tatl? ka???? tuz
1 çay ka???? ?eker
1 paket instant maya
4 dal taze so?an (ince ince do?ranm??)
4 adet kurutulmu? domates (küp küp do?ranm??)
1 yemek ka???? siyah zeytin (dilimlenmi?)
4 su barda?? k?zartma ya?? (k?zartmak için)

Püf Noktas?
Mayalanma süresinin k?salmas? için, ?l?k su kullanabilirsiniz.

Pi?irme Önerisi
Dilerseniz k?zartma yapmadan f?r?nda da pi?irebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Unu geni? bir kaba eleyin.
Mayay? ve ?ekeri ilave edin.
Suyu bir elinizle unu kar??t?rarak dökün.
Di?er malzemeleri de ilave edin. E?er gere?inden fazla c?v?k olursa bir parça daha un ilave edin.
Di?er malzemeleri de ilave edin ve 30gr’l?k bezeler halinde tezgah üstünde mayaland?r?n.
Hafif üzerlerine un serpin ve nemli temiz bir bezle üzerlerini örtün.
Mayalanan hamur bezelerini hafif avucunuzla bast?rarak yass?la?t?r?n.
Minik bir kapak yard?m?yla ortalar?n? delin.
Tezgah üzerine dizin ve ya? k?zana kadar bekletin. ?yice k?zan ya??n içinde çevire çevire k?zart?n. ??te bu kadar, afiyet olsun!
Servis Önerisi
Yan?na diledi?iniz sosu haz?rlay?p, band?ra band?ra afiyetle yiyin. 🙂

Doğanın İnsana ve Sofraya Sunduğu Lütuf: Tütsüleme Yöntemi

tutsulenmis-somon

Gün geçmiyor ki do?a bir özelli?iyle daha ?a??rtmas?n bizi.
Evet, tütsülemeden bahsediyoruz. Fümeleme ya da isleme ise tütsülemenin göbek adlar?. Yak?lan a?aç parçalar?n?n duman?yla yap?l?yor ve g?da direkt ate?e maruz b?rak?lm?yor. Peynir, et, bal?k ba?ta olmak üzere g?dalara uygulan?yor ve katt??? aroma ve uzun dayanma süresiyle özellikle son y?llarda daha fazla tercih ediliyor. ?sli peynir ya da füme somon deyince market raf?ndan ya da restorandaki sipari?inizden hat?rlayacaks?n?zd?r. Peki yap?l???n? ve faydalar?n? biliyor musunuz?
Ve i?te do?an?n bize tatl? k?ya??; tütsüleme!
Tütsüleme neymi?, bakal?m…

tutsuleme-fumeleme

Tütsüleme/isleme/fümeleme g?dalar?n duman alt?nda haz?rlanmas? olarak özetlenebilen bir çe?it ‘pi?irme’ tekni?idir. Asl?nda g?day? ate?siz olarak pi?irmek, tütsülemenin tam ve do?ru kar??l???. Pi?irme için gereken duman ise sert a?açlar?n odun tala??ndan sa?lan?r. Bu a?açlara me?e, akçaa?aç, kay?n, bazen de elma, kiraz veya erik örnek gösterilebilir.
Reçineli a?açlar ise tütsülemeye uygun de?ildir. Hangi a?ac? kullan?rsan?z, o a?aç, g?daya kendine has aromas?n? verecektir. Yani farkl? a?açlarla farkl? aromalar elde etmek mümkün olabilir. Bu geleneksel yöntemin haricinde geli?en teknolojiyle art?k tütsüleme yap?lan f?r?nlar da mevcuttur.

Tütsülemede, g?dan?n içerisindeki suyun bir k?sm? isleme yöntemiyle uzakla?t?r?l?r. Dumanda yer alan ve patojen dü?man? baz? maddeler, isleme yoluyla g?daya geçer ve g?dada yeni mikroorganizmalar üremesini önler. Fümelenmi? g?dan?n daha uzun süre dayanmas?n?n s?rr? da budur diyebiliriz.
?ki çe?it fümeleme tekni?i vard?r; s?cak dumanlama ve so?uk dumanlama. S?cak dumanlama evde, aç?k alanda ya da bahçede rahatl?kla yap?labilirken, so?uk dumanlama için biraz teçhizat gerekebilir.
Tütsülemeyi en çok peynir, et ve bal?kta görüyoruz demi?tik. Peynirde isli peynir, ette dana ve hindi, bal?kta ise somon, mersin, alabal?k, istavrit, uskumru, lüfer, sardalya ve y?lan bal??? çe?itlerinde fümelemeyi görüyoruz.

YEMEK
Ö?REN 26 A?ustos 2016
Favorilerime Ekle
Gün geçmiyor ki do?a bir özelli?iyle daha ?a??rtmas?n bizi.
Evet, tütsülemeden bahsediyoruz. Fümeleme ya da isleme ise tütsülemenin göbek adlar?. Yak?lan a?aç parçalar?n?n duman?yla yap?l?yor ve g?da direkt ate?e maruz b?rak?lm?yor. Peynir, et, bal?k ba?ta olmak üzere g?dalara uygulan?yor ve katt??? aroma ve uzun dayanma süresiyle özellikle son y?llarda daha fazla tercih ediliyor. ?sli peynir ya da füme somon deyince market raf?ndan ya da restorandaki sipari?inizden hat?rlayacaks?n?zd?r. Peki yap?l???n? ve faydalar?n? biliyor musunuz?
Ve i?te do?an?n bize tatl? k?ya??; tütsüleme!
Tütsüleme neymi?, bakal?m…
Bir çe?it pi?irme tekni?i: Tütsüleme nedir?
holysmokeoliveoil
holysmokeoliveoil
Tütsüleme/isleme/fümeleme g?dalar?n duman alt?nda haz?rlanmas? olarak özetlenebilen bir çe?it ‘pi?irme’ tekni?idir. Asl?nda g?day? ate?siz olarak pi?irmek, tütsülemenin tam ve do?ru kar??l???. Pi?irme için gereken duman ise sert a?açlar?n odun tala??ndan sa?lan?r. Bu a?açlara me?e, akçaa?aç, kay?n, bazen de elma, kiraz veya erik örnek gösterilebilir.
Reçineli a?açlar ise tütsülemeye uygun de?ildir. Hangi a?ac? kullan?rsan?z, o a?aç, g?daya kendine has aromas?n? verecektir. Yani farkl? a?açlarla farkl? aromalar elde etmek mümkün olabilir. Bu geleneksel yöntemin haricinde geli?en teknolojiyle art?k tütsüleme yap?lan f?r?nlar da mevcuttur.
tutsulenmis-somon
Tütsülemede, g?dan?n içerisindeki suyun bir k?sm? isleme yöntemiyle uzakla?t?r?l?r. Dumanda yer alan ve patojen dü?man? baz? maddeler, isleme yoluyla g?daya geçer ve g?dada yeni mikroorganizmalar üremesini önler. Fümelenmi? g?dan?n daha uzun süre dayanmas?n?n s?rr? da budur diyebiliriz.
?ki çe?it fümeleme tekni?i vard?r; s?cak dumanlama ve so?uk dumanlama. S?cak dumanlama evde, aç?k alanda ya da bahçede rahatl?kla yap?labilirken, so?uk dumanlama için biraz teçhizat gerekebilir.
Tütsülemeyi en çok peynir, et ve bal?kta görüyoruz demi?tik. Peynirde isli peynir, ette dana ve hindi, bal?kta ise somon, mersin, alabal?k, istavrit, uskumru, lüfer, sardalya ve y?lan bal??? çe?itlerinde fümelemeyi görüyoruz.
Sa?l?kl? saklama: Tütsüleme niye yap?l?r?
loupiote
loupiote
Tütsülemenin sadece tad? için yap?ld???n? san?yor olabilirsiniz ancak yan?l?yorsunuz. Tütsülemenin, aroma haricinde hem saklama, hem sa?l?k olarak farkl? yararlar? var. Tütsüleme, kullan?lan a?aç türüne göre farkl? aromalar? g?daya kat?yor evet. Böylece ette mevcut lezzetinin yan?nda farkl? bir is tad? da oluyor. Ayr?ca içinde farkl? mikroorganizmalar?n üremesi engellendi?i için antimikrobik oldu?u gibi daha uzun süre de saklanabiliyor. Çok bilinmeyen bir etkisi de antioksidan olmas?. Yani lezzeti kadar faydas? da mevcut.
O zaman ne duruyoruz? Tütsüleme yapal?m m??
O halde: Tütsüleme nas?l yap?l?r?

tutsulenmis-balik

?lk olarak bal???n?z? iyice temizleyin ve y?kay?n. Bal?klarda kan kalmamas?na dikkat edin, p?ht?lar? ve kar?n içi zar? da ald???n?zdan emin olun. ?sterseniz iri bal?klar? parçalara ay?rabilirsiniz, bu tamamen size kalm??. Ancak unutmay?n; tütsüleme i?lemi ba?lad?ktan sonra bir daha y?kama yapamayacaks?n?z, bu yüzden bal??? iyice temizleyin.
Ard?ndan kürleme dedi?imiz tuzlama a?amas?na geçiyoruz. Elinizi ?slat?n ve ince tuza bat?r?n. Elinize yap??an tuzlarla kar?n bo?lu?u dahil bal??? iyice ovalay?n, tuzlar? yedirin. Kaya tuzu, iyotlu tuz ya da deniz tuzu kullanmamaya dikkat edin. ?yotsuz sofra tuzu, vakumlu kurutulmu? tuz, ince tuz ve konserve tuzu kullanabilirsiniz. Tuzlanan bal?klar? kar?nlar? yukar? do?ru bakacak ?ekilde bir kaba dizin ve 10 saat kadar dinlendirin.
Bu i?lemden sonra s?ra geldi kurutmaya. Direkt güne? ?????na maruz kalmayacaklar? bir yerde bal?klar?n?z? kuyruklar?ndan asarak kar?nlar? aç?k bir biçimde kurumaya b?rak?n. Bal?klar?n?z?n kurudu?unu kar?nlar?ndan anlayabilirsiniz. E?er kar?n k?sm?na bast?rd???n?zda parmak iziniz kal?yorsa i?lem tamam demektir.
Yukar?da bahsetti?imiz a?aç türlerinden birinin tala??n? kapakl? mangal ya da tütsü f?r?n?na haz?rlad?ktan sonra ?zgaray?, tala?lara de?meyecek ?ekilde 8 cm kadar yukar? yerle?tirin. Bal?klar?, mangal?n kenarlar?na de?meyecek ?ekilde yerle?tirin. Ate? yak?n ve mangal? üzerine koyun. Mangal?n kapa??n? iyice kapatt???n?zdan emin olun.
Mangal?n içindeki tala?lar rutubetini kaybedip duman ç?karmaya ba?lad?ktan sonra için için yanacakt?r. Ve böylece etiniz (bal???n?z) bu dumanla tütsülenecek, seçti?iniz a?ac?n tala??yla aromalanacak, lezzetlenecek. Ortalama 25 dk. Mangal? ate?ten al?n ve üstünü açmadan so?umaya b?rak?n. Ve yar?m saatlik sürenin sonunda ta taaa! Dumanla iyice pi?en bal???n?z haz?r!