İngilizlerin Geleneksel Lezzeti: Fish and Chips

fish-and-chips-tarifi

Mezgit gibi beyaz etli ve fileto ç?kart?labilen bal?k çe?itlerinden haz?rlanan fish and chips (k?zarm?? bal?k ve patates) tarifi, kaparinin lezzet verdi?i olmazsa olmaz? tartar sos e?li?inde servis ediliyor.

Kaplama harc? ile ç?t?r ç?t?r ve alt?n sar?s? renginde k?zaran bal?klar, k?lç?k ay?klama derdine de son veriyor.

Malzemeler
400 gram fileto mezgit
2 adet orta boy patates

Kaplama harc? için:
1 su barda?? un
1/2 su barda?? m?s?r ni?astas?
2 adet yumurta
1 su barda?? maden suyu
1/2 su barda?? süt
1/2 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

K?zartmak için:
2 su barda?? ayçiçek ya??

Tartar sos için:
4 yemek ka???? süzme yo?urt
2 yemek ka???? mayonez
4 adet salatal?k tur?usu
1 yemek ka???? kapari çiçe?i
1 yemek ka???? limon suyu
1/4 demet dereotu
1/4 çay ka???? tuz

Püf Noktas?
Kaplama harc?nda kullanaca??n?z tüm malzemelerin (un ve m?s?r ni?astas? da dahil) so?uk olmas?, kaplamay? daha ç?t?r ve kabar?k hale getirecektir. Bu sayede so?uk harç ile kaplanan bal?klar k?zg?n ya? ile bulu?tu?unda fazla ya? çekmeyecek.

Pi?irme Önerisi
Arzuya göre; süt ve maden suyu yerine kaplama harc?nda bira kullanmay? tercih edebilirsiniz.Elma dilim ?eklinde do?rad???n?z taze patatesleri, kabuklu olarak da k?zartabilirsiniz.K?zartma i?lemini derin ya?da ya da fritözde yapman?z ve kaplama harc?n? buzdolab?nda en az 30 dakika kadar beklettikten sonra kullanman?z önerilir.

Nas?l Yap?l?r?
Kaplama harc? için; buzdolab?nda bekletti?iniz un, m?s?r ni?astas?, yumurta, maden suyu, süt, tuz ve karabiberi bir kapta pürüzsüz bir hal alana kadar kar??t?r?n.

Deri ve k?lç?k k?s?mlar?n? ay?klad???n?z fileto mezgitleri parmak ?eklinde kesin arzuya göre dilim olarak b?rak?n.

Kabu?unu soydu?unuz patatesleri, parmak ?eklinde kesin. Bol suda durulad?ktan sonra üzerlerini bir ka??t havlu yard?m?yla kurulay?n.

?kiye böldü?ünüz ayçiçek ya??n? ayr? ayr? tavalarda k?zd?r?n. Fileto mezgit bal?klar?n? haz?rlad???n?z kaplama harc?na bulad?ktan sonra k?zg?n ya?da, arkal? önlü ters çevirerek k?zart?n.

Parmak ?eklinde do?rad???n?z patatesleri de k?zg?n ya?a b?rak?n ve aralarda kar??t?rarak alt?n sar?s? renk alana kadar k?zarmalar?n? sa?lay?n.

Ka??t havlu üzerine ald???n?z bal?k ve patatesleri, fazla ya??n? b?rakmalar?n? için 2-3 dakika kadar dinlendirin.

Tartar sos için; uç k?s?mlar?n? kesti?iniz salatal?k tur?ular?n? küçük küpler halinde kesin. Dereotu ve kapari çiçeklerini incecik k?y?n. Süzme yo?urt, mayonez, limon suyu, tuz ve do?ranm?? tüm malzemeleri küçük bir kapta kar??t?r?n.

Servis taba??na ald???n?z k?zarm?? bal?k ve patatesleri, tartar sosla birlikte bekletmeden servis edin. Arzu etti?iniz ye?illikler ile birlikte sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Servisi esnas?nda kullanaca??n?z tartar sosa taze ki?ni? de ekleyebilirsiniz.

Tereyağlı Limon Soslu: Mezgit

mezgit-tarifi

Lezzetli, s?k? ve beyaz eti nedeniyle tavuk etine benzetilen fileto mezgit dilimlerini tereya??nda k?zartt?ktan sonra ona çok yak??aca??n? dü?ündü?ümüz limon suyu ve baharatlarla çe?nilendirdik.

Farkl?, basit ve lezzetli bir bal?k tarifi arayanlar? böyle alal?m.

Malzemeler
3 dilim fileto mezgit bal???
3 yemek ka???? tereya??
1 yemek ka???? zeytinya??
1 adet taze s?k?lm?? limon suyu
1 adet rendelenmi? limon kabu?u
1 çay ka???? tuz
1 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber
1 tatl? ka???? kuru fesle?en

Püf Noktas?
Bal?klar?n da??lmamas? için deri k?s?mlar?n? üzerinde tutun. K?lç?klar?n?n tamamen al?nm?? ve temizlenmi? olmas?na dikkat edin.

Pi?irme Önerisi
Taze s?k?lm?? limon suyu yerine portakal suyu kullanmay? tercih edebilir, servisi esnas?nda bal?klar?n üzerine zeytinya?? gezdirebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kafa ve k?lç?k k?s?mlar?n? ay?klad???n?z, derisi üzerinde duran fileto mezgit parçalar?n? tuz ve taze çekilmi? tane karabiberin yar?s?yla çe?nilendirin.

Tereya??n?n yar?s?n? zeytinya?? ilavesiyle birlikte ?zgara izli döküm tavada k?zd?r?n.

Tuz ve karabiberle çe?nilendirdi?iniz mezgit dilimlerini arkal? önlü hafif bir renk alana kadar k?zart?n.

Yüksek ate?te ve k?sa sürede pi?en bal?klar?, geni? bir servis taba??na al?n.

Tereya??n?n kalan?, taze s?k?lm?? limon suyu, tuz, taze çekilmi? tane karabiber ve kuru fesle?eni k?zartma tavas?na al?n. Rendelenmi? limon kabuklar?n? katt???n?z sos kar???m?n? 2 dakika pi?irin.

Pi?irdi?iniz bal?klar? yeniden k?zartma tavas?na al?p, sosla parlakl?k ve lezzet kazanmalar?n? sa?lay?n.

Tereya?l? ve limon sulu sosuyla bulu?an mezgitleri, s?ca?? s?ca??na sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Beyaz etli bal?k dilimlerini arzuya göre limon dilimleri ve taze ki?ni? yapraklar? e?li?inde servis edebilirsiniz.

Izgara ya da Fırın: Somon

somon-tarifi

Omega-3 ya? asitleri bak?m?ndan zengin, so?uk sularda yeti?en somon bal???n? daha da lezzetli hale getirmek için sadece bir iki küçük dokunu? yeter.

Zeytinya??, defne yapra??, limon suyu, kuru baharatlar ve arzuya göre ezilmi? bir di? sar?msak… Ya?l? bir bal?k oldu?u için ?zgara ya da f?r?nda pi?ecek olan somona yap?lacak en büyük iyilik onu tarifine kataca??n?z bu malzemelerle bulu?turmak.

Malzemeler
2 dilim somon (takoz ?eklinde biraz kal?n dilimlenmi?)
1/2 çay barda?? zeytinya??
1 yemek ka???? taze s?k?lm?? limon suyu
1 adet defne yapra??
1 çay ka???? tane karabiber
1/2 çay ka???? tuz

Servisi için:
1 dilim limon

Püf Noktas?
Fileto somonlar?n derilerini almay?n. Sosun fazlas?n? silkeledikten sonra bal?klar? ?zgara üzerine yerle?tirin.Somon bal???n?n pi?ip pi?medi?ini ?s? etkisiyle turuncudan bej rengine do?ru giden renk de?i?ikli?inden anlayabilirsiniz.Izgara üzerine yerle?tirdi?iniz fileto bal?klar? 3-4 dakikadan önce ters yüz etmeyin. Aksi takdirde ?zgara üzerine yap??abilir.

Pi?irme Önerisi
Marine kar???m?na bulad???n?z somonlar? buzdolab?nda 6-8 saat kadar beklettikten sonra pi?irebilirsiniz. Marinasyon süresinin uzamas? bal?klar?n lezzetini artt?r?r.Marine etti?iniz somon dilimlerini önceden ?s?t?lm?? f?r?nda, ya?l? ka??t üzerinde k?sa sürede pi?irebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Zeytinya??, taze s?k?lm?? limon suyu, defne yapra??, tane karabiber ve tuzu geni? bir kapta kar??t?r?n.

Somon dilimlerini bu kar???ma yat?r?p en az 30 dakika buzdolab?nda bekletin.

Buzdolab?ndan ç?kar?p k?sa süre önceden ?s?t?lm?? ?zgara üzerinde ters yüz ederek k?sa süre pi?irin.

Limon dilimleri ve ye?illikler e?li?inde s?cak olarak sevdiklerinizle payla??n.

Kim Uğraşacak Kılçığıyla: Balık Köftesi

balik-koftesi-tarifi-1

K?zarm?? bal??? bütün olarak gördü?ünde korkanlar, kafas?n? görmesem iyiydi diye dü?ünenler, kalsiyum ve fosfordan mahrum kalan bal?k kar??tlar? sizi unutmad?k.

Taze ye?illik ve baharatlarla harmanlanan bal?k köftesi tarifi sizler için biçilmi? kaftan. Limon s?karak yemek de serbest.

Malzemeler
500 gram mezgit fileto
6 adet taze so?an
4 adet arpac?k so?an
1/2 demet maydanoz
1/4 demet dereotu
1 adet yumurta sar?s?
1/2 çay barda?? galeta unu
1 adet rendelenmi? limon kabu?u
1 çay ka???? köri
1 çay ka???? tuz
1 çay ka???? karabiber

K?zartmak için:
1 su barda?? ayçiçek ya??

Püf Noktas?
Arpac?k so?anlar?, kabuklar?n? kolayca soymak için 5 dakika kadar s?cak suda bekletin.Levrek, mezgit gibi beyaz etli bal?klar? kullanmaya özen gösterin.

Pi?irme Önerisi
Haz?rlad???n?z bal?k köftelerini galeta ununa bulad?ktan sonra ya?l? ka??t üzerinde, f?r?nda da pi?irebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Derisi ve k?lç?klar?n? temizledi?iniz fileto mezgit bal???n? bol suda y?kay?p, kurulad?ktan sonra çok küçük parçalar halinde kesin.

Dereotu ve maydanozu incecik k?y?n. Taze so?anlar? halka halka kesin. Kabu?unu soydu?unuz arpac?k so?anlar? minik küpler halinde do?ray?n.

B?çak k?ymas? dedi?imiz hale gelen mezgit parçalar?n? derin bir kar??t?rma kab?na al?n. Do?ranm?? arpac?k ve taze so?an, ye?illikler, yumurta sar?s?, galeta unu, rendelenmi? limon kabu?u, köri, tuz ve karabiberi kat?n.

Tüm malzemeyi iyice kar??t?rarak yo?urun. Haz?rlad???n?z köfte harc?ndan ceviz büyüklü?ünde parçalar al?n ve elinizde yuvarlad?ktan sonra bast?rarak köfte ?eklini verin.

Tüm harç bitine kadar ayn? i?lemi tekrarlay?n. Ayçiçek ya??n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?r?n.

Bal?k sevdiren köfteleri, k?zg?n ya?da ç?t?r ç?t?r, alt?n sar?s? renk alana kadar arkal? önlü k?zart?n.

Fazla ya??n? b?rakmalar? için ka??t havlu üzerinde dinlendirdikten sonra ?l?k olarak servis edin. Yan?nda ye?illi?i eksik etmeden sevdiklerinizle payla??n.

Denizden Makarna Çıksa Yenir: Ton Balıklı Makarna

ton-balikli-makarna-tarifi-1

Malzemeler
1 paket makarna
200 gram ton bal??? konservesi
2 yemek ka???? zeytinya??
6 adet cherry domates
1 di? sar?msak
1 su barda?? ha?lanm?? m?s?r
1 su barda?? siyah zeytin
1/4 demet fesle?en
1 tatl? ka???? kapari
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Püf Noktas?
Makarnay? sosunu içine çekmesi için; süzdükten sonra so?uk sudan geçirmeyin.

Pi?irme Önerisi
Ton bal?kl? makarnay? arzuya göre; cheddar peyniri ile önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda 10 dakika pi?irerek de servis edebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Makarnay? kaynar suda yakla??k 8- 10 dakika kadar ha?lay?n. Sosunda kullanmak üzere 1 çay barda?? kadar ha?lama suyu ay?r?n. Makarnay? süzdükten sonra bir kenarda bekletin.

Ton bal?kl? makarnan?n sosu için; sar?msa?? rendeleyin. Kapari çiçeklerini ve fesle?eni incecik k?y?n. Cherry domatesleri ortdan ikiye kesin.

Zeytinya??n? bir tencerede k?zd?r?n. Do?ranm?? cherry domates ve rendelenmi? sar?msa?? 2 dakika kadar kavurun.

Ya??n? süzdürdü?ünüz ton bal??? konservesini ekleyin ve domatesler suyunu çekene kadar sosu pi?irin.

Ard?ndan s?ras?yla; ha?lanm?? m?s?r, siyah zeytin, do?ranm?? fesle?en ve kapari, tuz ve karabiber kat?n. Ha?lama suyundan ay?rd???n?z k?sm? ekleyin ve sosu kaynat?n.

Ha?lanm?? makarna ve ton bal?kl? harc? tencerede harmanlay?n. S?cak olarak bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Kızarmış Ekmek Yanına: Mantarlı Karides Güveç

gelin-buketi-12

Deniz kabuklular?n?n belki de en lezzetli olan? ve her tarifte lezzeti ile kendini ön plana ç?karan karides, sebzeler ile sotelendikten sonra f?r?n ve güveç lezzetini içine hapsediyor.

Rendelenmi? ka?ar peyniri ve tereya?? ile kar?? konulmaz bir hal al?yor.

Malzemeler
500 gram ay?klanm?? karides
200 gram kültür mantar?
2 yemek ka???? zeytinya??
1 yemek ka???? tereya??
1 adet kuru so?an
4 di? sar?msak
3 adet domates
4 adet ye?il biber
1 tatl? ka???? pul biber
1 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber

Üzeri için:
1 su barda?? rendelenmi? ka?ar peyniri

Püf Noktas?
Ay?klanm?? karidesleri son olarak ekleyin.

Pi?irme Önerisi
Sululuk oran?na göre kullanaca??n?z domates miktar?n? azalt?p, artt?rabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kuru so?an? ve sar?msaklar? küçük küpler halinde do?ray?n. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini ç?kard???n?z ye?il biberleri ince ince dilimleyin.

Kabu?unu soydu?unuz domatesleri küçük küpler halinde kesin. Mantarlar? nemli bir bezle silerek temizleyin. Sulanmamas? için suda bekletmeyin, bol su alt?nda y?kamay?n.

Zeytinya??n? bir tavada k?zd?r?n. S?ras?yla; do?ranm?? so?an ve sar?msaklar? renk alana kadar soteleyin.

Do?ranm?? ye?il biber ve domatesleri ekleyin ve soteleme i?lemini sürdürün. Küçük ebatlarda ise kesmeden arzuya göre dilimledi?iniz kültür mantarlar?n? ilave edin.

Son olarak; ay?klanm?? karidesleri ekleyin ve tüm malzemeyi yüksek ate?te 2 dakika kadar soteleyin.

Tuz, karabiber ve pul biber kat?n, kar??t?r?n. Karides kar???m?n? güveç kaplar?na payla?t?r?n. Rendelenmi? ka?ar peynirini serpi?tirin. Tereya??n? dört e?it parçaya bölüp, peynirlerin üzerine yerle?tirin.

Önceden ?s?t?lm?? 200 derece f?r?nda peynirler eriyip, nar gibi k?zarana kadar f?r?nlay?n. Uzayan ka?ar peynirine kar?? koymadan s?cak olarak servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Ilık Ilık, Çıtır Çıtır: Katmer

katmer-tarifi

Katmer yemek için Gaziantep’e yol almaya gerek yok. Il?k suyla tutulan hamurlar, uzun saatler süresince ayçiçek ya??nda bekledikten sonra elde incecik aç?l?yor. Haz?rlanan kaymak, toz ?eker ve boz f?st?kla bulu?tuktan sonra kare halini al?yor. Tereya??yla ya?lan?p f?r?nland?ktan sonra ç?t?r ç?t?r servis ediliyor.

Katmere oldukça yak??an bir top dondurmay? da unutmamak laz?m.

Malzemeler
Katmer hamuru için:
500 gram un
250 ml. ?l?k su
1 çay ka???? tuz

?çi için:
2,5 su barda?? süt
60 gram irmik
1/2 su barda?? toz ?eker
1/2 su barda?? toz antep f?st??? (boz f?st?k)

Katmerleri pi?irmek için:
1 yemek ka???? tereya??

Servisi için:
3 top sade dondurma

Püf Noktas?
Kare ?eklinde haz?rlad???n?z her bir katmeri, tereya??yla ya?lanm?? tepsilerde ve önceden ?s?t?lm?? f?r?nda ayr? ayr? 8-10 dakika kadar pi?irin.Hamur bezelerini ayçiçek ya?? içerisinde bekletme süresine uyun.

Nas?l Yap?l?r?
Elenmi? unu mutfak tezgah?na al?n. Tuz ve azar azar ekledi?iniz ?l?k su ilavesiyle hamuru toparlanana kadar yo?urun.

Kolayl?kla aç?lmas? için uzun bir süre yo?urdu?unuz hamuru, üç e?it parçaya ay?r?n.

Yuvarlad???n?z hamur toplar?n?, orta k?s?mlar?n? geçecek kadar ayçiçek ya??nda 12 saat kadar bekletin.

Tatl?n?n kayma?? için; sütü derin bir tencerede kaynat?n. ?rmik ekledi?iniz kaynar sütü, lapa bir kar???m elde edene kadar k?s?k ate?te pi?irmeye devam edin. Katmer yap?m?nda kullanmak üzere bir kenarda so?utun.

Uzun bir süre oda s?cakl???nda ve ayçiçek ya??nda bekleyen hamur bezelerini, kenar k?s?mlar?n? inceltmek için merdane yard?m?yla bir parça aç?n.

Sonras?nda hamurlar? mümkünse mermer bir mutfak tezgah?na vurarak baklava yufkas? inceli?inde elde açmaya devam edin.

Hamurlar? dört bir taraftan büyük bir dikdörtgen ?eklini alacak ?ekilde katlay?n. ?ç k?s?mlar?na toz ?eker, haz?rlad???n?z kaymak ve boz f?st?k serpi?tirin.

Kare ?eklini alacak ?ekilde kar??l?kl? kenarlar?ndan tutarak kapad???n?z katmerleri, tereya??yla ya?lanm?? f?r?n tepsilerine tek tek yerle?tirin.

Önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 8-10 dakika kadar pi?irdi?iniz katmerleri servis tabaklar?na al?n. Üzerlerine toz Antep f?st??? serpi?tirdikten sonra birer top dondurma e?li?inde servis edin.

Servis Önerisi
F?r?ndan ç?kan s?cak katmerleri ayr?ca toz Antep f?st???yla süsleyebilirsiniz.

Bir Kat Bisküvi Bir Kat Krema: Muzlu Kolay Pasta

biskuviden-muzlu-pasta-tarifi

Bir paket kakaolu bisküvi, krema ve muz dilimleri… Pratik bir ?ekilde muzlu kolay pasta tarifini uygulamak bu üç kelimeyi bir araya getirmekten kolay olabilir.

S?nav zaman?nda olan ö?rencilerin pratik bir ?ekilde tatl? ihtiyac?n? gidermeye, tüm bekarlara pasta haz?rlatmaya niyetliyiz.

Haydi bakal?m.

Malzemeler
20 adet kakaolu bisküvi
2 adet muz

Beyaz kremas? için:
1,5 su barda?? so?uk süt
2 yemek ka???? toz ?eker
2 yemek ka???? m?s?r ni?astas?
1 yemek ka???? un
2 adet yumurta sar?s?

Üzeri için:
100 gram ince çekilmi? ceviz içi

Püf Noktas?
Krema çok yo?un olmamal? ve sonradan koyula?maya devam edece?i için kaynama noktas?na geldi?inde ocaktan al?nmal?d?r. Alternatif olarak; ocaktan ald???n?z kremay? mikser yard?m?yla ç?rparak, bir parça tereya?? ekleyebilirsiniz.

Pi?irme Önerisi
Haz?rlad???n?z kremaya vanilya özütü ya da aromas? ekleyebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Pastan?n kremas? için; yumurta sar?lar?, toz ?eker ve sütü küçük bir sos tenceresine al?n.

Bir ç?rp?c? yard?m?yla kar??t?rd???n?z krema harc?na elenmi? un ve m?s?r ni?astas?n? kat?n. Pürüzsüz bir k?vam alana kadar kar??t?rd???n?z krema harc?n? oca?a al?n.

Aralarda sürekli kar??t?rarak, k?s?k ate?te hafif bir k?vam alana kadar pi?irin. Ocaktan ald???n?z kremay?, mikser yard?m?yla ç?rp?p, h?zl?ca so?utun.

?nce ince dilimledi?iniz muzlar? ortadan ikiye kesin. Porsiyonlar halinde haz?rlayaca??n?z pasta için bir adet kakaolu bisküviyi servis taba??na al?n.

Üzerine bir yemek ka???? kadar krema sürün. Ald??? kadar muz dilimini yerle?tirdikten sonra üzerine bir kat bisküvi kapat?n. Bir kat bisküvi bir kat krema olmak üzere dört katl? pastalar? bu ?ekilde haz?rlay?n.

Kalan krema ile üzerini kaplad???n?z bisküvili muzlu pastalar?n üzerine ince çekilmi? ceviz içi serpin. Arzuya göre muz dilimleri ile süsleyin. So?uttuktan sonra sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Cam bir f?r?n kab?na bisküvi ve krema kat? olarak kat kat haz?rlayabilece?iniz pastay?, so?uttuktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Bu Kez Evde Yapın: Waffle

waffle-tarifi

Çe?it çe?it ve renk renk malzeme ile atom bombas? etkisi yapan, diyet dü?man? waffle tarifini bu kez evde yap?yor, bu sayede konuklar?m?z? cezbediyoruz. Tamam kabul evde waffle makineniz olmayabilir ama onun hamurunu haz?rlamay? ö?renelim öncelikle. K?zg?n tavaya yerle?tirdi?imiz ?s?ya dayan?kl? metal kal?plarla da waffle haz?rlayabiliriz, olmad? tost makinesinden destek al?r?z. Tarifin detayl?ca okuyup püf noktalar?n? kapt?ktan sonra bal gibi yapar?z onu. Sonras?nda bal m? olur, nutella m? gelir yard?ma bakaca??z art?k.

Al?n muzu, çile?i, kiviyi. Kat?n beyaz çikolatay?, karamel sosu. Kondurun üzerine bir top dondurmay?. Sonuçta her ak?am d??ar? ç?kamay?z de?il mi?

Malzemeler
3 adet yumurta
2 yemek ka???? toz ?eker
1 su barda?? süt
1,5 su barda?? un
1/4 su barda?? ayçiçek ya??
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1/2 çay ka???? tuz

Servisi için:
4 top vanilyal? dondurma
4 yemek ka???? karamel sos
100 gram ahududu
100 gram yaban mersini
4 yemek ka???? pudra ?ekeri

Püf Noktas?
Yumurtan?n beyaz ve sar? k?s?mlar?n? dikkatli bir ?ekilde ay?r?n.Waffle kar???m?n?, özellikle un ekledikten sonra daha fazla kabarmas? ve süngerimsi bir dokuda kalmas? için mikser ile de?il bir ç?rpma teli yard?m?yla kar??t?r?n.

Pi?irme Önerisi
Waffle makinesi yerine k?zd?r?lm?? teflon tavada, ?s?ya dayan?kl? bir kal?p kullanarak waffle haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Yumurta sar?s? ve beyazlar?n? ayr? ayr? kaplara ay?r?n. Yumurta beyazlar?n?n oldu?u kar??t?rma kab?na ayr?ca tuz ekleyin.

Bir mikser yard?m?yla, h?zl? devirde köpük köpük olana kadar yakla??k 5- 6 dakika ç?rp?n.

Yumurta sar?lar?n?n oldu?u kar??t?rma kab?na toz ?eker kat?n. ?eker eriyip, kar???m beyaza yak?n bir renk alana kadar yumurtalar? ç?rp?n.

Süt, ayçiçek ya?? ve vanilyay? da ilave ettikten sonra kar??t?rma i?lemini sürdürün.

Elenmi? unu ve kabartma tozunu da kat?p, bir ç?rpma teli yard?m?yla tüm malzemeyi kar??t?rmaya devam edin.

Ç?rp?lm?? yumurta beyazlar?n?, waffle harc? ile bulu?turun. Ak??kan bir k?vam elde edene kadar tahta bir ka??k yard?m?yla kar??t?r?n.

Waffle makinesini k?zd?r?n. Haz?rlad???n?z harçtan bir kepçe kadar waffle gözüne dökün. Makinan?n kapa??n? kapatt?ktan sonra orta ?s?da, aralarda kontrol ederek pi?irme i?lemini gerçekle?tirin.

Haz?rlad???n?z waffle kar???m? bitene kadar ayn? i?lemi tekrarlay?n. Renk al?p, d??? ç?t?r içi daha yumu?ak k?vamda kalarak pi?en wafflelar? servis taba??na al?n.

Ahududu ve yaban mersinine bütün olarak, arzu etti?iniz kadar servis taba??nda yer verin. Wafflelar?n üzerine pudra ?ekeri eleyin. Karamel sos gezdirin.

Servis Önerisi
Bir porsiyonda iki adet waffle kullan?p, servisinde kullanaca??n?z malzemelere ara katta yer verebilirsiniz.Nutella, s?cak çikolata, bal, reçel gibi tatland?r?c? ürünlerin yan? s?ra arzu etti?iniz mevsiminde meyve dilimleri, ?ekerlemeler ve kuru yemi? parçalar? ile servis edebilirsiniz.

Dikenine Bile Katlanırsın: Gül Reçeli

gul-receli

Klasik Türk kahvalt?lar?n?n vazgeçilmezlerindendir reçel. Reçeller öyle çe?itlenirki, patl?can?ndan, karpuzuna, domatesine her çe?idini masam?zda görebiliriz.

Fakat öyle klasik lezzetler vard?r ki, olmasa yoklu?unu hissedece?in, yemeye doyamayaca??n hatta biraz daha abartal?m onsuz kahvalt? yapmak istemeyece?in. Sucuklu yumurta yoksa eksik kal?rsa o sofra, gül reçeli de o denli olmazsa olmaz?d?r kahvalt?n?n.

Hele o tazecik güllerin kokusu… Biliyoruz dikenine katlan?r?z, seve seve. ?ekerle birlikteli?inde evi dolduran kokusu, tarifsizdir. Gözünüzü kapatt???n?zda, k?? haz?rl?klar?n?n keyifle yap?ld??? o güzel yaz günlerine gitti?inize eminiz. ?imdi haz?rl?k yapma s?ras? sizde, en güzel gül yapraklar? sizinle olsun, kokusu bütün huzuruyla evinizin her kö?esini sars?n.

Malzemeler
200 gram kokulu gül yapraklar?
1 su barda?? ?eker
1/2 adet limon suyu
1,5 su barda?? su

Püf Noktas?
Bir gece önceden bekletmek, ?ekerin gül yapraklar?n?n suyunu salmas? ile birlikte sonradan daha fazla su eklemek yerine kendi suyuyla daha çabuk özle?mesine yard?mc? olur.

Pi?irme Önerisi
Dilerseniz kaynamadan önce tencerenin kapa??n? kapatabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Gül yapraklar?n? dibindeki beyaz k?s?mdan kesin ve sadece renkli k?s?mlar?n? derin bir tencerenin içine al?n.

?ekeri üzerine serpin ve bir gece bekletin.

Ertesi gün, suyunu salm?? olan ?eker ve gül yapraklar?n? k?s?k ate?te su ile birlikte kaynat?n.

Kaynama ba?lay?nca limon suyunu s?k?n ve özle?ene kadar pi?irmeye devam edin.

Kavanozlara payla?t?r?n ve so?uduktan sonra a?z?n? kapatarak saklay?n. ??te bu kadar, afiyet olsun.

Servis Önerisi
K?zarm?? ekme?in üzerine sürerek, afiyetle tüketebilirsiniz.