Çatladıysa Tamamdır: Acıbadem Kurabiyesi

acibadem-kurabiyesi-tarifi

Malzemeler
200 gram kavrulmam?? badem (ya da badem unu)
140 gram yumurta ak? (yakla??k 4 adet yumurta ak?)
325 gram toz ?eker
1/2 tatl? ka???? taze s?k?lm?? limon suyu

Üzerleri için:
8 adet çi? badem

Püf Noktas?
Gevreklik kazanmas? için tek ba??na k?s?k ate?te 5 dakika kadar kavurdu?unuz badem tozunu, so?uttuktan sonra kurabiye yap?m?nda kullanabilirsiniz.Kurabiyeleri k?rmadan, rahat bir ?ekilde ya?l? ka??tlar?ndan ay?rmak için; ?slak bir bezin yan? s?ra pi?irme ka??tlar?n? su dolu bir tepsi üzerinde k?sa süre gezdirebilirsiniz.Hamuru h?zl? bir ?ekilde so?utmak için mermer tezgah üzerine de alabilirsiniz.

Pi?irme Önerisi
Büyük olarak haz?rlayabilece?iniz ac?badem kurabiyelerini, haz?r olarak sat?lan silikon makaron silpatlar? üzerinde küçük boyutlarda da haz?rlayabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Ac?badem kurabiyesi haz?rlamak için; kavrulmam?? bademleri bir mutfak robotunda çekerek toz haline getirin.

Yumurta ak?n? bir tencerede çatal yard?m?yla ç?rpt?ktan sonra toz badem ve toz ?ekeri kat?n.

Ac?badem kurabiyesi hamurunu olu?turacak kar???m?, k?s?k ate?te 10-12 dakika kadar sürekli kar??t?rarak pi?irin.

?eker eriyip s?v?la?maya ba?layan kurabiye kar???m? bir ç?rp?c? yard?m?yla kar??t?rd???n?z için yeniden koyula?t???nda ocaktan al?n.

S?cak olan kar???m? geni? bir cam tepsiye aktar?p, aralarda kar??t?rarak so?utun.

Bir mala ya da spatula yard?m?yla kar??t?rd???n?z kurabiye hamuruna limon suyunu kat?p, hamurun kat?la?mas?n? sa?lay?n.

S?kma po?etine ald???n?z hamuru, taban?n? ya?l? ka??tla kaplad???n?z f?r?n tepsisine aral?kl? olarak büyük ya da arzuya göre küçük yuvarlaklar halinde s?k?n. Sivri kalan üzerlerini pi?erken yanmamas? için küçük dokunu?larla düzeltin.

Yeterli s?cakl??a ula?mas? için f?r?n? 140 derecede ?s?t?n. Yakla??k 10 cm. çap?nda 8 adet haz?rlad???n?z ac?badem kurabiyelerinin orta k?s?mlar?na kabuksuz çi? bademleri yerle?tirin.

Önceden ?s?t?lm?? f?r?nda, dü?ük derecede ve orta rafta 30 dakika kadar pi?irdi?iniz kurabiyeleri, çatlamaya ba?layan üzerlerinin renk almas? için 10 dakika kadar 150 derecede pi?irmeye devam edin.

F?r?ndan ç?kan ve ya?l? ka??t üzerinde bulunan kurabiyeleri, ?slak bir mutfak bezi üzerine ald?ktan sonra ya?l? ka??tlar?ndan ayr?lmalar?n? sa?lay?n.

Alt k?s?mlar? hafif bir ?ekilde nemlenen her iki kurabiyeyi, birbirine yap??t?r?p toplamda 4 adet kurabiye haz?rlay?n.

Tamamen toz bademle haz?rlanan ve mis gibi kokan kurabiyeleri, kapal? bir kapta uzun süre saklayabilir sevdiklerinizle payla?abilirsiniz.

Olmazsa Olmaz: Damla Çikolatalı Kurabiye

damla-cikolatali-kurabiye-tarifi

Malzemeler
75 gram tereya??
1 adet yumurta
100 gram pudra ?ekeri
1/2 çay ka???? tuz
1 su barda?? damla çikolata
300 gram un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya

Püf Noktas?
Kulland???n?z unun yo?unlu?una göre tarifteki oran? ½ su barda?? oran?nda azalt?p, artt?rabilirsiniz.Kat? malzemeleri eledikten sonra kullan?n, kurabiye hamuruna elinizle çok fazla yo?urmadan k?sa sürede ?ekil verin.

Nas?l Yap?l?r?
Oda ?s?s?nda bekletti?iniz tereya??n?, mikser yard?m?yla krema haline getirin.

Yumurta, pudra ?ekeri ve tuzu ekledikten sonra kar??t?rma i?lemini sürdürün.

Elenmi? un, kabartma tozu ve vanilyay? kat?n. Elinizin ?s?s? ile tereya??n?n çabuk bir ?ekilde erimemesi için tahta bir ka??k yard?m?yla hamuru k?vam alana kadar kar??t?r?n.

Damla çikolatalar? ekledikten sonra her taraf?na e?it olarak yay?lmas? için kar??t?rma i?lemini h?zl?ca sürdürün.

Haz?rlad???n?z kurabiye hamurunu, üzerini streç bir film ile kaplad?ktan sonra buzdolab?nda 20 dakika kadar bekletin.

So?uyan ve k?vam alan kurabiye hamurundan cevizden daha küçük parçalar kopart?n ve elinizle h?zl?ca ?ekil verin.

Kurabiyeleri, taban?n? ya?l? ka??t ile kaplad???n?z f?r?n tepsisine aral?kl? olarak yerle?tirin.

Önceden ?s?t?lm?? 175 derece f?r?nda 15 dakika hafif bir renk alana kadar pi?irin.

F?r?n içinde 5 dakika kadar beklettikten sonra ?l?k olarak servis edin. Gece yar?s? at??t?rmas? olarak sütün yan?nda sevdiklerinizle payla??n.

Tatlısına Alışanları Şaşırtın: Tuzlu Kurabiye

tuzlu-kurabiye-tarifi-1

Malzemeler

1 adet yumurta ak?
1/2 çay barda?? ayçiçek ya??
100 gram tereya??
2 su barda?? un
1/4 çay barda?? limon suyu
1/2 çay barda?? su
1/2 çay ka???? tuz
1 paket kabartma tozu
1 tatl? ka???? toz ?eker

Üzeri için:
1 adet yumurta sar?s?
2 yemek ka???? kimyon tohumu

Püf Noktas?
Hamuru, oda s?cakl???nda 20 dakika kadar dinlendirdikten sonra aç?n.

Nas?l Yap?l?r?
Ayçiçek ya??, tereya??, su, limon suyu, yumurta ak?, tuz ve toz ?ekeri geni? bir kapta kar?t?r?n.

S?v? malzemelere elenmi? unu ve kabartma tozunu ekledikten sonra tüm malzemeyi özle?ene kadar yo?urun.

Kurabiye hamurunu yumurta büyüklü?ünde bezelere ay?rd?ktan sonra unlad???n?z mutfak tezgah? üzerinde bir merdane yard?m?yla 1-2 cm. kal?nl???nda aç?n.

Arzu etti?iniz kurabiye kal?plar?n? kullanarak hamura ?ekiller verin. Kurabiyeleri, pi?irme ka??d? serdi?iniz tepsiye aral?kl? olarak yerle?tirin.

Üzerlerine ç?rp?lm?? yumurta sar?s? sürün ard?ndan kimyon tohumunu serpi?tirin.

Tuzlu kurabiyeleri, önceden ?s?t?lm?? 180 derece f?r?nda 25 dakika kadar pi?irdikten sonra çay?n yan?nda servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Güç Bizde Artık: Ispanaklı Kiş

ispanakli-kis

Ispana??n faydalar?n? saymakla bitiremeyiz, adeta çocuklu?umuzdan beri bize ezberletilen gerçeklerden bir tanesi, ?spana??n faydalar?. Yeme?ini ayr?, böre?ini ayr? severiz. Yo?urdu yan?ndan eksik etmez, paz?ya al??amay?z.

K???n en sert havalar?n? ?spanakl? yemeklerle kar??lar?z, severiz, yeriz, eksik etmeyiz. ?imdi de ?spana??n o güzelli?ini, tereya??nda soteleni?ini krema ile zenginle?tirili?ini f?r?nda küçük bir ?enlikle sonland?r?yoruz. Demli çaylar?m?z? haz?rl?yor, sofram?z? kuruyoruz.

Pek mutluyuz bu güzellikten. Eh siz de çok bekletmeyin. Ispana?a sevgi ile sar?l?n. ?

Malzemeler
Ki? Hamuru ?çin:
1 su barda?? un
2 yemek ka???? tereya??
1 tutam tuz
1/2 su barda?? su

Ispanakl? Dolgu ?çin:
1 demet ?spanak
1 yemek ka???? tereya??
1,5 paket krema
1 tatl? ka???? tuz
1 çay ka???? pul biber
1 çay ka???? karabiber
1 adet yumurta
4 dilim hellim peyniri

Püf Noktas?
Çatalla tart kal?b?na minik delikler açmak, hamurun taban?n?n pi?erken fazla kabarmamas?n? sa?lar.

Pi?irme Önerisi
Ki? pi?erken 10 dakika sonra üzerine rendelenmi? ka?ar ilave ederek pi?irmeye devam edebilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Ki? Hamurunun Haz?rlanmas? ?çin: Unu geni? bir kab?n içine eleyin.

Di?er malzemeleri ilave edip, hamuru yo?urun. Streç filme sar?p, buzdolab?nda 15-20 dakika dinlendirin.

?ç Dolgunun Haz?rlan???: Tavay? ?s?t?n ve tereya??n? eritin. Ispanaklar? tereya??nda soteleyin. Pul biber, tuz ve karabiber ile aromaland?r?n.

F?r?n? 170 dereceye ayarlay?n.

Ispanaklar so?uduktan sonra, krema, yumurta ilave edip harc? kar??t?r?n.

Ki? hamurunu, tart kal?b?na yerle?tirin. Çatalla minik delikler aç?n. Dolguyu dökün, hellim peynirlerini küp küp do?ray?n ve dolgunun üzerine ilave edin. 15-20 dakika pi?irin. ??te bu kadar, afiyet olsun!

Servis Önerisi
Diledi?iniz ye?illikle servis edebilirsiniz.